Medisch Specialistisch Bedrijf en de Physician Assistant

FBZlogo

De financiering van ziekenhuizen is per 1 januari 2015 veranderd (integrale bekostiging). Ook wordt de fiscale ‘ruling’ voor vrijgevestigd medisch specialisten per die datum ingetrokken, waardoor medisch specialisten die de status vrijgevestigd willen behouden aan alle eisen moeten voldoen die de belastingdienst aan een ondernemer stelt. In de praktijk betekent dit dat vrijgevestigd medisch specialisten, van vrijwel alle ziekenhuizen, ervoor kiezen om gezamenlijk een aparte rechtspersoon op te richten: een zogeheten Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). De vorming hiervan kan ook gevolgen hebben voor u als werknemer.

Overweegt u een dienstverband bij een MSB? NAPA adviseert voorlopig geen dienstverband aan te gaan. In dit bericht lichten we dat toe.

Om het zogeheten ‘ondernemersrisico’ te laden moeten deze MSB’s onder andere investeren en personeel in loondienst hebben. Voor 2015 geldt dat de fiscus nog genoegen neemt met een ‘doorbelasting’ aan het MSB van personeel dat formeel bij het ziekenhuis op de loonlijst staat. Maar vanaf 1 januari 2016 is dit voorbij. Voor werknemers die nu (direct) voor medisch specialisten werken op basis van een contract voor bepaalde tijd, vrijwel zeker geen aanbod meer krijgen van het ziekenhuis, maar van het MSB. Alle reden om juist nu de focus te leggen op uw arbeidsvoorwaarden.

Wat betekent het MSB voor de overgang van Physician Assistants

Verschillende beroepsgroepen waaronder de Physician Assistants worden benaderd om in dienst te treden bij een MSB. De NAPA krijgt vragen van leden over het in dienst treden bij een MSB, rechten in hun huidige dienstverband, de overgang naar het MSB enzovoorts. Bij deze willen we verhelderen.

Van groot belang voor de werknemer bij de overgang naar een MSB is de toepassing van een Cao en de overgang van de opgebouwde pensioenrechten. Zolang er geen nieuwe Cao Ziekenhuizen is, deze niet algemeen verbindend is verklaard, de MSB’s daarin niet zijn opgenomen en er geen koppeling is met het Pensioenfonds Zorg en Welzijn is het af te raden om nu een dienstverband aan te gaan met een MSB. Dit in verband met de waarborging van rechten en opgebouwde pensioenrechten welke dan kunnen komen te vervallen. Het nu niet aangaan van een dienstverband met het MSB kan omdat de fiscus accepteert dat het ziekenhuis in geheel 2015 als pay-roll organisatie fungeert voor het MSB.

Risico’s nu

  • De Cao Ziekenhuizen is nu niet vanzelfsprekend geborgd (nog geen vernieuwde cao, geen Algemeen Verbindend Verklaring, en (nog) geen passende werkingssfeer);
  • Pensioenfonds Zorg en Welzijn is niet geborgd (vrijgevestigde werknemer EN ZIJN PERSONEEL zijn nu (nog) buiten de vigerende verplichtstelling gehouden);
  • De Pensioenfonds Zorg en Welzijn-overgangsrechten (bij deelname tot en met 2021) vervallen als er een onderbreking komt in het deelnemerschap!

In de tijd van ‘overbrugging’ in 2015 kan:

  • een nieuwe Cao Ziekenhuizen worden afgesloten die bindend wordt verklaard.
  • de verplichtstelling van PFZW worden aangepast zodat MSB’s onder PFZW vallen.

De NAPA adviseert Physician Assistants om momenteel op individuele basis geen dienstverband aan te gaan met een MSB. Indien er ontwikkelingen zijn in de komende periode waarbij dit wel, met behoud van huidige rechten, mogelijk is zullen wij onze leden informeren.

Voor groepen werknemers welke worden benaderd zijn in de CAO Ziekenhuizen afspraken gemaakt over de wijze waarop en de rechten van deze groepen werknemers worden behartigd. De overlegpassage uit Hoofdstuk 15 van de Cao Ziekenhuizen zal dan ook (formeel: overleg bij overdracht van 20 of meer personeelsleden) van toepassing zijn.

NAPA leden kunnen aangeven dat zij zijn benaderd en ook of zij behoefte hebben aan ondersteuning. De NAPA wil deze leden waar mogelijk advies geven. Per situatie zal worden bekeken wat de mogelijkheden voor ondersteuning zijn.

Meldingen/verzoeken kunnen worden gericht aan: werkgroep-beroepsbelangen@napa.nl Op deze site van de NAPA wordt binnenkort, in samenwerking met het FBZ, een zogenaamde Frequently Asked Questions omtrent dit onderwerp geplaatst.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer