Reactie LHV/NHG standpunt huisartsenzorg

Reactie concept LVH/NHG standpunt toekomstvisie huisartsenzorg

Aan de voorzitters van de LVH en NHG Drs S. van Eijck en drs. A. Timmermans Mw. drs N. Gruijters, voorzitter werkgroep toekomstvisie Postbus 20056 3502 LB Utrecht Utrecht, 10 november 2010 Geachte heer, mevrouw, De beroepsvereniging van Physician Assistants, NAPA heeft kennis genomen van uw concept standpunt toekomstvisie huisartsenzorg. Ondanks het feit dat het nog een concept betreft meent de beroepsvereniging dat het van groot belang is in deze fase te reageren. In uw standpunt staan opmerkingen en beweringen over de Physician Assistant die op geen enkele wijze onderbouwd worden. Bovendien staan er onjuistheden in, bijvoorbeeld met betrekking tot de duur van de opleiding en de instroom-eisen. De Physician Assistant opleiding duurt 2,5 jaar en geen 2. De instroom bestaat uit HBO-verpleegkundigen en paramedici met een uitgebreide en brede ervaring in de gezondheidszorg. Het merendeel heeft een verpleegkundige achtergrond. Bij uitstek mensen met een generalistische opleiding en ervaring. Juist de kenmerken die u zo belangrijk acht voor de huisartsenpraktijk. Huidige ontwikkelingen omtrent taakherschikking in de eerstelijnszorg en ervaringen van huisartsen die reeds met een Physician Assistant werken, worden door de LHV/NHG niet in het concept-standpunt meegenomen. Toch meent u uitspraken te kunnen doen over Physician Assistants die u op geen enkele wijze onderbouwd. U rept slechts over voordelen die niet opwegen tegen nadelen zonder dat u daarnaar onderzoek gedaan heeft. U baseert zich wellicht alleen indirect op onderzoek dat gedaan is in de tijd dat er slechts Physician Assistants in opleiding waren. De toegankelijkheid van de huisartsen die werken met Physician Assistants lijkt juist te verbeteren, in tegenstelling tot wat u beweert. Weliswaar is daar nog geen onderzoek naar gedaan, maar dat is tegelijkertijd geen reden om het tegenovergestelde zo uitgesproken te beweren. De huisarts die werkt met een Physician Assistant kan meer zorg aan meer patiënten besteden. Bovendien is er meer ruimte voor substitutie van 2e lijns zorg. U stelt dat de Physician Assistant zelf bepaalt welke patiënten hij ziet. Dit is onjuist. De huisarts is de regisseur en opdrachtgever. De huisarts bepaalt welke patiënten de Physician Assistant wel of niet ziet. Physician Assistant en Huisarts werken als duo en dragen er zorg voor dat de huisarts zowel patiënten met eenvoudige klachten als gecompliceerde klachten blijft zien. U stelt dat de Physician Assistant niet generalistisch is opgeleid of georiënteerd is. Het tegendeel is waar. De opleiding omvat de geneeskunde in de volle breedte zowel wat betreft het theoretisch als het praktisch onderwijs, inclusief 2 jaar stages (co-schappen) in alle hoofdvakken. U stelt dat er geen behoefte is aan HBO-Masters bij ongedifferentieerde klachten. De NAPA stelt u voor dat u deze vraag eens laat beantwoorden door de vele op hun tenen lopende huisartsen die tot ‘s avonds laat bezig zijn hun praktijken draaiende te houden; of aan de overbezette huisartsen in de ANW-diensten. De NAPA is van mening dat het inzetten van meer -enkel verpleegkundig geschoolde – medewerkers maar een beperkte oplossing is. Van een verpleegkundige ANW die u noemt kan niet verwacht worden dat die instaat is om op hetzelfde niveau als een Physician Assistant te functioneren en achter kleine klachten grotere problemen te herkennen en te beoordelen. De door u gewenste functie van praktijkverpleegkundige is misschien een goed antwoord op de dreigende versnippering van de zorg door de inzet van gespecialiseerde praktijkondersteuners voor verschillende patiënten categorieën. Het is ons inziens echter geen antwoord op de toenemende behoefte aan medische diagnostiek en behandeling in de huisartspraktijk door een gekwalificeerde medisch geschoolde functionaris. U stelt dat de invoering van meer functies in de huisartspraktijk de zorg onoverzichtelijker maakt. Iedere huisarts kan zelf bepalen op welke wijze hij de zorg in zijn praktijk organiseert, en met welke medewerkers. Per praktijk kan dat verschillen op basis van praktijkomvang, specifieke kenmerken van de patiënten populatie, geografische kenmerken, specifieke deskundigheid en interesse van de huisarts. De huisarts is prima in staat om samen met zijn team te zorgen voor een overzichtelijke organisatie met een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. In uw overwegingen met betrekking tot verschillende gezondheidszorgmedewerkers gaat u volledig voorbij aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaan in de nabije toekomst grote tekorten aan gekwalificeerd personeel. Ook in de huisartspraktijk en zeker ook aan huisartsen. U stelt voor een nieuwe Masteropleiding in de Huisartsenzorg te introduceren. NAPA is van mening dat in Nederland de Master Physician Assistant en ANP zich inmiddels voldoende hebben bewezen. Bovendien zou het opzetten van een nieuwe opleiding een enorme investering betekenen in tijd en financiële middelen. Een bijzonder verkwistende keuze en ongewenste ontwikkeling, juist in deze tijd van bezuinigingen in de gezondheidszorg. In Nederland zijn op dit moment 30 Physician Assistants werkzaam in huisartspraktijken en eerste lijns- gezondheidscentra. Op zijn minst zou u zich kunnen informeren bij de betrokken huisartsen. Het feit dat tegen de stroom van uw standpunten in locale initiatieven betreffende de inzet van Physician Assistants succes blijken te hebben, laat zien dat de Physician Assistant wel degelijk een plaats heeft in de huisartsenzorg. Uw concept-standpunt roept bij ons dan ook de vraag op in hoeverre dit concept-standpunt daadwerkelijk gedragen wordt door een meerderheid van de huisartsen die in de praktijkwerkzaam zijn. Het verbaast het NAPA bestuur dat op geen enkele wijze overleg met de NAPA heeft plaatsgevonden en u zich niet beter heeft geïnformeerd alvorens tot verstrekkende uitspraken te komen. NAPA heeft herhaaldelijk contact met u gezocht om met u over de positie van de Physician Assistant in de huisartsenzorg te spreken. Hierop bent u tot op heden niet ingegaan. U heeft zich niet goed laten informeren en stuurt nu onjuiste informatie naar uw leden. NAPA verzoekt u dringend de onjuistheden in uw standpunt te rectificeren en uitlatingen over de Physician Assistant te nuanceren op basis van de bestaande beroepspraktijk. Wij verzoeken u om een inhoudelijke reactie op deze brief. Het bestuur van de NAPA nodigt u uit om alsnog een gesprek te hebben over deze materie. Hoogachtend, Quinten v.d.Driesschen, bestuurslid NAPA

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer