Bevindingen evaluatie Wet BIG

Afbeelding voor Bevindingen evaluatie Wet BIG

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) geldt al lang als een belangrijke wet voor de kwaliteit van de zorg en ter bescherming van de patiënt tegen ondeskundig handelen. Sinds 2018 zijn Physician Assistants (PA) in artikel 3 van de wet BIG opgenomen. Diverse actuele ontwikkelingen, zoals werken in team- en netwerkverband en de opkomst van nieuwe technologieën, hebben ertoe geleid dat er in 2020 onderzoek is gestart naar de toekomstbestendigheid van deze wet. Het doel hiervan was om te bezien of aanpassing van de Wet BIG nodig is om deze wet meer toekomstbestendig te maken en zo ja, welke aanpassingen noodzakelijk zijn.

In de loop van 2021 en het begin van 2022 is er in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek uitgevoerd op de volgende thema’s:
1. Voorbehouden handelingen en toelating van beroepen in de Wet BIG.
2. Een meer lerende werking van het tuchtrecht en team- en netwerkverantwoordelijkheid in het tuchtrecht.
3. Het thema deskundigheidsbevordering in het kader van herregistratie.
Minister van VWS informeerde recent de Tweede Kamer over de bevindingen op de drie thema’s, de aanbevelingen uit de onderzoeken en de gewenste koers.

Bevindingen
In algemene zin kan worden geconstateerd dat de Wet BIG volstaat, dat er in de toepassingspraktijk verbeteringsmogelijkheden zijn en dat op onderdelen de wet aanpassing behoeft. De huidige Wet BIG leidt tot veel interpretatieverschillen en misvattingen, blijkt uit de studie. Er zal een onafhankelijke commissie worden ingesteld die gaat adviseren over de criteria voor de voorbehouden handelingen en de toelating tot de wet BIG van nieuwe beroepen. Ook moet er meer aandacht komen voor de ‘lerende’ werking van de tuchtuitspraken.

De minister geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij in de nieuwe onderzoeken onder andere wil kijken naar meer flexibiliteit in de regeling voorbehouden handelingen. Ook geeft hij aan deskundigheidsbevordering te willen stimuleren, maar niet wettelijk verplichten voor artikel 3 beroepen.

Deskundigheidsbevordering

Binnen het Kwaliteitsregister voor PA’s, dat beheerd wordt door NAPA, is het volgen van voldoende deskundigheidsbevordering een eis voor de herregistratie. Voor art. 3 beroepen in de wet BIG geldt deze eis niet. NAPA vindt het jammer dat deze belangrijke kwaliteitsnorm niet gaat gelden voor de herregistratie in het BIG register. Bij een wettelijke verplichting in de wet BIG zou de beroepsbeoefenaar voor herregistratie in het BIG-register niet alleen voldoende werkervaring moeten opdoen (i.c. gemiddeld 8 uur per week), maar óók voldoende geaccrediteerde bij- en nascholing volgen en reflecteren op het eigen functioneren (bijv. deelname aan intervisiegroepen). NAPA blijft als uitvoerder van het PA Kwaliteitsregister borgen dat PA’s die daarin zijn ingeschreven voldoende zijn bijgeschoold. Ze voldoen daarmee aan dezelfde eisen die ook voor de geneeskundig specialisten (art. 14 beroepen) gelden. Het register is openbaar, waardoor belanghebbenden kunnen zien of een PA daarin staat ingeschreven en binnen welk specialisme hij/ zij werkzaam is.

Voor meer informatie, lees de brief en achterliggende stukken die aan de Tweede Kamer zijn aangeboden en het artikel ‘Speciale commissie gaat zich buigen over toetsingscriteria BIG‘ in Medisch Contact.

Meer informatie over het kwaliteitsregister is te vinden op napa website.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer