NAPA ledenraad: functie, vorm en aankomende verkiezing

Afbeelding voor NAPA ledenraad: functie, vorm en aankomende verkiezing

De komende maanden stapt de NAPA van een algemene ledenvergadering (ALV) over op een ledenraad. Jouw betrokkenheid als (junior) PA is hierbij essentieel! Door je verkiesbaar te stellen voor de ledenraad en/of door het uitbrengen van je stem bij de ledenraadsverkiezing kun je samen met collega’s de richting van ons vak en onze vereniging mede bepalen.

Stilstand is zoals bekend achteruitgang en dit geldt zeker voor een dynamische organisatie als de NAPA. Aangezien wij intern niet stil staan is onze vereniging toe aan een organisatorische verandering. Zoals via stemming in de ALV najaar 2015 overeengekomen, stapt de NAPA over op een systeem met een ledenraad. Hiermee kunnen we in de toekomst nog efficiënter de belangen van de Nederlandse PA behartigen. Graag leggen we uit hoe de ledenraad precies gaat functioneren en hoe hij je in staat stelt om als PA invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en beroepsvereniging.

Functie en vorm ledenraad

De ledenraad heeft als taak het strategisch beleid van de NAPA goed te keuren en op basis daarvan toezicht uit te oefenen op het bestuur. Dit betreft met name het strategisch meerjarenplan en het afgeleide activiteitenplan, het goedkeuren van de begroting en het financieel jaarverslag. Ook behoren tot de taken van de ledenraad het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden.

De ledenraad bestaat uit zestien physician assistants (mogelijk in opleiding), gekozen uit en door alle gewone en junior NAPA-leden. De ledenraad komt vier keer per jaar bij elkaar. Gewone leden (ingeschreven in het Kwaliteitsregister) en junior-leden zijn verkiesbaar. Raadsleden mogen geen bestuurslid of voorzitter van een commissie, werkgroep en/of vakgroep zijn. De zittingstermijn is drie jaar. Om de drie jaar is er een verkiezing voor de gehele ledenraad. Indien leden eerder aftreden zal het volgende lid op de kieslijst zijn of haar plaats innemen. Raadsleden zijn eenmaal herkiesbaar.

De raadsleden worden geacht de vereniging in het geheel te vertegenwoordigen, zonder andere belangen of ruggespraak. Er is in de verkiezing dan ook geen zetelverdeling naar specialisme of werkgebied. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering van de ledenraad en draagt zorg voor de afstemming tussen de ledenraad en het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van de ledenraad en het aanleveren van de vergaderstukken.

Jezelf verkiesbaar stellen voor de ledenraad

Met behulp van het kandidaatstellingsformulier kun je je als PA beschikbaar stellen als ledenraadslid. In het formulier wordt gevraagd kort iets over jezelf te vertellen, aan te geven wat jij voor de NAPA de belangrijkste speerpunten voor de toekomst vindt, waarvoor jij je verkiesbaar stelt en wat je de NAPA te bieden hebt vanwege bijvoorbeeld jouw relevante (bestuurlijke) ervaring bij andere verenigingen. Aanmelden voor de ledenraadsverkiezing is mogelijk tot 15 september 2016.
De aanmeldingen worden gecontroleerd door het dagelijks bestuur waarbij gekeken wordt of de kandidaten voldoen aan de formele eisen om zich kandidaat te mogen stellen. Er vindt geen inhoudelijke toetsing plaats. Eind september zal de definitieve lijst kandidaat-ledenraadsleden door het algemeen bestuur worden vastgesteld en samen met jouw kandidaatstelling op de besloten omgeving van de NAPA-website worden geplaatst. Begin oktober kunnen alle leden via een link in de nieuwsbrief de ledenlijst inzien en hun stem uitbrengen.

Gekozen ledenraadsleden worden voor de najaars-ALV geïnformeerd over de uitslag. Tijdens ALV INVEST (op donderdag) wordt de ledenraad geïnstalleerd waarna een eerste bijeenkomst o.l.v. de NAPA-voorzitter, directeur en Wijnand van Unen wordt gehouden tijdens INVEST op vrijdag. Het streefgetal voor de ledenraad is tenminste zestien leden. Als NAPA hopen we op een enthousiaste respons op deze nieuwe bestuursstructuur. Met een scherpe en gemotiveerde ledenraad kan de NAPA vol vertrouwen de toekomst in!

Jezelf verkiesbaar stellen voor de NAPA ledenraad kan via dit formulier:

Kandidaatstelling Ledenraad NAPA

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer