Geen uitbreiding opleidingsplaatsen zorgmasters

Minister van Ark (VWS) en minister van Engelshoven (OCW) hebben op 24 december jl. een reactie gestuurd aan de Tweede Kamer op de adviezen van het Capaciteitsorgaan over de benodigde toekomstige instroom in de diverse zorgopleidingen. Hierin is ook de reactie op de raming voor de Master Physician Assistant (MPA) meegenomen. De conclusie is dat voor de geadviseerde verhoging van de instroom bij de zorgmasters (PA en VS) op dit moment geen middelen beschikbaar zijn op de begrotingen van OCW en VWS. Lees hieronder de reactie van de ministers.

Masteropleidingen PA en VS

De komende jaren zal er sprake zijn van een stijgende zorgvraag in alle zorgsectoren, door de toenemende vergrijzing, complexere zorgvragen en langer thuiswonende ouderen. Hierdoor zal ook de behoefte aan Physician Assistant (PA) en Verpleegkundig Specialist (VS) naar verwachting sterk toenemen en mede daarom adviseert het Capaciteitsorgaan ook een verhoging van het aantal opleidingsplaatsen.

De beroepsgroepen VS en PA zijn de laatste jaren hard gegroeid. Het Capaciteitsorgaan stelt specifiek voor de VS dat in de komende jaren naast een stijgende zorgvraag bij de al werkende VS, er ook sprake zal zijn van een vervangingsvraag. De gemiddelde leeftijd van de VS ligt hoger dan bij de PA. Voor het collegejaar 2019/2020 is de capaciteit van de masteropleidingen PA en VS aan hogescholen eenmalig verhoogd met 90 opleidingsplaatsen (30 PA en 60 VS). Deze 90 extra Masterstudenten zijn nu bezig met hun opleiding en zullen vanaf 2022 afstuderen en op de arbeidsmarkt komen.

Voor de geadviseerde verhoging van de instroom bij de VS en de PA zijn op dit moment geen middelen beschikbaar op de begrotingen van OCW en VWS. Ook voor deze opleidingen zal de komende periode worden bezien of, en zo ja op welke wijze, in de toekomst beter gevolg kan worden gegeven aan het advies van het Capaciteitsorgaan, waarbij het aan een volgend kabinet is om keuzes te maken over uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen VS en PA.

Aandacht voor taakherschikking in de verstandelijk gehandicaptenzorg
Er is meer vraag naar de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) door een toenemende en complexere zorgvraag vanwege druk vanuit de maatschappij om zelfstandig te functioneren, ook als men niet beschikt over benodigde vaardigheden en als een sociaal vangnet ontbreekt. Daarnaast is sprake van meer verwijzingen door de huisarts en de kinderarts en is er meer toestroom vanuit de sectoren ggz en forensische zorg. Voorts is de instroom in de opleiding gedaald en zet verticale substitutie, door bijvoorbeeld de inzet van de physician assistant en de verpleegkundig specialist, niet door vanwege tekorten bij de betrokken beroepsgroepen en ander hbo-opgeleid zorgpersoneel.

Om de instroom in de opleiding tot AVG te verhogen, het imago van het beroep te verbeteren en het beroep aantrekkelijker te maken wordt thans door veldpartijen samen met VWS gewerkt aan een arbeidsmarktstrategie. NAPA heeft in december 2020 gesprek gevoerd met de Nederlandse Vereniging van Artsen Voor Verstandelijk Gehandicapten en zal betrokken worden bij de verdere stappen in de arbeidsmarktstrategie, zodat de kansen die taakherschikking kan bieden hierin worden meegenomen.

Lees ook het bericht op Skipr ‘Rijk komt geld tekort voor uitbreiding van opleidingsplaatsen voor de zorg’

Lees hier de hele brief

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer