Subsidieregeling VS en PA is doeltreffend en doelmatig

Afbeelding voor Subsidieregeling VS en PA is doeltreffend en doelmatig

De subsidieregeling waarmee de opleidingen tot PA en VS worden bekostigd, realiseert de gestelde doelen, binnen het gestelde budget. Dat is de conclusie van de derde evaluatie van de subsidieregeling. Minister Kuipers van VWS heeft het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd en laat weten de uitkomsten mee te nemen in de herziening.

De opleiding tot physician assistant (Master Physician Assistant, MPA) en tot verpleegkundig specialist (Master Advanced Nursing Practice, MANP), worden gezamenlijk gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

OCW neemt de kosten voor de onderwijscomponent voor zijn rekening. VWS subsidieert de vervanging van dagen waarop deelnemers uit de zorgsector niet beschikbaar zijn voor de werkgever vanwege het volgen van hun masteropleiding (de buitenschoolse kosten). De financiering door VWS is geregeld in de ‘Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant’. Deze subsidieregeling is opnieuw geëvalueerd.

Uit deze derde evaluatie van deze subsidieregeling blijkt dat de regeling zowel doelmatig als doeltreffend is. De huidige regeling loopt tot 1 juli 2023 en moet voor die tijd worden herzien en verlengd. Met het oog daarop heeft minister Kuipers van VWS opdracht gegeven tot deze derde evaluatie van de regeling.

Evaluatie subsidieregeling

Het evaluatieonderzoek naar de subsidieregeling heeft o.a. gekeken of het doel van de subsidieregeling wordt behaald en hoe het beschikbare budget wordt besteed.

Doelen van de inzet van de subsidieregeling zijn:

  1. betere kwaliteit van zorg;
  2. beter carrièreperspectief voor de mensen die in de zorg werken;
  3. opvangen van de noodzakelijke banengroei en vergrijzing.
  1. Kwaliteit van zorg

De laatste jaren is er meer onderzoeksliteratuur beschikbaar gekomen waaruit blijkt dat de inzet van VS en PA worden ingezet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ook is er meer onderzoek uitgevoerd waaruit duidelijk wordt dat dit ook feitelijk zo is.

  1. Beter carrièreperspectief

Dat de nieuwe beroepen een beter carrièreperspectief betekenen voor mensen die al in de zorg werken, blijkt uit de vele interviews in vaktijdschriften met PA’s en VS’en en uit de grote belangstelling voor beide opleidingen.

  1. Opvangen banengroei en vergrijzing

Uit de beschreven literatuur blijkt dat de zorgsector te maken heeft met oplopende personeelstekorten en een vergrijzend personeelsbestand. Een van de maatregelen om hierop in te spelen is het herschikken van taken. De subsidieregeling maakt dit mogelijk.

Tekort aan opleidingsplaatsen

Met ingang van het studiejaar 2013-2014 worden vanuit de subsidieregeling jaarlijks 700 opleidingsplaatsen bekostigd voor eerstejaars studenten (in 2019-2020 eenmalig met 74 plaatsen verhoogd). Het Capaciteitsorgaan verwacht dat dit aantal onvoldoende is om de komende jaren aan de vraag naar verpleegkundig specialisten en physician assistants te kunnen voldoen. Dat geldt voor alle sectoren, maar met name voor de huisartsenzorg.

De vraag naar opleidingsplaatsen blijkt ook uit de aanmelding van studenten voor de opleidingen. De meeste hogescholen hebben een wachtlijst voor studenten.

Voorzetting van de regeling is noodzakelijk

Sinds de start van de opleidingen is het aantal PA’s en VS’en in Nederland sterk toegenomen. Zeker gelet op de kwaliteit van zorg, hebben ze hun waarde inmiddels bewezen. De groei van beide beroepsgroepen is mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling.

Zonder regeling zal de verdere groei van het aantal PA’s en VS’en stoppen. Zonder financiële tegemoetkoming worden de opleidingskosten voor zorgwerkgevers te groot en zal het proces van taakherschikking stagneren, is de verwachting.

Download hier het rapport ‘Derde evaluatie van de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant‘.

Bron: Rijksoverheid.nl 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer