Kabinet stemt in met taakherschikking in de zorg

Persbericht 13-06-2008

De ministerraad heeft op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd met een wijziging van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) om taakherschikking tussen zorgverleners mogelijk te maken. Door juridische belemmeringen weg te nemen, kunnen verschillende beroepen hun taken makkelijker verdelen. Met deze wetswijziging neemt het kabinet het advies Taakherschikking in de Gezondheidszorg van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) over.

Het kabinet wil met de wijziging bereiken dat de zorg doelmatiger wordt en bijdraagt aan het oplossen van het personeelstekort. Het resultaat daarvan is een meer patiëntgerichte zorg met behoud van en een mogelijke verbetering van kwaliteit. Een voorbeeld van taakherschikking is de introductie van de zogeheten ‘physician assistant’, een breed inzetbare beroepsbeoefenaar opgeleid aan een HBO masteropleiding, die onder meer routinematige taken van artsen kan overnemen.

Door de Wet BIG te wijzigen wordt het verder mogelijk om aan in het buitenland opgelegde beperkingen in de beroepsuitoefening consequenties te verbinden. Dit geldt zowel voor houders van een Nederlands getuigschrift als ook voor beroepsbeoefenaren met een buitenlands getuigschrift.

Tot slot wordt in een aantal bepalingen van de Wet BIG de mogelijkheid gecreëerd om nadere regels te stellen bij ministeriële regeling, waar dat nu nog bij algemene maatregel van bestuur moet worden vastgesteld.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Tijdpad

Het tijdpad voor het wettelijk regelen van onze bevoegdheden is weer wat opgeschoven, onder andere door personeelswisselingen bij VWS. De verwachting is dat begin 2009 het experimenteerartikel in de 2e kamer behandeld wordt. Dit artikel is een aanpassing van de wet Big die het mogelijk maakt dat (tijdelijk) bevoegdheden aan bepaalde beroepen worden toegekend. Vervolgens wordt in een Algemene Maatregel van Bestuur geregeld dat de PA hier onder valt. Wij zijn afhankelijk van het ambtelijke en politieke proces hoe snel dit loopt. Wel hebben wij steeds inhoudelijk overleg met VWS, samen met de KNMG en platform PA/NP en zijn wij betrokken bij de inhoudelijke invulling van de regeling.

Samen met de zelfde betrokkenen bereiden wij de tuchtregeling PA voor en de instelling van een commissie beroepsontwikkeling.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer