Ledenpoll NAPA: Tevredenheid en verbeterpunten in beeld

INFORMATIEF

Met het groeiend aantal PA’s in Nederland kan NAPA zich sterker maken voor haar leden. Op welke fronten en in welke vorm dat het beste kan is een vast onderwerp op de agenda van het bestuur, de ledenraad, de commissies en de vakgroepen van NAPA. Om feedback van alle leden te krijgen is een poll gehouden.

tekst Marjan Domhof, marketing- en communicatieadviseur NAPA & Isabelle Tomlow, stagiair NAPA

De poll – een digitale vragenlijst – is eind juni 2018 uitgezet onder leden en junior leden van NAPA. In totaal hebben 218 ‘gewone’ leden en 28 junior leden deelgenomen. Van deze ‘gewone’ leden is de meerderheid al langer dan vijf jaar lid van NAPA.

De vragen die in de poll centraal staan zijn: wat zijn de belangrijkste redenen om lid te worden van NAPA, wat moet NAPA vooral blijven doen, wat kan beter, en welke rol zien leden voor zichzelf weggelegd om bij te dragen aan de missie van NAPA?

Gemiddelde tevredenheid: 7,5

De gemiddelde tevredenheidsscore van de leden over NAPA is een 7,5 – de junior leden beoordelen NAPA iets lager (7,3) dan de leden (7,6). Er zijn weinig uitschieters in negatieve of positieve zin; het overgrote deel van de respondenten beoordeelt de vereniging met een 7 of een 8.

52 procent van de leden geeft haar een 8 of hoger. Dit laat zien dat de leden behoorlijk tevreden zijn, maar dat er ruimte is voor verbetering. Daarover straks meer. Zie ook het kader met de reactie van het bestuur op de uitkomsten.

Positionering van het beroep

De belangrijkste reden om lid te worden c.q. te blijven van NAPA is de inzet op de positionering van het beroep. 94 procent van de respondenten geeft een score ‘belangrijk’ of ‘heel belangrijk’ op de stelling: Door mijn lidmaatschap kan NAPA een belangrijke bijdrage leveren aan de positionering van het beroep. Leden hechten veel waarde aan de inspanningen van NAPA om de positionering van de PA te bevorderen, en zijn veelal tevreden over de manier waarop zij dit doet.

Verdere redenen om lid te worden/te blijven zijn: Ondersteuning bij profilering op mijn werkplek (77% geeft score belangrijk of heel belangrijk) en Vakinhoudelijk: bijblijven, scholing en groeien (71%).

Ook geeft een meerderheid aan NAPA-lid te zijn Voor mijn persoonlijke netwerk (69% belangrijk/heel belangrijk) en het Clubgevoel (58% belangrijk/heel belangrijk).

De positionering van het beroep blijkt ook voor junior leden de belangrijkste reden voor NAPA-lidmaatschap. Gevolgd door Vakinhoudelijk, Voor mijn persoonlijke netwerk en Ondersteuning bij profilering op de werkplek; zo’n 80 procent vindt dit belangrijk/heel belangrijk. Junior leden hechten relatief minder belang aan het Clubgevoel (44% belangrijk/heel belangrijk) en meer aan Het ontvangen van het NAPA-Magazine (68% belangrijk/heel belangrijk) en Kortingen: 74 procent vindt dit belangrijk/heel belangrijk tegenover 49 procent van de gewone leden.

Communicatie

Uit de open vraag Welke communicatiemiddelen/activiteiten moet NAPA voor haar leden vooral blijven inzetten? komt e-mail als belangrijkste medium naar voren. Ook de Nieuwsbrief, NAPA Magazine, vakgroepoverleg, LinkedIn/social media en het jaarlijkse congres Invest zijn vaak genoemd.

Dit is in lijn met het huidige communicatieplan, dat voorziet in een verhoogde inzet op LinkedIn en Invest en een verbeterde website. Dat laatste, een herziening van de website (format en functionaliteit) wordt door veel leden genoemd als een verbeterpunt.

Leden missen: scholing, regionale bijeenkomsten en uitwisseling tussen de vakgroepen.

Scholing werd daarbij het meest genoemd. Niet alleen is er vraag naar vakinhoudelijke bij- en nascholing – vooral junior leden hebben hier duidelijk behoefte aan, met name over de deelspecialisatie waarin ze werken – maar ook naar praktische vaardigheden, zoals ‘hoe maak je een goede powerpointpresentatie’, ‘hoe kun je je via social media presenteren’, ‘hoe haal je meer uit LinkedIn’, ‘hoe schrijf je een goed artikel of blog’, enzovoort.

Ook blijkt er vraag te zijn naar meer regionale vakgroepbijeenkomsten en een kruisbestuiving tussen de vakgroepen. Een van de opmerkingen luidt: ‘Meer vakgroepoverleg en meer binding en synergie tussen de leden van de diverse vakgroepen zodat deze samen sterker worden.’ Er is dus behoefte om andere PA’s te ontmoeten en ideeën uit te wisselen, zonder daarvoor heel ver te hoeven reizen.

In de open antwoorden kwamen, naast bovengenoemde punten, nog een aantal aspecten ter sprake die volgens de leden beter zouden kunnen: het verschil PA-VS in beeld brengen, accreditatie, inschaling/functiewaardering PA in cao, naamsbekendheid van het beroep, mogelijkheid van digitaal portfolio, meer vakinhoudelijk programma tijdens Invest, en casuïstiekbij­eenkomsten.

Actieve bijdrage

Desgevraagd vindt 65 procent van de respondenten dat ze zelf een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en profilering van het beroep, met name door actief te werken aan de positionering in de eigen werkomgeving. Een kleiner gedeelte geeft aan: in een commissie te zitten (25%), zich bezig te houden met social media (22%), of voorlichting te geven aan studenten (17%). Andere gegeven antwoorden zijn: via de vakgroep, uitwerken PA-richtlijnen, ledenraad, en eigen initiatieven zoals een presentatie geven aan de ziekenhuisdirectie, een pitch geven tijdens de wekelijkse vergadering van de medische staf, of overleggen met de raad van toezicht.

De antwoorden op de vraag Op welke manier zou u uw kwaliteiten kunnen inzetten om de NAPA te helpen het beroep verder te profileren? zijn zeer divers. Een aantal voorbeelden: actief deelnemen in een commissie en vakgroep; spreken op congressen en cursussen; externe voorlichting en presentaties; scholing en informatie geven aan het bestuur; samenwerken met beroepsverenigingen; op de werkvloer een goed voorbeeld tonen door mijn werk goed te doen en voorlichting te geven, en zo werken aan de profilering; patiënt duidelijkheid geven over rol PA.

Een aantal PA’s heeft aangegeven ervoor open te staan met NAPA in gesprek te gaan om te kijken in welke vorm ze een verdere bijdrage aan NAPA kunnen leveren.

Reactie van het bestuur

Ten eerste willen we als bestuur graag iedereen die aan het onderzoek heeft meegewerkt, hartelijk bedanken voor de feedback. Het geeft ons de mogelijkheid te toetsen of we in de ogen van onze leden de juiste dingen doen en levert concrete ontwikkelpunten op.

De tevredenheidsscore, een gemiddelde van 7,5, is niet slecht, maar als bestuur ambiëren we een hogere tevredenheid van onze leden. Samen met de ledenraad, vakgroepen, commissies, en het bedrijfsbureau zetten we ons in om hier verder vorm aan te geven. Veel onderwerpen die in het onderzoek als belangrijk naar voren komen, zoals de verdere ontwikkeling van de vakgroepen en beter op het netvlies komen van beslissers, stonden al hoog op de bestuursagenda en bevestigen dat we op koers zitten: met het beleid, de benoemde speerpunten en de geplande activiteiten. Een concreet voorbeeld: een meerderheid van de PA’s (77%) vindt ondersteuning van NAPA bij profilering op de werkplek belangrijk/zeer belangrijk. PA’s nemen zelf initiatieven – in dit artikel vind je daar mooie voorbeelden van! – maar wensen meer ondersteuning vanuit NAPA. Het initiatief, zoals in ons marketingplan is opgenomen, om een toolkit te ontwikkelen voor profilering op de werkplek (zoals een tekst voor de ziekenhuiswebsite, een aanpasbare patiëntenfolder, de mogelijkheid van werkplekbezoek, ‘how to’ voor presentatie, social media en dergelijke), sluit daar naadloos op aan.

Om deze zaken voor elkaar te krijgen hebben we jullie input, en feedback, blijvend nodig. Erg goed te zien dat onze leden de bereidheid hebben om verder te werken aan de profilering van het beroep – op de eigen werkplek, en binnen NAPA!

Een punt van aandacht blijft de communicatie met onze leden; NAPA doet meer dan een deel van onze leden weet en belangrijke informatie over ontwikkelingen binnen NAPA en de rol van PA wordt gemist: wist je dat gemiddeld slechts een derde van de leden de nieuwsbrief leest?

Wij zullen blijven werken aan een zo efficiënt mogelijke manier van communiceren – en rekenen op jullie interesse.

Namens bestuur en directie NAPA,

Vincent Straten, voorzitter

contact

communicatie@napa.nl

Print dit artikel als pdf

 

Uw reactie

Velden voorzien van een * zijn verplicht

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?