Akkoord cao Ziekenhuizen en cao GGZ bereikt

Afbeelding voor Akkoord cao Ziekenhuizen en cao GGZ bereikt

In de afgelopen maanden is een aantal nieuwe cao akkoorden bereikt, zoals de Cao Ziekenhuizen en de GGZ. De NAPA heeft haar leden over de afspraken geraadpleegd. Alle leden hebben actief danwel passief met de nieuwe afspraken ingestemd. Er zijn ook een paar interessante vragen door de leden gesteld en er zijn tips gegeven. Wij nemen deze tips mee in de gesprekken met onze onderhandelaars binnen de FBZ.

CAO Ziekenhuizen

In het akkoord is afgesproken dat werknemers gedurende de looptijd een salarisverhoging krijgen van 3,75%, eenmalige uitkeringen van in totaal € 525 (bij een voltijd dienstverband), en een verhoging van de vakantiebijslag van 8,0 naar 8,33%. Daarnaast is het generatiebeleid geïntroduceerd en worden medewerkers die mogelijk onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie hebben gemist, hiervoor gecompenseerd over de jaren 2012, 2013 en 2014. Verder zijn afspraken gemaakt over de pensioenaftopping, zijn belangrijke stappen gezet om de positie van aan medisch specialisten gelijkgestelde beroepsbeoefenaren te versterken en is de lijst met kwaliteitsregisters die voor vergoeding in aanmerking komen, uitgebreid met vijf verenigingen. Helaas is de vergoeding voor het kwaliteitsregister bij de NAPA in de huidige afspraken nu niet opgenomen. Bij een volgende cao-ronde wanneer de PA niet langer een artikel 36a beroep is, maar een artikel 3 wet BIG, is de kans van slagen groter. Dit blijft bij de volgende onderhandelingen een speerpunt van de NAPA.

NAPA adviseert om nu gebruik te maken van artikel 3.2.19 ‘Scholing en employability’. Ook de functiegerichte scholingsbehoefte ten behoeve van het kwaliteitsregister bij de NAPA kan in het scholingsplan als bedoeld in artikel 3.2.19 lid 4 worden opgenomen. Daarnaast stellen de meeste werkgevers inschrijving in het NAPA kwaliteitsregister verplicht voor de uitoefening van de functie en staat dit zelfs in de functiebeschrijving opgenomen. In dat geval is het een verplichting vanuit de werkgever om de kosten van registratie (deels) te vergoeden.

Over een aantal onderwerpen werden vragen aan de FBZ gesteld, hieronder volgen de meest gestelde en de antwoorden:

Wat houden de positioneringsafspraken voor aan medisch specialisten gelijkgestelde beroepsbeoefenaren precies in?

In de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) zijn in hoofdstuk 8 (het statuut) onder andere afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid van medisch specialisten in relatie tot de individuele patiënt en hun medeverantwoordelijkheid voor de te leveren medisch specialistische zorg. Een belangrijke wens was om dat soort positioneringsafspraken ook voor gelijkgestelde beroepsbeoefenaren te laten gelden. Dat is gelukt: instellingen kunnen zelf afspreken of gelijkgestelde beroepsbeoefenaren voortaan deel uitmaken van de medische staf. Zij vallen daarmee onder de werkingssfeer van hoofdstuk 8 (Positionering) van de AMS, met uitzondering van artikel 8.4.4. (Budget Organisatorische Eenheden) en artikel 8.3.8 (Waarneming).

Ik heb in de periode 2012-2014 mogelijk ORT tijdens vakantie-uren gemist, maar werkte toen bij een andere werkgever. Wat nu?

Medewerkers die tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2015 op onregelmatige tijdstippen hebben gewerkt, krijgen een eenmalige uitkering ter compensatie van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag (ORT) over vakantie-uren. Die uitkering bedraagt 8,3% van de daadwerkelijk verdiende onregelmatigheidstoeslag in de jaren 2012, 2013 en 2014. Werkte u gedurende deze jaren bij een andere werkgever, dan moet uw toenmalige werkgever dit vergoeden. Maak hier zelf werk van!

CAO GGZ

De nieuwe Cao GGZ loopt van 1 maart 2017 tot 1 juni 2019. In het akkoord zijn naast salarisverhogingen onder meer afspraken gemaakt voor het aanpakken van de werk- en regeldruk en gezond roosteren. Alle partijen hebben met de cao ingestemd.

Meer informatie over de Cao’s, ga naar www.fbz.nl

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer