Meer PA’s voor huisartsenzorg en ouderenzorg opleiden

Afbeelding voor Meer PA’s voor huisartsenzorg en ouderenzorg opleiden

Op 17 december 2019 heeft het Capaciteitsorgaan het nieuwe Capaciteitsplan met instroomadviezen voor de periode 2021-2024 aan de minister van VWS aangeboden. Uit deze raming blijkt dat er per jaar zo’n 180-250 PA’s opgeleid moeten worden om in de toekomst aan de zorgvraag te blijven voldoen. Het voorkeursadvies van het Capaciteitsorgaan is 250 instromers per jaar. Het is een eerste richtinggevend advies. Volgens het Capaciteitsorgaan zorgt een jaarlijks aantal instromers binnen die bandbreedte voor voldoende instromers op de arbeidsmarkt voor evenwicht tussen vraag en aanbod.

Andere sectoren

Volgens de raming treedt er een verschuiving op van de zorgvraag tussen de sectoren. In alle sectoren stijgt de zorgvraag. Met name in de huisartsenzorg valt een sterke toename van de vraag te voorzien. Het aantal instromers in de MPA-opleidingen binnen de huisartsenzorg en de ouderenzorg zal (zeer) sterk moeten stijgen om ook in de toekomst aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Ook in overige sectoren zoals de revalidatie, sociale geneeskunde en gehandicaptenzorg overstijgt de (toekomstige) vraag de huidige instroom. Bij opvolging van dit advies stijgt het aantal fte aan PA’s de komende 10 jaar met circa 200%.

Reactie NAPA

Het advies komt overeen met de gemiddelde instroom van de afgelopen jaren. NAPA ziet de laatste twee jaren een sterkere toename in de belangstelling voor de PA opleiding, waarbij de stijgende vraag leidde tot wachtlijsten bij de vijf hoge scholen. In 2019 is het aantal gesubsidieerde opleidingsplekken zelfs naar 273 uitgebreid. Ook dit jaar zijn er wachtlijsten voor het cohort dat in 2020 zal starten.

“We zien dat er in de afgelopen jaren veel PA’s in de medisch specialistische zorg zijn opgeleid en dat de vraag in de laatste 2 jaar juist in de huisartsenzorg en de ouderenzorg stijgt. Veel PA’s vertrekken uit de medisch specialistische zorg en gaan naar de huisartspraktijken of de huisartsenposten. Soms worden PA’s uit de ziekenhuizen weggelokt”, zegt Bart Ruiterkamp. De onderzoeken die het Capaciteitsorgaan heeft laten uitvoeren laten ziet dat de vraag naar PA’s binnen deze sectoren en waarschijnlijk ook binnen de 1,5 lijnszorg sterker zal stijgen. De analyse die het Capaciteitsorgaan heeft verricht bevat nog een aantal onbeantwoorde vragen, zoals de snelheid en omvang van de transitie van zorg van de tweede naar de eerste lijn.  En hoeveel taken gaan daadwerkelijk van de arts naar de PA verschuiven?   “Ik ben blij dat het Capaciteitsorgaan adviseert om aan de bovenkant van de bandbreedte te gaan zitten, gezien de onzekerheden en de stijgende vraag van de laatste jaren. Het advies van het Capaciteitsorgaan gaat pas per 2021 in, maar we hebben nu al op veel plekken een tekort aan zorgprofessionals. We hopen dat de minister de stijgende vraag voor 2020 in ieder geval extra gaat subsidiëren, want dat is hard nodig”, zegt Ruiterkamp.

Het rapport is op 11 december jl. aan minister de Jonge aangeboden. De verwachting is dat de minister in het voorjaar reageert in hoeverre hij het advies van het Capaciteitsorgaan overneemt.

Bart Ruiterkamp is met ingang van november 2019 lid van het bestuur en heeft namens NAPA deelgenomen aan de werkgroep PA/VS binnen het Capaciteitsorgaan.

Download hier het Capaciteitsplan 2021-2014 Physician Assistant

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer