Regelgeving en beleidsdocumenten

Wet BIG

Update 12-03-2019

Zelfstandige bevoegdheid

Vanaf 1 september 2018 hebben PA’s een permanente zelfstandige bevoegdheid voor het verrichten van de volgende voorbehouden handelingen:

1. katheterisaties,
2. heelkundige handelingen,
3. injecties,
4. puncties,
5. voorschrijven van UR-geneesmiddelen,
6. endoscopieën,
7. electieve, elektrische cardioversie en
8. defibrillatie.

Zelfstandige bevoegdheid betekent dat de PA zelfstandig diagnose kan stellen en een behandeling kan starten. In een AMvB zijn daar een aantal randvoorwaarden over gesteld.

Randvoorwaarden uit AMvB

Net als in de experimenteerfase gelden er aanvullende eisen met betrekking tot de zelfstandige bevoegdheden van PA’s. De minister van VWS stelt zelf de AMvB vast. Oud-minister Schippers van VWS heeft tijdens de behandeling van de wetswijziging in de Tweede kamer toegezegd dat de randvoorwaarden uit de experimenteerfase overgenomen worden in de nieuwe AMvB. De nieuwe AMvB is op dit moment nog niet gereed.

De randvoorwaarden in de AMvB stellen de volgende randvoorwaarden vast:

 • PA’s maken samenwerkingsafspraken over de bevoegdheden met arts-specialisten.
 • De handelingen die zelfstandig uitgevoerd mogen worden voldoen aan de volgende voorwaarden: het gaat om handelingen die worden uitgeoefend volgens landelijk geldende richtlijnen en daarvan afgeleide protocollen, waarvan de risico’s te overzien zijn, een routinematig karakter hebben en van een beperkte complexiteit.

Hierbij de link naar de volledige tekst van de AMvB: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-658.html

BIG register

Vanaf 1-9-2018 geldt voor alle afgestudeerde PA’s dat zij zich in het BIG register moeten registreren. Dat geldt ook voor PA’s die in het NAPA kwaliteitsregister staan ingeschreven. Alle PA’s zullen zich apart in het BIG-register moeten registreren. Dat kan digitaal via https://www.bigregister.nl/ Helaas bleek koppeling tussen NAPA kwaliteitsregister en BIG register om juridische redenen niet mogelijk.

De PA’s kunnen zich na 1-7-2018 met hun diploma in het BIG register aanmelden. Het CIBG is de landelijke organisatie die het BIG register voert. De kosten voor BIG registratie bedragen 85 euro per 5 jaar. Dit is een tarief die het CIBG in rekening brengt. De meeste werkgevers vergoeden deze kosten. Lees hiervoor uw cao. U zult in het voorjaar 2018 meer informatie hierover krijgen.

NAPA kwaliteitsregister

De scholing en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten blijft u in het kwaliteitsregister van de NAPA bijgehouden. Daar is het BIG register niet voor bedoeld. Op dit moment lopen er gesprekken bij het ministerie om voor de BIG herregistratie een minimumnorm aan scholing verplicht te stellen. Meer duidelijkheid hierover wordt in 2018 verwacht. NAPA is bij dit traject betrokken en zal tussentijd hier meer informatie over geven.

In de tussentijd is het voor PA’s belangrijk om deskundigheidsbevordering te volgen en dit in het kwaliteitsregister op te voeren. In het kader van samenwerkingsafspraken met de arts-specialisten (zie randvoorwaarden AMvB hierboven) wordt deelname aan deskundigheidsbevordering door de PA als eis meegenomen. Tijdens het opstellen van consensusdocumenten taakherschikking met de arts-specialisten komen zorgkwesties aan de orde die afstemming vragen tussen de PA binnen een bepaald deelgebied van de geneeskunde en de arts-specialisten van dat deelgebied.
Doel van deskundigheidsbevordering is om de zorg die PA en de zorg die arts-specialisten in ziekenhuizen, huisartspraktijken en overige zorginstellingen bieden goed op elkaar te laten aansluiten.

Overzicht eisen Big register en NAPA kwaliteitsregister

BIG register NAPA kwaliteitsregister
PA Diploma PA Diploma
Gemiddeld 8 uur per week werkzaam (aan te tonen 5 jaar na inschrijving, zgn. herregistratie) Gemiddeld 16 uur per week werkzaam (aan te tonen bij herregistratie)
Minimaal 200 punten scholing

Tuchtrecht

De NAPA heeft sinds de start van de experimenteerfase verenigingstuchtrecht. Vanaf 1-7-2018 vallen PA’s ook volledig onder medisch tuchtrecht. Tot 1 juli 2018 is de verenigingstuchtrecht van toepassing.

Eerdere berichten over wet BIG

 • Kabinet stemt in met taakherschikking in de zorg (persbericht 13-06-2008)

  De ministerraad heeft op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd met een wijziging van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) om taakherschikking tussen zorgverleners mogelijk te maken. Door juridische belemmeringen weg te nemen, kunnen verschillende beroepen hun taken makkelijker verdelen. Met deze wetswijziging neemt het kabinet het advies Taakherschikking in de Gezondheidszorg van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) over.

  Het kabinet wil met de wijziging bereiken dat de zorg doelmatiger wordt en bijdraagt aan het oplossen van het personeelstekort. Het resultaat daarvan is een meer patiëntgerichte zorg met behoud van en een mogelijke verbetering van kwaliteit. Een voorbeeld van taakherschikking is de introductie van de zogeheten ‘physician assistant’, een breed inzetbare beroepsbeoefenaar opgeleid aan een HBO masteropleiding, die onder meer routinematige taken van artsen kan overnemen.

  Door de Wet BIG te wijzigen wordt het verder mogelijk om aan in het buitenland opgelegde beperkingen in de beroepsuitoefening consequenties te verbinden. Dit geldt zowel voor houders van een Nederlands getuigschrift als ook voor beroepsbeoefenaren met een buitenlands getuigschrift.

  Tot slot wordt in een aantal bepalingen van de Wet BIG de mogelijkheid gecreëerd om nadere regels te stellen bij ministeriële regeling, waar dat nu nog bij algemene maatregel van bestuur moet worden vastgesteld.

  De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

  Tijdpad

  Het tijdpad voor het wettelijk regelen van onze bevoegdheden is weer wat opgeschoven, onder andere door personeelswisselingen bij VWS. De verwachting is dat begin 2009 het experimenteerartikel in de 2e kamer behandeld wordt. Dit artikel is een aanpassing van de wet Big die het mogelijk maakt dat (tijdelijk) bevoegdheden aan bepaalde beroepen worden toegekend. Vervolgens wordt in een Algemene Maatregel van Bestuur geregeld dat de PA hier onder valt. Wij zijn afhankelijk van het ambtelijke en politieke proces hoe snel dit loopt. Wel hebben wij steeds inhoudelijk overleg met VWS, samen met de KNMG en platform PA/NP en zijn wij betrokken bij de inhoudelijke invulling van de regeling.

  Samen met de zelfde betrokkenen bereiden wij de tuchtregeling PA voor en de instelling van een commissie beroepsontwikkeling.

 • Eerste kamer stemt in met wet taakherschikking (persbericht 8-11-2011)

  De Eerste Kamer heeft op 1 november 2011 ingestemd met twee wetswijzigingen die taakherschikking in de zorg en het voorschrijven van medicijnen door nieuwe beroepen regelen.

  De wetswijzigingen maken het mogelijk met een Algemene Maatregel van Bestuur de Physician Assistant bevoegdheden toe te kennen. Zodra de AMvB in 2012 van kracht wordt, is de Physician Assistant bevoegd om bepaalde medische handelingen zelfstandig te indiceren en te verrichten. Het gaat onder andere om eenvoudige chirurgische verrichtingen en het voorschrijven van medicijnen. De Physician Assistant is een relatief nieuw beroep in Nederland. Deze ” Ondersteunend Geneeskundige” verleent zelfstandig medische zorg binnen een samenwerkingsverband met een arts. De Physician Assistant heeft een medische opleiding gevolgd op HBO-Master niveau met als vooropleiding een HBO -studie in de gezondheidszorg. De Physician Assistant neemt medische taken over van een arts en voert deze zelfstandig uit. Hierdoor kunnen de toegankelijkheid, doelmatigheid en continuïteit van de medische zorg verbeteren.

  De beroepsvereniging van Physician Assistants – NAPA- is zeer verheugd over het besluit van de Eerste Kamer. De NAPA hecht groot belang aan een wettelijke regeling voor de Physician Assistant omdat daarmee de kwaliteit van de zorg en van de beroepsuitoefening beter gewaarborgd kan worden.

  De NAPA organiseert op 10 November 2011 haar jaarlijkse symposium INVEST. Dit wordt gehouden in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Informatie over het beroep en over het symposium is te vinden op www.napa.nl.

  Volledige persbericht is terug te vinden op ANP Pers Support.

Update 29-12-2011

AMvB en overige wetgeving gepubliceerd in Staatscourant

In de Staatscourant van 29-12-2011 is de AMvB gepubliceerd waarmee de zelfstandige bevoegheid van de PA ten aanzien van UR-medcatie voorschrijven en voorbehouden handelingen. Daarnaast is er titelbescherming van de PA geregeld.

AmVB is terug te vinden op deze link.

PDF’s van de diverse wetten die hiermee gemoeid zijn:

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?