NAPA-statuten

Statutenwijziging

In de inleidende woorden wordt aangegeven dat per 25-oktober-2016 de akte met gewijzigde statuten is verleden voor de notaris.

Hierin wordt verklaard dat de vereniging bij akte op 13 december 2004 is opgericht en bij die akte van oprichting de statuten van de vereniging zijn vastgesteld. Op 19 februari 2013 de eerste wijziging van de statuten voor de notaris is verleden. Op 31 maart 2016 bij de algemene ledenvergadering een besluit tot statutenwijziging overeenkomstig artikel 34 van de statuten is genomen, als uitwerking van het op 12 november 2015 tijdens de Algemene Ledenraad aangenomen Kaderbesluit Governance.

Uitvoering besluit

Ter uitvoering van gemeld besluit zijn de statuten van de vereniging algeheel gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt in de volgende artikelen:

 

 • Definities

 1. Artikel 1: Naam en zetel

 2. Artikel 2: Doel

 3. Artikel 3: Middelen

 4. Artikel 4: Financiële middelen

 5. Artikel 5: Organen van de vereniging

 6. Artikel 6: Categorieën van leden

 7. Artikel 7: Voorwaarden voor het verkrijgen van het lidmaatschap

 8. Artikel 8: Aanmelding voor het lidmaatschap

 9. Artikel 9: Toelating voor het lidmaatschap

 10. Artikel 10: Einde van het lidmaatschap

 11. Artikel 11: Schorsing

 12. Artikel 12: Rechten van gewone leden

 13. Artikel 13: Verplichtingen van gewone leden

 14. Artikel 14: Rechten van junior-leden

 15. Artikel 15: Verplichtingen van junior-leden

 16. Artikel 16: Rechten van buitengewone leden

 17. Artikel 17: Verplichtingen van buitengewone leden

 18. Artikel 18: Ereleden

 19. Artikel 19: Rechten van ereleden

 20. Artikel 20: Bestuur

 21. Artikel 21: Einde bestuurslidmaatschap, periodiek lidmaatschap, schorsing

 22. Artikel 22: Besluitvorming van het bestuur

 23. Artikel 23: Bestuurstaak, vertegenwoordiging

 24. Artikel 24: Jaarverslag, rekening en verantwoording

 25. Artikel 25: De ledenraad, taken en bevoegdheden

 26. Artikel 26: Samenstelling en verkiezing van de ledenraad

 27. Artikel 27: Toegang en stemrecht

 28. Artikel 28: Bijeenroepen van de ledenraad

 29. Artikel 29: Ledenbijeenkomst

 30. Artikel 30: Vakgroepen

 31. Artikel 31: Overige organen

 32. Artikel 32: Bureau en directeur

 33. Artikel 33: Besluitvorming in de vereniging

 34. Artikel 34: Reglementen

 35. Artikel 35: Statutenwijziging

 36. Artikel 36: Ontbinding

 37. Artikel 37: Slotbepaling

 38. Artikel 38: Overgangsbepaling

Een pdf-versie van deze statuten.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?