Wat verandert er in 2018 voor PA’s door wijziging wet BIG?

Afbeelding voor Wat verandert er in 2018 voor PA’s door wijziging wet BIG?

Na een experiment van vijf jaar wordt de zelfstandige bevoegdheid van de PA’s in 2018 in de Wet BIG geregeld. In tegenstelling tot eerdere berichten gaat de wetswijziging per 1 juli 2018 in. De wetswijziging is gekoppeld aan een AMvB, die niet voor 1 juli gereed is. Tot 1 juli blijft het experimenteerartikel van kracht.

Wat betekent de wetswijziging straks voor u als PA?

Permanente zelfstandige bevoegdheid

Vanaf 1 juli 2018 krijgen PA’s een permanente zelfstandige bevoegdheid voor het verrichten van de volgende voorbehouden handelingen:

1. katheterisaties,
2. heelkundige handelingen,
3. injecties,
4. puncties,
5. voorschrijven van UR-geneesmiddelen,
6. endoscopieën,
7. electieve, elektrische cardioversie en
8. defibrillatie.

Zelfstandige bevoegdheid betekent dat de PA zelfstandig diagnose kan stellen en een behandeling kan starten. In een AMvB zijn daar een aantal randvoorwaarden over gesteld.

Randvoorwaarden uit AMvB

Net als in de experimenteerfase gelden er aanvullende eisen met betrekking tot de zelfstandige bevoegdheden van PA’s. De minister van VWS stelt zelf de AMvB vast. Oud-minister Schippers van VWS heeft tijdens de behandeling van de wetswijziging in de Tweede kamer toegezegd dat de randvoorwaarden uit de experimenteerfase overgenomen worden in de nieuwe AMvB. De nieuwe AMvB is op dit moment nog niet gereed.

De randvoorwaarden in de AMvB stellen de volgende randvoorwaarden vast:

– PA’s maken samenwerkingsafspraken over de bevoegdheden met arts-specialisten.
– De handelingen die zelfstandig uitgevoerd mogen worden voldoen aan de volgende voorwaarden: het gaat om handelingen die worden uitgeoefend volgens landelijk geldende richtlijnen en daarvan afgeleide protocollen, waarvan de risico’s te overzien zijn, een routinematig karakter hebben en van een beperkte complexiteit.

Hierbij de link naar de volledige tekst van de AMvB: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-658.html

BIG register

Vanaf 1-7-2018 geldt voor alle afgestudeerde PA’s dat zij zich in het BIG register moeten registreren. Dat geldt ook voor PA’s die in het NAPA kwaliteitsregister staan ingeschreven. Alle PA’s zullen zich apart in het BIG-register moeten registreren. Dat kan digitaal via https://www.bigregister.nl/ Helaas bleek koppeling tussen NAPA kwaliteitsregister en BIG register om juridische redenen niet mogelijk.

De PA’s kunnen zich na 1-7-2018 met hun diploma in het BIG register aanmelden. Het CIBG is de landelijke organisatie die het BIG register voert. De kosten voor BIG registratie bedragen 85 euro per 5 jaar. Dit is een tarief die het CIBG in rekening brengt. De meeste werkgevers vergoeden deze kosten. Lees hiervoor uw cao. U zult in het voorjaar 2018 meer informatie hierover krijgen.

NAPA kwaliteitsregister

De scholing en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten blijft u in het kwaliteitsregister van de NAPA bijgehouden. Daar is het BIG register niet voor bedoeld. Op dit moment lopen er gesprekken bij het ministerie om voor de BIG herregistratie een minimumnorm aan scholing verplicht te stellen. Meer duidelijkheid hierover wordt in 2018 verwacht. NAPA is bij dit traject betrokken en zal tussentijd hier meer informatie over geven.

In de tussentijd is het voor PA’s belangrijk om deskundigheidsbevordering te volgen en dit in het kwaliteitsregister op te voeren. In het kader van samenwerkingsafspraken met de arts-specialisten (zie randvoorwaarden AMvB hierboven) wordt deelname aan deskundigheidsbevordering door de PA als eis meegenomen. Tijdens het opstellen van consensusdocumenten taakherschikking met de arts-specialisten komen zorgkwesties aan de orde die afstemming vragen tussen de PA binnen een bepaald deelgebied van de geneeskunde en de arts-specialisten van dat deelgebied.
Doel van deskundigheidsbevordering is om de zorg die PA en de zorg die arts-specialisten in ziekenhuizen, huisartspraktijken en overige zorginstellingen bieden goed op elkaar te laten aansluiten.

Overzicht eisen Big register en NAPA kwaliteitsregister

BIG registerNAPA kwaliteitsregister
PA DiplomaPA Diploma
Gemiddeld 8 uur per week werkzaam (aan te tonen 5 jaar na inschrijving, zgn. herregistratie)Gemiddeld 16 uur per week werkzaam (aan te tonen bij herregistratie)
Minimaal 200 punten scholing

Tuchtrecht

De NAPA heeft sinds de start van de experimenteerfase verenigingstuchtrecht. Vanaf 1-7-2018 vallen PA’s ook volledig onder medisch tuchtrecht. Tot 1 juli 2018 is de verenigingstuchtrecht van toepassing.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer