Statusupdate wijziging wet BIG

Vlak voor het kerstreces stuurde Minister Schippers de wetswijziging BIG naar de Tweede Kamer. Daarmee wordt de physician assistant definitief verankerd in de Wet BIG. In dit voorstel wordt een aantal zaken vastgelegd. Hieronder een samenvatting.

● Het opnemen van de PA (physician assistant) in de wet BIG;
● Het definitief regelen van de voorbehouden handelingen voor VS en PA als zelfstandige bevoegdheid, nu nog onderdeel van een  experimenteerartikel c.q. tijdelijk besluit, dat op 1 januari 2012 is ingegaan voor een duur van maximaal 5 jaar;
● Het mogelijk maken dat ook voor andere beroepen wordt geëxperimenteerd met voorbehouden handelingen.

De wetswijziging gaat ook over het medisch tuchtrecht, het systeem van de voorbehouden handelingen en de toegankelijkheid van het BIG-register. U treft het wetsvoorstel, de toelichting en het advies van de Raad van State hier.

Het voorstel wordt op 25 januari in de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport besproken. NAPA heeft intensief contact hierover met VWS en zal u tussentijds op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Tijdelijke regeling blijft van kracht Omdat de minister het voorstel heeft ingediend vóór het verstrijken van de termijn van het experimenteerartikel, blijft de tijdelijke regeling van kracht totdat de nieuwe regeling in werking treedt (of wordt verworpen). Dit alles op grond van Artikel 36a lid 8 van de Wet BIG, waarin staat:

“Indien voor het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn een voorstel van wet tot wijziging van artikel 36 in de zin van de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur wordt ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wordt de in het eerste lid bedoelde termijn verlengd, met een maximum van vijf jaren en vervalt op

a. het moment van inwerkingtreding van de bedoelde wijzigingswet, dan wel
b. het moment dat de bedoelde wijzigingswet wordt ingetrokken of verworpen door een der Kamers der Staten-Generaal.”

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer