Hoofdlijnakkoorden

Afbeelding voor Hoofdlijnakkoorden

Recent zijn meerdere hoofdlijnakkoorden in de gezondheidszorg bereikt met diverse veldpartijen. In drie hoofdlijnakkoorden wordt de ambitie ten aanzien van de inzet van taakherschikkers, zoals de physician assistant (PA) uitgesproken. De partijen die de hoofdlijnakkoorden hebben getekend, zullen daarmee aan de slag gaan. De NAPA was geen partij bij de totstandkoming van de hoofdlijnakkoorden, ondanks de wens om daarbij aan te sluiten. In de uitwerking  zal de NAPA een actieve rol oppakken om de doelen die ten aanzien van de PA zijn gesteld te helpen realiseren.

Hieronder staan de belangrijkste onderwerpen voor de PA’s per hoofdlijnakkoord op een rij.

Onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg

In dit akkoord hebben partijen onder andere afspraken gemaakt over meer tijd voor en met de patiënt, de zorg in de avond-, nacht- en weekenduren, het versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn, de zorg voor kwetsbare groepen en ICT-infrastructuur. Huisartsen(organisaties) en verzekeraars geven hier regionaal invulling aan. Tevens wordt met dit akkoord extra geïnvesteerd in de zorg in achterstandswijken.

Meer tijd voor en met de patiënt

Binnen de huisartsenzorg gaat dit om onder andere taakherschikking door bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist in te zetten in de praktijk of op de huisartsenpost, meer inzet van ondersteunend personeel zoals praktijkondersteuners somatiek en GGZ, meer inzet van praktijkmanagers die niet-patiëntgebonden taken van de huisarts kunnen overnemen zodat een huisarts zijn tijd vooral aan patiënten kan besteden, het verlagen van het aantal ingeschrevenen per huisarts, versterking van de organisatiegraad van de eerste lijn, het anders organiseren van spreekuren en de inzet van E-health waardoor patiënten niet langer voor een afspraak naar de praktijk hoeven en er ook zorg op afstand mogelijk is en er meer ingezet kan worden op zelfregie e.d.;

Arbeidsmarkt & opleidingen

Om aan de veranderende zorgvraag te voldoen, worden steeds vaker andere zorgverleners ingezet in de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost om werkzaamheden van de huisarts over te nemen, zoals bijvoorbeeld praktijkondersteuners, een physician assistant (PA), een verpleegkundig specialist (VS) of een praktijkverpleegkundige huisarts (vanaf 2020). Partijen zetten zich gezamenlijk in om de mogelijkheden hiertoe nog beter te benutten. Het ministerie stelt jaarlijks 700 bekostigde opleidingsplekken voor PA en VS beschikbaar (zorgbreed). Partijen spreken af de komende jaren minimaal 75 leerwerkplekken voor PA’s (30) en VS’en (45) in de huisartsenzorg te realiseren. De LHV en InEen zullen hun leden hierbij ondersteunen met informatie over inhoudelijke, organisatorische en financiële aspecten van de inzet van andere beroepen in de huisartsenzorg (POH, PA/VS) en het verspreiden van goede voorbeelden.

Hierbij de link naar de volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg

Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg

De personeelstekorten in de zorg zijn op dit moment groot en nemen nog altijd toe, met name bij verplegend en verzorgend personeel. Bij ongewijzigd beleid is er in 2022 zorgbreed een tekort van 100.000 tot 125.000 zorgprofessionals. Om gezamenlijk de slag te maken naar meer toekomstgericht personeelsbeleid dient verder geïnvesteerd te worden in de competenties en vaardigheden van werknemers en dient ongezonde concurrentie op de arbeidsmarkt beteugeld te worden.

Het is een gezamenlijke uitdaging om huidige en toekomstige zorgverleners een duurzaam aantrekkelijk beroepsperspectief te bieden. Met als leidend adagium ‘zorgbreed waar het kan, branchespecifiek waar het moet’, committeren partijen zich aan de doelstellingen en ambities van het zorg- en welzijnsbrede Actieprogramma Werken in de Zorg.

Beroepsgroepen borgen structureel de (door-)ontwikkeling van de medisch-specialistische vervolgopleidingen op landelijk niveau (opleidingseisen en -structuren, onderwijsprogramma’s en examinering), onder andere gericht op multidisciplinair samenwerken door medisch specialisten onderling, met (gespecialiseerd) verpleegkundigen, VS, PA’s en professionals in de eerstelijn. Dit wordt structureel bekostigd.

Hierbij de link naar de volledige tekst van het bestuurlijke akkoord medisch specialistische zorg

Hoofdlijnakkoord GGZ

Opleiden van professionals in de ggz speelt een belangrijke rol bij het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek. Partijen laten de personele capaciteitsbehoefte gericht in beeld brengen via de komende raming van Capaciteitsorgaan eind 2018 voor de academische beroepen. VWS zal deze raming budgettair inpassen in het opleidingskader vanaf 2020 en met partijen nadere afspraken maken over hoe en in welk tempo dat kan.

Bovendien is het Capaciteitsorgaan gevraagd om een raming uit te brengen voor verpleegkundig specialisten (2 jarige opleiding 11 via hogescholen) en physician assistants (eind 2019 gereed). Voor de overige beroepsopleidingen (HBO en MBO) wordt de capaciteitsbehoefte in kaart gebracht via het AZW-programma. Deze onderzoeken vormen, naast reeds beschikbare data, gezamenlijke basis voor gerichte vervolgacties in aanvulling op wat nu al wordt ingezet. Vooruitlopend op deze behoefteramingen worden onderstaande acties ingezet.

De NZa geeft aan dat de te verwachten verhoging van de beschikbaarheidsbijdrage grotendeels opleidingskosten betreft die nu nog in de, door de NZa vastgestelde, huidige DBC-tarieven versleuteld zijn. Zodra de NZa haar onderzoek naar de DBC tarieven in de GGZ heeft afgerond, kan de beschikbaarheidbijdrage worden aangepast via een technische, budgettair neutrale financieringsschuif van het ggz-kader naar het opleidingskader. Naar verwachting kan dit plaats vinden in 2019 met effect voor de beschikbaarheidbijdragen vanaf 2020.

Hierbij de link naar de volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord GGZ Nederland.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer