Herbenoeming NAPA-bestuur

Afbeelding voor Herbenoeming NAPA-bestuur
In het najaar heeft de ledenraad het bestuur opnieuw benoemd. We stelden voorzitter Bert Speijer een aantal vragen over de plannen en doelen van dit bestuur.

Vier van de vijf bestuursleden continueren hun functie. Dit zijn Bert Speijer, Rianne Rijsdijk, Bart Ruiterkamp en Freek Braam. Na het verstrijken van het tweede termijn vertrek van Judith Reuser is Sharon Sommers toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid.

Voor Bert Speijer is het zijn derde bestuursperiode en tweede periode als voorzitter. Sinds de laatste statutenwijziging is dit mogelijk. Een mooi moment om hem enkele vragen voor te leggen.

Waarom wil je graag nog een termijn als voorzitter?

‘Zodra je als voorzitter aan de slag gaat, komen er heel wat vraagstukken op je af en wil je stappen vooruit maken met de beroepsvereniging. In aanloop naar het voorzitterschap leer je al veel over hoe je dit kan aanpakken. Maar als voorzitter kom je na een jaar pas echt goed op stoom. Voor je het weet is een zittingstermijn van drie jaar dan al voorbij. Met de samenwerking in het bestuur en met mijn bijdrage heb ik het gevoel nog voldoende te kunnen betekenen voor de ontwikkeling van NAPA als beroepsvereniging.’

‘Een langere periode als voorzitter heeft bovendien als voordeel dat je binnen de gezondheidszorg meer bekend raakt als woordvoerder voor NAPA en ook echt aan de slag kan om doelen te bereiken.’

Wat zijn de doelstellingen van dit bestuur?

‘Met ons nieuwe strategisch plan (2022-2025) beschrijft het bestuur in welke richting onze vereniging zich wil ontwikkelen en waarvoor zij zich wil blijven inzetten. Belangrijk punt is en blijft natuurlijk onze positionering in het zorglandschap. We hebben inmiddels bewezen dat de PA thuishoort in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit betekent ook dat we ons steeds meer kunnen richten op de behoefte vanuit de zorg waar PA’s mogelijk (meer) ingezet kunnen worden. Denk hierbij onder andere aan sociale geneeskunde, psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en anderhalvelijnszorg. Maar ook om de verwachte tekorten aan artsen op te vangen binnen verschillende specialismen.’

‘Ook blijft voor mij leiderschap een belangrijk onderwerp en zie ik dit meer als een vaardigheid die elke PA zou moeten blijven ontwikkelen, tijdens de opleiding en ook daarna.
Elke PA bezit leiderschap, anders had je de stap naar een Masteropleiding waarschijnlijk nooit gemaakt. Hiermee toon je lef en daadkracht en wil je zelf een nog actievere bijdrage leveren aan gezondheidszorg! Ik ben dan ook verheugd dat dit aspect in de nieuwe curricula van de MPA-opleidingen meer is verweven. NAPA is bezig om in aansluiting daarop te kijken naar mogelijkheden voor afgestudeerde PA’s om met scholing hun leiderschap verder te brengen.’

‘Persoonlijk vind ik het daarnaast ook van belang dat er binnen de vereniging een klimaat heerst waarin het bestuur, de ledenraad en commissies laagdrempelig benaderbaar blijven voor alle leden. Met werkbezoeken door verschillende bestuursleden willen wij als bestuur zichtbaar zijn in verschillende regio’s binnen Nederland, en niet alleen vanuit de Domus Medica in Utrecht. In de afgelopen zittingstermijnen waren fysieke bezoeken vanwege COVID-19 weliswaar minder gemakkelijk te organiseren, maar bleken de leden digitale meetings ook zeer goed te bevallen.

Met welke onderwerpen houden jullie je momenteel bezig?

‘We zijn bezig met een eigen zienswijze op standpunt taakherschikking, herziening van het beroepsprofiel PA en ‘branding’ van ons beroep. NAPA onderzoekt ook waar eventuele uitbreiding en optimalisering van zelfstandige bevoegdheid van PA’s nodig lijkt. We houden ons verder bezig met de Herinrichting Wet BIG en thema’s zoals zeggenschap, arbeidsvoorwaarden en werkgeluk.’

Hoe vaak vergaderen jullie en hoe vaak is er contact?

Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar. We wisselen digitale en fysieke bijeenkomsten af. Daarnaast zijn er per mail regelmatig afstemmingen of via onze WhatsApp-groep.

Hoeveel uur per week ben je er ongeveer mee bezig?

Zelf besteed ik gemiddeld ongeveer vier uur per week aan bestuurstaken, zoals overleggen en doornemen vergaderstukken en dergelijke. Soms zijn er ook wel weken met veel meer uren. Gelukkig wordt ook veel werk verzet door de medewerkers op ons NAPA-kantoor in de Domus Medica. Dat maakt je werk als bestuurslid een stuk eenvoudiger dan in de beginjaren van NAPA!

Heb je een boodschap voor de leden?

Wees trots op NAPA en draag uit waar wij voor staan! We bestaan nu 18 jaar als de enige beroepsvereniging voor PA’s en hebben nu 2000 leden. Samen blijven werken blijft nodig, dus ik roep alle leden op om leiderschap te tonen. Lever een actieve bijdrage aan de positionering van de PA op de eigen werkplek en met collega’s in vakgroepen, landelijke commissies en werkgroepen. Samen zijn wij NAPA en samen komen wij verder!

Op de foto, van links naar rechts: Sharon Sommers, Freek Braam, Bert Speijer, Bart Ruiterkamp en Rianne Rijsdijk.

Contact

Het bestuur is bereikbaar via: directeur@napa.nl

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer