De covid-19-pandemie is nog niet voorbij

Afbeelding voor De covid-19-pandemie is nog niet voorbij
Chennita Drop, PA klinisch verloskundige
Veel mensen die geveld zijn door SARS-CoV-2 hebben nog altijd klachten: het postcovidsyndroom. Voor hen – het zijn veelal zorgmedewerkers – is onder meer duidelijkheid nodig over het ziektebeeld en een sleutelfiguur in de behandeling: een PA lijkt daarvoor heel geschikt.

Ik vertel dit verhaal omdat ik zelf in januari 2022 door mijn werk in het ziekenhuis ben besmet met SARS-CoV-2. Na drie maanden had ik nog steeds veel klachten en kreeg ik te horen dat ik long covid had. Nu, een jaar verder, ben ik nog altijd niet opgeknapt. Ik vind het dan ook zeer schrijnend als er wordt gezegd dat de covid-19-pandemie voorbij is.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt bijvoorbeeld dat het einde van de coronapandemie in zicht is.1 Toch zijn er nog altijd veel mensen die langdurig fysieke, cognitieve en psychische klachten blijven houden na besmetting met SARS-CoV-2, ook wel long covid of postcovidsyndroom genoemd. Zij kampen gedurende enkele weken tot inmiddels jaren met forse aanhoudende klachten.2 De pandemie is dus nog niet voorbij. Er is meer aandacht nodig voor mensen met langdurige klachten na besmetting met het coronavirus.

Geen definitie

Hoe vaak postcovidsyndroom voorkomt, is lastig te zeggen omdat er nog geen consensus is over de definitie. De definitie van de WHO is niet compleet3. Het Nivel heeft de WHO-definitie inmiddels aangescherpt en stelt dat 20 tot 37 procent van alle coronapatiënten te maken krijgt met het postcovidsyndroom4. Volgens het RIVM heeft vrijwel de helft van de mensen na besmetting met het virus na drie maanden nog één of meer langdurige klachten5. Onderzoekers van het UMC Groningen concluderen dat één op de acht Nederlanders langdurige klachten houdt na een coronabesmetting6.

In 2022 komt het grootste deel van de beroepsziektemeldingen van het postcovidsyndroom uit de gezondheidszorg (76,5%)7. Ruim 80 procent van alle beroepsziektemeldingen vanwege postcovidsyndroom betreft vrouwen7. Bij de meeste meldingen was er sprake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van meer dan zes maanden (59,8%).7 In een deel van de meldingen was sprake van blijvende arbeidsongeschiktheid, variërend van 15 tot meer dan 50 procent7.

Extreme vermoeidheid

Covid-19 kan invloed hebben op de respiratoire, cardiovasculaire, neurologische, gastro-intestinale en musculoskeletale systemen.8 Hierbij gerapporteerde symptomen zijn kortademigheid, hartafwijkingen, cognitieve stoornissen, slaapstoornissen, symptomen van posttraumatische stress (PTSS), spierpijn, concentratieproblemen en hoofdpijn8. Maar ook symptomen als ageusie, anosmie of bijvoorbeeld duizeligheid zijn beschreven.4, 6

De meestgenoemde klacht bij post­covidsyndroom is toch wel de extreme vermoeidheid8. Veelgehoorde klachten zijn ook postexertionele malaise (PEM) en posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom (POTS).20

In een overzichtelijke review wordt het postcovidsyndroom beschreven als een multisysteemziekte. Voor de klachten worden vijf hypothesen geopperd: virale persistentie, dysbiose in de darmen, hyperimmuniteit, bloedvaten en disfunctionele signaalverwerking in de hersenstam en/of nervus vagus.20 Al deze symptomen leiden tot forse belemmeringen van de dagelijkse activiteiten, wat resulteert in een verminderde kwaliteit van leven.9

Adequate zorg

Het aantal mensen met postcovidsyndroom en de ernst van hun symptomen toont aan dat er aandacht moet zijn voor deze groep. Het is belangrijk dat deze mensen adequate zorg krijgen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) hebben een richtlijn opgesteld voor langdurige klachten en revalidatie na covid-19. Dit draagt bij aan structuur in de zorg voor mensen met postcovidsyndroom. Maar de kwaliteit van het bewijs om de adviezen uit richtlijnen te onderbouwen is echter nog laag.10 Dit komt omdat er nog weinig kwalitatief goed onderzoek beschikbaar is.

In de zorg spelen nog verschillende problemen: er zijn wachttijden, na de eerstelijnszorg knappen niet alle patiënten op, ze voldoen niet altijd aan de criteria om te worden verwezen naar een nazorgpolikliniek of medisch-specialistische revalidatie (MSR) en de zorgverzekeraars vergoeden vaak de behandeling niet meer. Veel patiënten zijn niet geschikt voor een revalidatietraject, omdat zij onvoldoende belastbaar zijn. Tijdens de monodisciplinaire behandeling wordt niet overlegd tussen zorgverleners. Indien er wel verschillende disciplines betrokken zijn, worden adviezen niet op elkaar afgestemd. Zorgverleners zijn niet altijd voldoende op de hoogte van de juiste zorgpaden, nieuwe ontwikkelingen en doorverwijsmogelijkheden. Daarbij zijn patiënten zoekende, omdat er een casemanager mist in het proces.

Onderzoek

Er bestaat nog geen eenduidig protocol om het postcovidsyndroom adequaat te behandelen.9 Gelukkig wordt er wel verder onderzoek gedaan. Meer kennis is namelijk noodzakelijk om het virus te begrijpen en de zorg voor mensen met postcovidsyndroom te optimaliseren.

Ik vind dat mensen met het postcovidsyndroom laagdrempelig gebruik moeten kunnen maken van medisch-specialistische revalidatie.
Afbeelding van Chennita Drop
Chennita Drop

Ik vind dat mensen met het postcovidsyndroom laagdrempelig gebruik moeten kunnen maken van de MSR. Bestaande revalidatiecentra zouden voorlopig passende zorg kunnen bieden voor mensen met postcovidsyndroom, in afwachting van onderzoek naar de juiste behandelmethoden. Hierbij wordt namelijk multidisciplinair gefocust op balans vinden tussen belasting-belastbaarheid, verwerking en acceptatie om het alledaagse functioneren te verbeteren en weer te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

C-support

C-support is een netwerkorganisatie die mensen met langdurige coronaklachten ondersteunt.12 Professionals en patiënten kunnen hier terecht met vragen. Door het grote aantal patiënten krijg je hier helaas ook te maken met wachttijden. C-support biedt een luisterend oor aan mensen met postcovidsyndroom, geeft erkenning en adviezen op maat. De hulp van C-support wordt als erg steunend ervaren. Op de website van PostCovidNL, de patiëntenorganisatie voor mensen met langdurige klachten na corona, delen lotgenoten ervaringen met elkaar.13 Ook op Facebook zijn er besloten groepen voor mensen met postcovidsyndroom. Dit illustreert de behoefte aan hulp van mensen met postcovidsyndroom.

Ziekteverzuim en werkdruk

Mensen met postcovidsyndroom zoeken naar een oplossing om van hun klachten af te komen. Hun situatie moet verbeterd worden. Ze hebben te maken met langdurig ziekteverzuim, soms langer dan twee jaar. In het eerste ziektejaar heb je nog recht op volledige loondoorbetaling. In het tweede ziektejaar valt dit vaak terug naar 70 procent. Na twee jaar hoop je recht te hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Er zou minimaal een langere hersteltermijn dan twee jaar moeten komen met een tegemoetkoming van het inkomensverlies in het tweede ziektejaar.

De nood is erg hoog, ook voor de rest van de maatschappij. BNR Nieuwsradio publiceerde een bericht over de personeelstekorten en de dreigende overbelasting van het overgebleven personeel. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) waarschuwt dat door het tekort aan personeel de druk op de overige werknemers toeneemt.14 Ook de Nederlandse Arbeidsinspectie beschrijft dat de werkdruk en de emotionele belasting hoog zijn geweest, wat een belangrijke oorzaak is voor covidgerelateerde PSA-klachten (psychosociale arbeidsbelasting).15

Niet alleen mensen met postcovidsyndroom, maar de gehele maatschappij heeft dus baat bij meer kennis over het virus en betere organisatie van de zorg. Dit kan hopelijk schade op de lange termijn voorkomen en gezondheidbevorderend werken voor de hele maatschappij.

Geen goede biomarkers

Er worden allerlei symptomen gerelateerd aan het postcovidsyndroom. Terwijl er natuurlijk ook sprake kan zijn van andere pathologie, al dan niet samenhangend met het virus.9 De klachten die mensen met het postcovidsyndroom ervaren, moeten serieus worden genomen. Ziektebeelden dienen nader onderzocht dan wel uitgesloten te worden.9 Op dit moment zijn er nog geen goede biomarkers voor het postcovidsyndroom.20 De diagnose kan pas worden gegeven als ook kritisch wordt beoordeeld of de symptomen niet bij andere ziektebeelden zouden kunnen passen.16 Tijdig doorverwijzen naar andere specialisten voorkomt hopelijk schade op lange termijn.

Opvallend is het hoge percentage vrouwen met postcovidsyndroom.7 Dit komt overeen met internationaal onderzoek waarin ook wordt aangetoond dat vrouwen meer risico hebben op het postcovidsyndroom.17,18 Nader onderzoek moet uitwijzen wat hieraan ten grondslag ligt en of deze vrouwen gezondheidsrisico’s lopen op korte en lange termijn.

Ontbrekende schakel

De zorg moet beter worden georganiseerd voor mensen met postcovidsyndroom, waarbij ook physician assistants een belangrijke rol kunnen hebben. Medewerkers van C-support hebben geopperd om gespecialiseerde multidisciplinaire paramedische zorg in de eerste lijn te creëren.19

De PA kan de rol van casemanager vervullen en de regie hebben tussen alle betrokken zorgverleners.
Afbeelding van Chennita Drop
Chennita Drop

Ik denk dat een multidisciplinaire eerstelijnsrevalidatie (MER) de ontbrekende schakel zou kunnen zijn tussen de eerste- en tweedelijnszorg. Een casemanager zou de regie moeten hebben over de samenwerking en communicatie tussen alle betrokken zorgverleners. Deze rol kan uitstekend worden ingevuld door physician assistants. Gespecialiseerde centra met expertise op het gebied van covid-19 zal de zorg voor alle patiënten verbeteren door betere communicatie, meer structuur en een optimale situatie voor nader onderzoek.

Stille pandemie

Er moet meer aandacht zijn voor mensen met postcovid­syndroom. De zorg voor hen moet worden geoptimaliseerd: een betere samenwerking en communicatie tussen verschillende disciplines met een aangestelde casemanager, meer expertise op het gebied van zorg omtrent postcovidsyndroom en meer wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld de pathogenese, risicofactoren, symptomen, methode van behandelen en de langetermijngevolgen (gezondheid, dagelijks functioneren, medische kosten, maatschappelijke kosten).

Wat kun jij doen?

Steun biomedisch onderzoek naar de oorzaken en behandeling van het postcovidsyndroom: stichtinglongcovid.nl. De stille pandemie achter de pandemie gaat voort en er moet nú actie worden ondernomen.

Tekst: Chennita Drop, physician assistant – klinisch verloskundige Franciscus Gasthuis & Vlietland Ziekenhuis, Rotterdam & Schiedam. Beeld: Marja van Trigt.
Bron: NAPA Magazine nr. 22, maart 2023

Bronnen
 1. NOS. (2022). WHO ziet coronapandemie op zijn eind lopen. Geraadpleegd op 22-02-2022, van https://nos.nl/artikel/2444607-who-ziet-coronapandemie-op-zijn-eind-lopen
 2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (z.j.). COVID-19. Geraadpleegd op 22-09-2022, van https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
 3. World Health Organization. (2021). A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus. World Health Organization.
 4. Bosman L, van den Hoek R, van Waarden W, Knottnerus B, Hek K, Berends M, Chu C, Homburg M, van Dijk L, Berger M, Olde Hartman T, Muris J, Peters L, Verheij R, Bos I. Het post COVID-syndroom: hoe definiëren we het en hoe vaak komt het voor? Aanhoudende klachten na COVID-19- besmetting. Utrecht: Nivel, 2022.
 5. Van der Maaden T, Mutubuku EN, de Bruijn S, Leung KY, Knoop H, Slootweg J, Tulen AD, Wong A, van Hoek AJ, Franz E, van den Wijngaard CC. (2022). Prevalence and severity of symptoms 3 months after infection with SARS-CoV-2 compared to test-negative and population controls in the Netherlands. MedRxiv, https://doi.org/10.1101/2022.06.15.22276439
 6. Ballering AV, van Zon SKR, Olde Hartman TC, Rosmalen JGM. Persistence of somatic symptoms after COVID-19 in the Netherlands: an observational cohort study. The Lancet; 2022, 400, 452-61. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01214-4
 7. Beroepsziekten. (2022). Post-Covid-19 meldingen in de eerste helft van 2022: een bijna verdubbeling van het aantal meldingen ten opzichte van het eerste kwartaal 2022. Geraadpleegd op 24-09-2022, van https://www.beroepsziekten.nl/content/post-covid-19-meldingen-de-eerste-helft-van-2022-een-bijna-verdubbeling-van-het-aantal
 8. Crook H, Raza S, Nowell J, Young M, Edison P. Long covid-mechanisms, risk factors, and management. BMJ 2021, 374:n1648. doi: 10.1136/bmj.n1648
 9. Greenhalgh T, Sivan M, Delaney B, Evans R, Milne R. Long covid – an update for primary care. BMJ, 378. https://doi.org/10.1136/bmj-2022-072117
 10. NHG. (2022). Langdurige klachten na COVID-19. Geraadpleegd op 24-09-2022, van https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/langdurige-klachten-na-covid-19
 11. Federatie Medisch Specialisten. (2021). COVID-19. Geraadpleegd op 23-09-2022, van https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/covid-19/startpagina_-_langdurige_klachten_en_revalidatie_na_covid-19/startpagina_-_revalidatie_na_covid-19/overleg-_en_doorverwijsmogelijkheden_na_covid-19.html
 12. C-support. (z.j.). Nazorg covid-19. Geraadpleegd op 23-09-2022, van https://www.c-support.nu/
 13. PostCovidNL. (z.j.). Ik wil ervaringen delen. Geraadpleegd op 23-09-2022, van https://www.postcovidnl.nl/ervaringen
 14. Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. (2022). Bedrijfsartsen slaan alarm: personeelstekort dreigt werknemers langdurig uit te schakelen (BNR). Geraadpleegd op 23-09-2022, van https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/bedrijfsartsen-slaan-alarm-personeelstekort-dreigt-werknemers-langdurig-uit-te
 15. Nederlandse Arbeidsinspectie. (z.j.). Aandacht voor PSA en PTSS in de zorg in coronatijd. Geraadpleegd op 24-09-2022, van https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/aandacht-voor-psa-en-ptss-in-de-zorg-in-coronatijd
 16. NICE. (2022). COVID-19 rapid guideline: managing the longterm effects of COVID-19. NICE/RCGP/SIGN.
 17. Peter RS, Nieters A, Kräusslich HG, Brockmann SO, Göpel S, Kindle G, Merle U. (2022). Prevalence, Determinants, and Impact on General Health and Working Capacity of Post-Acute Sequelae of COVID-19 Six to 12 Months after Infection: A Population-Based Retrospective Cohort Study from Southern Germany. MedRxiv, https://doi.org/10.1101/2022.03.14.22272316.
 18. Taquet M, Dercon Q, Luciano S, Geddes JR, Husain M, Harrison PJ. Incidence, co-occurrence, and evolution of long-COVID features: A 6-month retrospective cohort study of 273,618 survivors of COVID-19. PLoS Med 2021; 18(9): e1003773. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003773
 19. Biere-Rafi S, Olde Loohuis A, Tieleman P, de Groot A. (2022). Postcovidsyndroom: de pandemie na de pandemie. Geraadpleegd op 23-09-2022, van https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/postcovidsyndroom-de-pandemie-na-de-pandemie.htm
 20. Davis HE, McCorkell L, Vogel JM, Vogel EJ. et al. (2023). Long COVID: major findings, mechanisms and recommendations. Nature Reviews Microbiology: https://doi.org/10.1038/s41579-022-00846-2

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer