Overhandiging rapport voorBIGhouden 2

Afbeelding voor Overhandiging rapport voorBIGhouden 2

Op woensdag 2 mei jl. overhandigde Daisy de Bruin-Geraets namens de onderzoeksgroep van de Universiteit Maastricht het rapport voorBIGhouden 2 aan de voorzitters van de Nederlandse Associatie Physician Assistants en V&VN Verpleegkundig Specialisten. De resultaten van dit onderzoek zijn van groot belang voor de wijziging van de wet BIG. De NAPA en V&VN VS pleitten daarom om alle acht voorbehouden handelingen uit de experimenteerfase in de wijziging van de wet BIG op te nemen.

Uitkomsten vervolgonderzoek

‘VoorBIGhouden 2’ is het vervolgonderzoek naar de doelmatigheid van taakherschikking rond de voorbehouden handelingen endoscopieën, electieve cardioversie en defibrillatie. Dit onderzoek laat zien dat de mogelijkheden die de wetswijziging heeft geschapen om zelfstandig cardioversies/ defibrillaties/ endoscopieën te verrichten in de praktijk worden benut. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat aan voorwaarden voor borging van kwaliteit en veiligheid is voldaan. In het huidige wetsvoorstel voor de wijziging van de wet BIG zijn deze voorbehouden handelingen niet opgenomen, omdat eerder evaluatieonderzoek onvoldoende antwoord kon geven op deze vragen. Een van de redenen waren de lagen aantallen destijds. Tevens is de aard van de voorbehouden handeling zoals endoscopie an sich lastig te evalueren. Het verrichten van endoscopieën is een specifieke handeling die minder PA’s uitvoeren, dan bijvoorbeeld ‘heelkundige handelingen’ die een brede scoop aan afzonderlijke interventies omvatten, waardoor de aantallen vanzelfsprekend hoger zijn. Doelmatigheid is daardoor bij sommige voorbehouden handelingen lastiger vast te stellen.

Wijziging wet BIG

Het wetsvoorstel is op 25 januari jl. in de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besproken. Er zijn veel vragen over de wetswijziging aan de minister gesteld. In het huidige voorstel zijn vijf van de acht voorbehouden handelingen opgenomen. De resultaten van dit vervolgonderzoek zijn aan de minister overhandigd met het verzoek om cardioversies/ defibrillaties/ endoscopieën in de wet BIG op te nemen.

Huidige praktijk

Vanwege de Tweede Kamerverkiezingen zal de wetswijziging naar alle waarschijnlijkheid per 1-1-2018 ingaan. Omdat de Minister het voorstel heeft ingediend vóór het verstrijken van de termijn van het experimenteerartikel, blijft de tijdelijke regeling van kracht totdat de nieuwe regeling in werking treedt (of wordt verworpen). Dat houdt in dat de PA’s en VS tot de inwerkingtreding van de wetswijziging bevoegd zijn tot:
1. 1. het verrichten van heelkundige handelingen;
2. 2. het verrichten van endoscopieën;
3. 3. het verrichten van catherisaties;
4. 4. het geven van injecties;
5. 5. het verrichten van puncties;
6. 6. het verrichten van electieve cardioversie;
7. 7. het toepassen van defibrillatie;
8. 8. het voorschrijven van UR-geneesmiddelen volgens de Geneesmiddelenwet

De bevoegdheid geldt uitsluitend voor zover het betreft
* handelingen die vallen binnen het deskundigheidsgebied van de Physician Assistant;
* handelingen van een beperkte complexiteit;
* routinematige handelingen;
* handelingen waarvan de risico’s te overzien zijn;
* handelingen die worden uitgeoefend volgens landelijke geldende richtlijnen, standaarden en daarvan afgeleide protocollen.

De wijziging van de wet BIG staat niet op de lijst met controversiële onderwerpen. Dat betekent dat de wetswijziging door het demissionaire kabinet behandeld kan worden. Het is nog niet bekend op welk moment de wetswijziging geagendeerd gaat worden.

Foto: Vincent Straten (voorzitter NAPA), Daisy de Bruin-Geraets (Universiteit Maastricht) en Irma de Hoop (V & VN VS)

Reacties

  1. Carina Peters 5 mei

    Hans, daar sluit ik mij bij aan. Ik zelf ben werkzaam als PA in de huisartsenpraktijk, waarbij ik terminale patiënt van begin tot het eind begeleid. Maar het schouwen wordt idd nog verricht door de huisarts. Het is idd wenselijk als we dit ook zelf mogen doen.

  2. Hans Uiterwaal 5 mei

    Wat ook wenselijk zou zijn om worden opgenomen is de mogelijkheid van het schouwen (inclusief de administratieve afhandeling) na overlijden. Zeker binnen bepaalde settings zoals voorwachtsdiensten op klinische afdelingen. Maar ook binnen andere disciplines kan ik mij dit goed voorstellen, zoals PA's/NP's op huisartsenposten die zelfstandig visites rijden.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer