Activiteiten registreren

Afbeelding voor Activiteiten registreren

Voor herregistratie moet je kunnen aantonen dat je in een registratieperiode van vijf jaar minimaal 200 uur aan deskundigheidsbevordering (DKB) hebt besteed. Deze DKB moet voor minimaal de helft bestaan uit bij- en nascholing van aanbieders. Het kan worden aangevuld met overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld het uitbrengen van een artikel of proefschrift, deelname aan richtlijnontwikkeling of deelname aan intervisie.

De DKB die je voor je herregistratie wilt opvoeren in je dossier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in de Richtlijn Accreditatie deskundigheidsbevordering. Onderstaand wordt een aantal belangrijke voorwaarden uitgelicht voor het opvoeren van bij- en nascholingsactiviteiten en overige activiteiten.

Bij- en nascholing

Geaccrediteerde scholing NAPA

In een herregistratieperiode van vijf jaar moet minimaal de helft van de 200 geaccrediteerde punten bestaan uit de activiteit ‘bij- en nascholing’. Hierbij geldt een maximum van 100 uur online (niet live te volgen) scholingen, waaronder e-learnings en on-demandprogramma’s.

In de NAPA scholingsagenda kun je zien welke scholingen door NAPA geaccrediteerd zijn. Na deelname aan een door NAPA geaccrediteerde scholing, hoef je de activiteit niet zelf op te voeren in PE-online. Dit doet de aanbieder van de scholing voor jou. Mocht een scholing ontbreken, neem dan contact op met de aanbieder.

Elders geaccrediteerde scholing

Naast bij- en nascholing vanuit de NAPA-agenda, is het ook mogelijk om zelf  ‘elders geaccrediteerde scholing’ op te voeren. Dit is bij- en nascholing die is geaccrediteerd door de KNMG, ABAN, ABC1 of een medisch wetenschappelijke vereniging. Deze scholingen zijn te vinden op medische scholingen.nl/physician assistant. Na het volgen van een scholing via medischescholingen.nl moet je zelf de scholing opvoeren in je dossier. Let hierbij op de voorwaarden:

 • scholing is geaccrediteerd door KNMG, ABAN, ABC1 of een medisch wetenschappelijke vereniging;
 • maximaal 6 punten per dag;
 • upload het certificaat als bewijs van deelname, met vermelding van de accrediterende instantie.

 

Buitenlandse scholingen

Buitenlandse scholingen die geaccrediteerd zijn door zusterorganisaties van NAPA, of door Europese, Amerikaanse of internationale organisaties, vergelijkbaar met de KNMG, kun je zelf opvoeren in je dossier onder de noemer ‘Buitenlandse scholing’.  Let hierbij op de voorwaarden:

 • scholing is geaccrediteerd door EACCME of een zusterorganisatie NAPA of door Europese, Amerikaanse of internationale organisatie vergelijkbaar met de KNMG;
 • maximaal 6 punten per dag;
 • uploaden certificaat van deelname, waaruit deelname en accrediterende instantie blijkt.

Wacht op akkoord

Wanneer je zelf een scholingsactiviteit opvoert in jouw dossier, dan komt er achter de activiteit ‘wacht op akkoord’ te staan. Dit betekent dat de activiteit nog door Bureau Kwaliteitsregister moet worden beoordeeld of deze voldoet aan de geldende accreditatievoorwaarden. Zodra de scholingsactiviteit is beoordeeld krijgt  je een bericht in jouw dossier in PE-online. Dit is doorgaan binnen 3 maanden, nadat je de scholing hebt opgevoerd in je dossier. Indien de scholing positief is beoordeeld, worden de punten automatisch toegekend in jouw dossier bij ‘Uw resultaat”.

Overige activiteiten

Deskundigheidsbevordering is meer dan het volgen van een bij- en nascholing. Denk bijvoorbeeld aan het uitbrengen van een artikel, proefschrift of boek, of het geven van een voordracht.

Je kunt deze vakinhoudelijke activiteiten zelf registeren in je dossier, mits ze voldoen aan de gestelde voorwaarden uit de Richtlijn Accreditatie deskundigheidsbevordering.

Onderstaand een overzicht van ‘overige activiteiten’ die je kunt opvoeren.

Cover voor

Overzicht overige activiteiten

 • Wanneer je een presentatie geeft tijdens een een symposium/congres dat is geaccrediteerd door NAPA of door een medisch wetenschappelijke vereniging, dan kun je eenmalig 3 punten per (inhoudelijk vergelijkbare) presentatie opvoeren in PE-online als  ‘Voordracht tijdens symposium/congres”.  Een paneldiscussie valt hier niet onder.

  In PE-online moet je naast je  presentatie/voordracht ook het programma van de nascholing uploaden. Hieruit moet blijken waar en wanneer je de presentatie hebt gegeven en door wie het programma is geaccrediteerd.

  Wanneer je naast spreker ook deelnemer bent aan dezelfde bijeenkomst, dan kun je de activiteit als deelnemer eveneens opvoeren. Hiervoor moet je wel een deelnamecertificaat overleggen.

   

 • Wanneer je wetenschappelijke onderzoeksresultaten op een poster presenteert bij een scholing die geaccrediteerd is door NAPA of door één van de medisch wetenschappelijke verenigingen, dan kun je eenmalig 3 punten per eenzelfde (of inhoudelijk vergelijkbare) poster opvoeren in PE-online als ‘ Wetenschappelijke poster’.

  In PE-online moet je naast je wetenschappelijke poster ook het programma van de nascholing uploaden. Hieruit moet blijken waar en wanneer je je poster hebt gepresenteerd en door wie het programma is geaccrediteerd.

   

 • Wanneer je een gastcollege verzorgt aan opleidingen voor PA’s of AIOS/ANIOS over het vakgebied van de PA, dan kun je maximaal 3 punten per dag, met een maximum van 21 punten in 5 jaar, opvoeren in Pe-online als ” Gastdocentschap’.

  In PE-online moet je het Formulier (gast)docentschap inclusief gestelde doelen en evaluatie gastdocentschap uploaden.

 • Wanneer je een proefschrift schrijft ter verkrijging van een doctorstitel, kun je na promoveren zelf  40 accreditatiepunten opvoeren in PE-online onder de activiteit ‘ Proefschrift’.

  Als voorwaarde geldt dat het onderwerp relevant moet zijn voor het vakgebied van de PA en dat je een elektronische scan opvoert van het bewijs van promotie.

   

 • Wanneer je een wetenschappelijk relevant artikel schrijft op basis van resultaten van een eigen onderzoek of deelname aan, multidisciplinair verricht, medisch wetenschappelijk werk, kun je dit opvoeren  in PE-online als ‘ wetenschappelijke publicatie’

  Als voorwaarde geldt dat het artikel (compleet) geplaatst moet zijn in een tijdschrift die die voorkomt op de tijdschriftenlijst van de US National Library of Medicine (PubMed) of gepubliceerd zijn in het NTvG of NAPA magazine.

  Een artikel, of een bewerking daarvan, komt slechts éénmalig in aanmerking voor punten. Als eerste auteur kun je 10 punten aanvragen, als tweede auteur 5 punten en als derde auteur en verdere auteurs 2 punten.

  In PE-online moet je een uittreksel uit PubMed, ISB-nummer of scan uploaden waaruit de titel, auteur en publicatiedatum blijkt.

   

 • Wanneer je je binnen NAPA  als deelnemer aan (vakgroep)bestuur, ledenraad, commissies en/of werkgroepen  inzet voor de verankering van de positie van de PA en de kwaliteit van het beroep dan staan daar accreditatiepunten tegenover. Deze zijn gemaximeerd:

  • Bestuur: maximaal 10 punten per jaar
  • Ledenraad: maximaal 2 punten per bijeenkomst
  • Vakgroepbestuur: maximaal 5 punten per jaar
  • Commissies en/of werkgroepen: maximaal (cumulatief) 10 punten per jaar.

  Wanneer je deelneemt aan bovenstaande hoef je zelf niets op te voeren in PE-online. Aan het einde van het jaar worden de punten door NAPA-bureau opgevoerd in je dossier.

  Wil je je ook actief inzetten voor NAPA?  Kijk op ……. bij de interne vacatures of neem contact op met directeur@napa.nl

 • Wanneer je gemandateerd vanuit NAPA deelneemt aan de ontwikkeling van een medisch wetenschappelijke richtlijn, dan kun je maximaal 20 accreditatiepunten aanvragen via PE-online onder de noemer : ” Richtlijnontwikkeling”. Hierbij geldt 1 uur tijdsinspanning komt overeen met 1 accreditatie punt, met een max van 20 punten voor ontwikkeling/revisie richtlijn.

  Bij het aanvragen van de punten moet je een overzicht van werkzaamheden uploaden waaruit inspanning en tijdsinvestering blijkt. Denk bijvoorbeeld aan uploaden van notulen van werkgroepbijeenkomsten waaruit vergaderduur en aanwezigheid blijkt.

  Wanneer een richtlijn bijna wordt vastgesteld dan is er voor beroepsgroepen de mogelijkheid de conceptrichtlijn te beoordelen. Wanneer je, op verzoek van NAPA of NAPA vakgroep,  een conceptrichtlijn beoordeelt dan kun je 1 punt per beoordeelde richtlijn opvoeren in PE-online, met een maximum van 2 richtlijnen per jaar.  Bij het aanvragen van 1 accreditatiepunt moet je je beoordeling van de richtlijn uploaden.

 • Wanneer je deelneemt aan één van de drie regionale tuchtcolleges in Nederland, dan kun je je deelname aan een definitieve zitting in PE-online opvoeren onder de activiteit: ‘Tuchtcollege’.

  Je kunt hiervoor  je maximaal 5 punten per tuchtzaak opvoeren. In PE-online moet je als bewijsvoering de oproep voor deelname aan de definitieve zitting op naam van de PA  uploaden.

 • Wanneer je deelneemt aan intervisie en je voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn in de beleidsregel intervisie, dan kun je na afloop van een intervisiebijeenkomst maximaal 2 punten per intervisiebijeenkomst opvoeren in PE-online onder de noemer ‘Intervisie’. Bij het aanvragen van accreditatiepunten moet je een intervisieverslag uploaden waaruit je aanwezigheid en tijdsinvestering blijkt. Voor de verslaglegging kun je het formulier ‘verslaglegging intervisie’ gebruiken.

 • Wanneer je een scholing organiseert voor PA’s of artsen en deze is geaccrediteerd door NAPA of door één van de medisch wetenschappelijke verenigingen, dan kun je deze activiteit in PE-online opvoeren als ‘Organiseren bij en nascholing’.

  Je kunt daarvoor maximaal het aantal punten van de geaccrediteerde scholing aanvragen, waarbij een maximum geldt van 10 punten per jaar. Ter toelichting:  Stel je organiseert een scholing  die wordt geaccrediteerd voor 3 punten, dan kun je maximaal 3 punten aanvragen voor het organiseren van de betreffende scholing. Ter onderbouwing van het aantal punten  dat je aanvraagt ( (in dit voorbeeld 3 punten) moet je een overzicht uploaden waaruit blijkt dat je minimaal 3 uur tijd hebt besteed aan het organiseren daarvan. Daarnaast moet je ook het officiële programma, doelstelling en evaluatie van de scholing uploaden.

   

   

   

 • Wanneer je deelneemt aan een Faramacotherapeutisch overleg die voldoet aan artikel 3.7.6. lid 1 en 4 van ABC1, dan kun je maximaal 2 punten per bijeenkomst opvoeren in PE-online als ‘FTO’. Als bewijs van deelname moet je een door de EKC afgetekende aanwezigheidslijst uploaden, waaruit datum, duur en aanwezigheid blijkt.

   

Een vraag over het kwaliteitsregister?
Mail naar: kwaliteitsregister@napa.nl