Project (inter)collegiaal leren is gestart

Afbeelding voor Project (inter)collegiaal leren is gestart

NAPA is afgelopen november gestart met het project “Intercollegiaal leren”. Het project heeft tot doel om het huidige palet aan deskundigheidsbevordering in het Kwaliteitsregister PA met een aantal vormen van (inter)collegiaal leren (ICL) uit te breiden. Hierbij wordt gedacht aan activiteiten waarbij de PA zich professioneel kan ontwikkelen door te leren vanuit de praktijk door middel van zelfevaluatie, intervisie, reflectie, feedback, toetsing etc. door o.a. collega’s of vakgroepgenoten. Kenmerkend aan ICL is dat je als professional zelf initiatief neemt en regie houdt over je eigen professionele ontwikkeling.

Uitbreiding keuzemogelijkheden

Momenteel is het alleen voor PA’s werkzaam in de huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde en gehandicaptenzorg mogelijk om voor hun herregistratie in het kwaliteitsregister een vorm van ICL aan te dragen als deskundigheidsbevorderende activiteit( zie richtlijn accreditatie deskundigheidsbevordering). Dit dateert nog uit 2009 en NAPA wil dit herzien door te onderzoeken welke vormen van ICL passend en bruikbaar kunnen zijn voor alle PA’s om deze vervolgens op te nemen als geaccrediteerde activiteiten in de huidige richtlijn. Kortom: het idee is dat de keuzemogelijkheden met betrekking tot geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor alle PA’s worden verruimd.

Met het project wil NAPA zich ook voorbereiden op een mogelijke wijziging in de herregistratie-eisen van het BIG-register. VWS heeft eerder aangegeven dat zij in de toekomst naast werkervaring ook eisen willen gaan stellen aan deskundigheidbevordering, waaronder een vorm van intercollegiale toetsing. Het is uiteindelijk aan de beroepsverenigingen, waaronder NAPA, om zelf met een voorstel te komen hoe dit voor de beroepsgroep ingevuld kan worden. De ervaringen en uitkomsten van ons project ICL vormen daarvoor een goede basis.  Zodra er concrete ontwikkelingen zijn op het vlak van het BIG-register zal NAPA alle leden informeren.

Project Intercollegiaal leren

Het project ICL is net van start gegaan met het vaststellen van een plan van aanpak. Voor het onderzoeken, het ontwikkelen en implementeren van één of meerdere vormen van ICL is een tijdpad van 2 jaar uitgetrokken. Het eerste jaar staat in het teken van onderzoek doen naar en ontwikkeling van passende vormen van (inter)collegiaal leren voor de PA. Het tweede jaar is gericht op implementatie door middel van een pilot, gevolgd door een evaluatie.

Het project wordt, samen met een werkgroep en een klankbordgroep, uitgevoerd door een projectteam bestaande uit NAPA bureau (Milena Babovic en Tanja Prins) en een extern adviseur/projectleider Ronald Duzijn. De werkgroep zal in nauwe samenwerking met het projectteam komen tot een voorstel van geschikte vormen van ICL voor de beroepsgroep. De klankbordgroep zal gevraagd worden voorstellen van de werkgroep kritisch tegen te lezen op o.a. relevantie voor de beroepsuitoefening en toepasbaarheid in de praktijk, alvorens ze door bestuur en ledenraad worden vastgesteld en geïmplementeerd.

Voor het project worden nog leden gezocht die willen participeren in de klankbordgroep. U wordt van harte uitgenodigd om uw belangstelling kenbaar te maken en uw ervaringen en wensen op dit onderwerp met ons te delen. Wanneer u daar interesse in heeft en/of aanvullende informatie wilt hebben over het project kunt u contact opnemen met het projectteam, via e-mail: projectict@napa.nl

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer