Reactie Standpunt NHG/LHV Team Huisartsenzorg

Onlangs presenteerde de NHG/LHV haar standpunt team huisartsvoorziening. Dit standpunt geeft weer hoe de NHG/LHV denkt over het versterken van de eerste lijn en op welke wijze taakherschikking daarin een rol kan spelen.

In het kort komt het neer op een bredere inzet van de praktijkondersteuner die in de visie moet worden doorontwikkeld tot een meer generalistisch werkend praktijkverpleegkundige.

Voor een HBO-Master ziet de NHG/LHV alleen een plaats op het gebied van zorgoverstijgende taken en kwaliteitsverbetering. Dat zou dan met name een Verpleegkundig Specialist moeten zijn.

De Physician Assistant krijgt vooralsnog geen positie toegekend. De mening van de NHG/LHV is dat diagnostiek van ongedifferentieerde klachten voorbehouden moet blijven aan de huisarts.

De NAPA heeft samen met andere organisaties fel geprotesteerd tegen dit standpunt. (zie elders op deze website) Vele huisartsen die bekend zijn met de Physician Assistant hebben bij hun vereniging bezwaar gemaakt.

Onlangs heeft de NAPA met de LHV een gesprek gehad. De LHV blijft aangeven dat haar formele standpunt is dat er geen andere functionaris diagnostiek dient uit te voeren dan de huisarts. Dat dit standpunt ons inziens leidt tot grote capaciteitsproblemen in de eerste lijn, wordt volledig ontkend. De arbeidsmarkt voor huisartsen laat een ander beeld voor de toekomst zien. In het gesprek werd wel een opening gevonden, waarmee de LHV aangaf, ondanks het standpunt wel open te staan voor verdere gesprekken over de Physician Assistant. Daarnaast gaf de LHV aan dat de Physician Assistant eigenlijk voor 95 % past binnen de voor de huisartspraktijk benodigde generalistische competenties. Hoe wij ons positioneren is echter een delicate kwestie, aldus de LHV. De NAPA gaat met goede hoop verder met dit overleg.
Voor vragen of commentaar: qvddriesschen@napa.nl

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer