Regelgeving en beleidsdocumenten

Reclameregels CGR & GMH

De Geneesmiddelenwet kent een verbod op gunstbetoon van de farmaceutische sector en de makers van medische hulpmiddelen aan zorgprofessionals, tenzij aan strikte voorwaarden wordt voldaan. Deze wetgeving vindt zijn oorsprong in Europese richtlijnen uit 1992 en is in 2018 geactualiseerd, onder meer met het oog op gunstbetoon in relatie tot medische hulpmiddelen. Door de sector zelf zijn gedragscodes opgesteld in relatie tot de bestaande wet- en regelgeving, met daarin concrete voorschriften hoe moet worden omgegaan met gunsten en financiële tegemoetkomingen (bv rond dienstverlening, bezoek congressen, sponsoring, etc.).

Code Geneesmiddelenreclame (CGR)

Physician Assistants (PA’s) hebben een zelfstandige voorschrijfbevoegdheid en krijgen daardoor ook te maken met de wet op Geneesmiddelenreclame. Deze wet bepaalt dat de betrokken partijen, voorschrijvers, apothekers en geneesmiddelenindustrie gedragsregels opstellen en handhaven ten aanzien van geneesmiddelenreclame, gunstbetoon en gastvrijheid van/door de geneesmiddelenindustrie.

De stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) stelt gedragsregels voor reclame voor receptgeneesmiddelen en samenwerking tussen zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven. NAPA is daarom ook lid van de CGR. Handhaving geschiedt door de Commissie Geneesmiddelen Reclame. De Inspectie voor gezondheidszorg en jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de code.

NAPA vindt het van belang dat de PA’s op de hoogte zijn van de regelgeving rondom gunstbetoon en dat toezicht wordt gehouden op de naleving. Op de website van de CGR is meer informatie over de gedragscode te vinden. Tevens heeft de NAPA CGR uitgenodigd om tijdens een van de themadagen met de vakgroepvoorzitters en commissies een presentatie te geven over de CGR regels. Deze presentatie is hieronder te downloaden.

Gedragscode op website CGR.

Bekijk hier de presentatie van de Stichting CGR over het juridisch kader en de CGR gedragscode.

Verbod op gunstbetoon rondom medische hulpmiddelen (GMH)

In 2012 was door koepels van fabrikanten en leveranciers van medische hulpmiddelen, als vorm van zelfregulering, de Gedragscode Medische Hulpmiddelen, in het leven geroepen. Sinds 1 januari 2014 zijn daaraan ook artsen en zorginstellingen gebonden. De gedragscode werd niet langer voldoende bevonden, omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geen wettelijke bevoegdheid heeft om op te treden. Met de nieuwe regeling wordt die bevoegdheid gecreëerd. Daarbij is een parallel getrokken met de regels die voor dit onderwerp zijn opgenomen in de Geneesmiddelenwet.

De nieuwe wettelijke regeling wordt gevormd door het (nieuwe) artikel 10h van de Wet op de medische hulpmiddelen (publicatie Staatsblad: 17 mei 2017). De regeling is verder uitgewerkt in de ‘Beleidsregels Gunstbetoon Wet op de Medische Hulpmiddelen’ (publicatie Staatscourant: 31 augustus 2017). De wettelijke regeling en bijbehorende beleidsregels treden op 1 januari 2018 in werking.

Gedragscode op website GMH

Lees meer

Nieuwsbericht ‘Op 1 januari 2018 treedt verbod op gunstbetoon rondom medische hulpmiddelen in werking’

Bekijk ook de website van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ)

Transparantieregister

De stichting Transparantieregister Zorg is een uitvoeringsorganisatie die zorg draagt voor de openbaarmaking van financiële relaties tussen zorgaanbieders en het bedrijfsleven in een centraal register. Via www.transparantieregister.nl is het Transparantieregister Zorg te raadplegen. Het Transparantieregister Zorg biedt inzicht in bepaalde financiële relaties tussen zorgverleners, zorginstellingen en bedrijven.

Lees meer

Nieuwsbericht transparantieregister zorg relaties in 2017

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?