Opleiding tot Physician Assistant

Een PA is een zorgprofessional met een hbo-diploma in de gezondheidszorg en minimaal twee jaar werkervaring, gevolgd door een Masteropleiding tot Physician Assistant (MPA).  De masteropleiding duurt tweeënhalf jaar en heeft NLQF-niveau 7.

Voor opleiders/werkgevers is subsidie beschikbaar.

Na afronding van deze opleiding kan de PA zich als physician assistant registreren in het BIG-register en in het Kwaliteitsregister PA. Met ingang van 1 september 2016 wordt de graad ‘Master of Science (MSc)’ verleend aan alle afgestudeerde PA’s. Deze graad vervangt de oude graad Master Physician Assistant (MPA). PA’s die vóór 2016 zijn afgestudeerd behouden hun oude graad. De beroepstitel blijft voor iedereen ongewijzigd, namelijk Physician Assistant. Met ingang van 2018 is de beroepstitel in de wet BIG beschermd.

 

De MPA-opleiding

De masteropleiding tot PA is duaal. Dit houdt in dat studenten tijdens de opleiding tegelijkertijd werken én leren. Zij hebben een fulltime aanstelling bij een gezondheidszorginstelling en de opleiding is sterk gericht op de beroepspraktijk.

De MPA-opleiding wordt momenteel door vijf hogescholen in Nederland aangeboden:

Elke hogeschool stelt zijn eigen onderwijsprogramma vast, maar de eindcompetenties zijn gelijk.

Deze leerlijnen vormen een rode draad:

 • Klinisch redeneren: ontwikkelen van medische kennis via o.a. casuïstiekopdrachten.
 • Medisch handelen: ontwikkelen van medische deelvaardigheden in deelpractica en via leeractiviteiten op stage- en werkplek.
 • Wetenschap en onderzoek: kennismaken met principes, methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek.
 • Persoon en beroep: ontwikkeling van de attitude en het leervermogen om zich als professional op masterniveau blijvend te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het PA-beroep.
 • Werkplek en organisatie: ontwikkeling van (werkplekgebonden) vaardigheden om als PA zelfstandig en als teamlid optimaal te kunnen functioneren in de snel veranderende gezondheidszorgcontext.

Centraal in de MPA-opleiding staan:

 • het verwerven van kennis;
 • het trainen van vaardigheden;
 • het uitvoeren van praktijkopdrachten;
 • reflectie op werk- en leerervaring.

De opleiding start jaarlijks in september. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Zie ook het Landelijke opleidingscompetentieprofiel.

Begeleiding

Tijdens de opleiding wordt de PA-student zowel op de werkplek als door het opleidingsinstituut begeleid. Op de werkplek is dit een vakbekwame arts die door opleiding en ervaring in staat is de student op masterniveau te begeleiden. Vanuit de opleiding krijgen studenten begeleiders die ook werkgroepen begeleiden en een deel van de colleges en practica verzorgen. Ook wordt regelmatig een beroep gedaan op specialisten uit de eerste en tweede lijn.

Studiebelasting

De opleiding duurt 30 maanden en bevat 150 ECTS. Eén ECTS staat voor 28 studiebelastinguren. Gemiddeld genomen komt het erop neer dat PA-studenten twee dagen per week werkzaam zijn op de eigen werkplek, twee dagen stagelopen bij andere specialismen, één dag college volgen en daarnaast nog zelfstudie doen. De totale studiebelasting is 38-42 uur per week.

 

Toelatingseisen Masteropleiding tot Physician Assistant (MPA)

 1. Afgeronde hbo-opleiding in de gezondheidszorg: om een opleiding tot physician assistant te starten, dient de kandidaat een erkende hbo-opleiding in de gezondheidszorg te hebben gevolgd en met succes afgerond. Hieronder vallen:
 • HBO-verpleegkunde of Fysiotherapie
 • Verloskunde
 • Logopedie
 • Ergotherapie
 • Podotherapie
 • Laborant Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT)
 • Voeding en diëtiek
 • Oefentherapie Caesar
 • Huidtherapie
 • Bachelor Medische Hulpverlening

Zorgprofessionals die een van onderstaande opleidingen hebben gevolgd, moeten een assessment doorlopen om te worden toegelaten tot de MPA:

 • Verpleegkundige A opleiding (tot 1994)
 • Operatieassistent
 • Anesthesiemedewerker
 1. Minimaal twee jaar relevante werkervaring binnen de directe patiëntenzorg. Hierbij tellen alleen de werkervaringsjaren na de hbo-gezondheidszorg opleiding.
 2. Een fulltime aanstelling (32-36 uur) in de eerste of tweede lijn als student Master Physician Assistant. Dit blijkt uit een onderwijsovereenkomst ondertekend door de Hogeschool, de werkgever en de kandidaat-student.

Toelaatbaarheid

De hogeschool bepaalt of een kandidaat kan worden toegelaten tot de opleiding. Een intakegesprek maakt onderdeel uit van de procedure. In dit gesprek wordt onder meer getoetst of de kandidaat en de opleidingsplaats voldoen aan de voorwaarden. Voor de start van de opleiding is een arbeidsovereenkomst van 32 uur vereist.

Het Landelijk opleidingsoverleg Master Physician Assistant (LOO-MPA) werkt met een landelijk vastgesteld document: ‘Landelijke voorwaarden voor toelating’, waarin het beleid ten aanzien van de toelating nader is uitgewerkt. Als er moeilijke vraagstukken zijn in relatie tot instroom, dan hebben de LOO leden onderling hierover contact.

 

Kosten voor de student

Het normale wettelijke collegegeld is van toepassing. Voor stapelaars (wanneer de MPA de tweede bekostigde masteropleiding is), geldt het verhoogde instellingscollegegeld. Dat is per hogeschool verschillend. De subsidieregeling vergoedt (deels) de kosten van de werkgever.

Kosten voor de boeken bedragen ca. € 600,- tot € 1400,- (varieert per opleidingsinstituut) voor de gehele studieduur. Deze kosten zijn soms te declareren bij de werkgever.

 

Subsidie

De masteropleiding tot PA wordt gezamenlijk bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Vanuit deze subsidieregeling worden de salariskosten vergoed voor vervanging van de ingeschreven MPA-studenten. Dit betreft het buitenschoolse deel. Het ministerie van OCW neemt het binnenschoolse deel voor haar rekening. De OCW-vergoeding kent twee delen: de reguliere bekostiging van de opleiding en een vergoeding van de begeleiding op de werkplek.

Vanuit VWS is er één subsidieregeling van kracht voor zowel de Master Physician Assistant (MPA) en de Master Advanced Nurse Practitioner (MANP), de tweejarige opleiding tot verpleegkundig specialist. Deze subsidieregeling, ‘Opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant’, liep tot 1 juli 2022 en is met 1 jaar verlengd tot juli 2023. Lees hier meer.

De werkgever ontvangt een vast bedrag per student. Het ministerie van OCW geeft een extra bekostigingstoeslag (de zorgtoeslag). Dat is een (jaarlijks) vastgesteld bedrag met een maximum dat verdeeld moet worden over alle studenten van de MPA- en MANP-opleiding. Dat betekent dat er jaarlijks 250 opleidingsplaatsen voor PA’s worden gesubsidieerd. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor de werkgeverslasten en werkplekbegeleiding en een stagevergoeding voor een PA in opleiding.

 

­­

Opleidingsplaats vinden

De meeste PA’s in opleiding stromen binnen hun instelling in omdat er vanuit de werkgever is besloten om met PA’s te gaan werken. Enkelen weten op eigen kracht een werkgever te vinden en weer anderen reageren op een vacature en komen zo aan hun opleiding. Helaas is het (nog) niet zo dat er een database is waarin werkgevers en kandidaten worden gematcht. Kandidaten die aan de eisen voldoen, wordt aangeraden om contact te leggen met een van de hogescholen. Zodra zij een mogelijke werkplek hebben gevonden, kan de hogeschool informatie verstrekken aan de (potentiële) werkgever.

Bekijk de vacatures voor PA’s.

 

Aanmelden

Aanmelden voor een MPA-opleiding is uitsluitend mogelijk door de werkgever via het Landelijk aanmeldportaal.

Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van de landelijk beschikbare opleidingsplaatsen.

Aanmelden is alleen maar mogelijk door de opleider/werkgever. Deze kan per opleidingsplaats slechts één aanmelding indienen.

 1. U heeft een keuze gemaakt voor een van de opleidingen.
 2. U maakt een account aan; indien u al beschikt over een account dan meldt u zich aan.
 3. U vult het aanmeldformulier van de gewenste opleiding in en verstuurt het via dit aanmeldportaal.
 4. Uw aanmeldformulier wordt direct verzonden aan de opleiding; de aanmelding wordt verwerkt en de opleiding neemt contact met u op.
 5. U ontvangt een kopie van het ingestuurde aanmeldformulier via e-mail.

Meer informatie is te vinden op de website van Platform Zorgmasters.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?