Bevoegdheden van de Physician Assistant

Afbeelding voor Bevoegdheden van de Physician Assistant

PA’s hebben de bevoegdheid om zelfstandig zorg te leveren, te registreren en te declareren.

Zorg declareren en registreren

Een PA in de medisch-specialistische zorg mag de poortfunctie vervullen en op eigen naam (en eigen AGB-code) de zorg registreren en declareren. Regels en nadere toelichting hiervoor staan beschreven in de Factsheet Registratie van zorg bij taakherschikking.

Zelfstandig zorg leveren

De PA is zelfstandig bevoegd en aansprakelijk voor de handelingen die hij/zij in het kader van taakherschikking uitvoert. Een PA is, vanuit de Wet BIG, zelfstandig bevoegd om patiënten te onderzoeken, te behandelen en te begeleiden binnen het deelgebied van de geneeskunde waarin de PA is opgeleid. Het gaat hierbij voornamelijk om de behandeling van patiënten met veelvoorkomende aandoeningen.

Voorbehouden handelingen

Een PA is bevoegd een aantal ‘voorbehouden handelingen’ te indiceren en uit te voeren, te weten:

 • katheterisaties;
 • heelkundige handelingen;
 • injecties;
 • puncties;
 • voorschrijven van UR-geneesmiddelen;
 • endoscopieën;
 • electieve, elektrische cardioversie;
 • defibrillatie.

Voorbehouden handelingen waartoe de PA bevoegd is, mag de PA delegeren aan een andere zorgprofessional. De PA kan dan ook zelf supervisie geven. Uitzondering hierop is het voorschrijven van UR-geneesmiddelen: dit mag niet door een PA worden gedelegeerd. Er zijn ook voorbehouden handelingen waarvoor de PA geen zelfstandige bevoegdheid heeft gekregen vanuit de Wet BIG. Deze handelingen mag de PA uitvoeren onder supervisie van een zorgprofessional  aan wie de bevoegdheid in de Wet BIG is toegekend.

Uitvoeringsvoorwaarden

Voor het zelfstandig uitvoeren van de voorbehouden handelingen gelden aanvullende uitvoeringsvoorwaarden. In aanmerking komen handelingen die:

 • voorspelbaar en van beperkte complexiteit zijn;
 • routinematig en conform landelijk geldende richtlijnen en standaarden kunnen worden verricht;
 • binnen het deskundigheidsgebied vallen waarin de PA is opgeleid.

Daarnaast geldt de algemene eis dat de PA uitsluitend bevoegdheid heeft, als hij/zij ook bekwaam is deze uit te voeren. Aangezien bekwaamheid individueel bepaald is, zal het mogen uitvoeren van een voorbehouden handeling in het concrete geval ook daarvan afhangen.

Voor het uitvoeren van de ‘voorbehouden handelingen’ geldt dat de PA een samenwerkingsverband heeft met een arts en werkafspraken maakt over het uitvoeren van voorbehouden handelingen.

Nadere informatie taakherschikking

Nadere informatie taakdelegatie