Bestuurslid NAPA, lid financieel bestuur

 • Status

  GESLOTEN - ER KAN NIET MEER WORDEN GEREAGEERD OP DEZE VACATURE.

 • Begindatum

 • Einddatum

 • Specialisme

  NAPA

 • Werktijden

  ca 3 uur per week, deels flexibel in te vullen

 • Locatie

Overige informatie

Wegens het verstrijken van de bestuursperiode van twee bestuursleden in november 2019 is de Nederlandse Associatie voor Physician Assistants (NAPA) op zoek naar nieuwe

BESTUURSLEDEN (afgestudeerd Physician Assistant of in opleiding)

 • Een algemeen bestuurder
 • Een lid als financieel bestuurder

Het bestuur is zodanig samengesteld dat:

 • het bestaat uit vijf leden;
 • er binnen het bestuur voldoende ervaring en deskundigheid aanwezig is op en in elk geval de volgende terreinen:
 • medisch inhoudelijk,
 • financiën (zie specifiek profiel);
 • alle bestuursleden externe vertegenwoordiger zijn van de NAPA.

Daarnaast voldoen alle leden van het bestuur aan de statutaire eisen voor het bestuurslidmaatschap.

Aanvullende eisen financieel bestuurder:

 • Beschikt over (ruime) bedrijfseconomische ervaring en financiële bedrijfsvoering;
 • Beschikt over voldoende tijd voor algemene bestuurstaken en aanvullend om eens per twee weken (op afstand) betalingen te verrichten en twee keer per jaar met de boekhouder te overleggen. In totaal is dit ca 1 uur per maand extra, naast de 2 uur per week voor algemene bestuurstaken.

Tijdsbelasting en vergoeding

De tijdsbelasting is circa 5 bestuursvergaderingen per jaar (einde van de middag/ avond), 4 vergaderingen van de ledenraad en ca. 2 uur per week beantwoorden/ lezen van mails. Daarnaast wordt u uitgenodigd om bij officiële gelegenheden, zoals de nieuwjaarsreceptie, de PA week of op themadagen aanwezig te zijn.
U wordt benoemd voor een bestuursperiode van 3 jaar waarna conform statuten van de vereniging na afloop van de zittingsduur nog eenmaal een benoeming voor eenzelfde termijn mogelijk is. De bestuursleden ontvangen een passende vrijwilligersvergoeding van 1.700 euro per jaar.

De CAO Ziekenhuizen en UMC kennen, onder voorwaarden, een beperkte regeling voor bijzonder verlof met behoud van inkomen voor bestuurders. U kunt hier nader over informeren.

Informatie, procedure en sollicitatie

NAPA benoemt in april een ‘benoemingscommissie kandidaten bestuur’. Na de sluitingsdatum van de vacature maakt de commissie een selectie van de motivatiebrieven en CV’s van de belangstellenden. De gesprekken worden gevoerd in mei 2019. De eerste gespreksronde wordt gepland in de eerste week van mei.

De bestuursperiode van de huidige leden loopt af in november 2019, vanwege het vervullen van de twee volledige bestuurstermijnen. De intentie is om de nieuwe bestuursleden minstens 3 maanden voorafgaand aan de overdracht in het algemeen bestuur te laten participeren. Reageren kan uiterlijk tot en met 30 april 2019. De benoeming vindt plaats door de Ledenraad in mei 2019 met ingangsdatum op 1 november 2019.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deze vacature, stuur vóór 30 april 2019 uw motivatiebrief met CV (en foto) ter attentie van mw. M. Babovic, directeur NAPA naar directeur@napa.nl.
Wilt u meer weten of van gedachten wisselen over de vacature? Neem gerust contact op met mevrouw Babovic (06-41 80 34 46), of dhr. V. Straten (huidige voorzitter NAPA) via vstraten@napa.nl.

Meer over NAPA

De NAPA is de enige beroepsvereniging van en voor alle Physician Assistants in Nederland. Zowel voor PA’s in opleiding, afgestudeerd, gepromoveerd of werkzaam in aanpalende functies. De NAPA heeft met momenteel meer dan 1100 leden een zeer hoge organisatiegraad. De NAPA valt niet onder een overkoepelend orgaan en is derhalve direct gesprekspartner voor alle betrokken bestuurlijke gremia. Voor ondersteuning in collectieve arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken van haar leden is de NAPA is aangesloten bij de werknemersorganisatie Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) en het Ambtenarencentrum (AC).

De NAPA bestaat uit de Ledenraad (16 gekozen leden), een algemeen bestuur (5 gekozen leden) en een verenigingsbureau (directeur en beleidsmedewerker), commissies en vakgroepen (NAPA-leden, georganiseerd in eigen specialisme).
Het bestuur bepaalt het beleid, en samen met de Ledenraad de strategie van de vereniging. De NAPA bundelt de kennis en krachten binnen haar leden door middel van vakgroepen en betrekt haar leden via commissies en werkgroepen bij de beleidsvoorbereiding en de activiteiten.

Meer over ontwikkelingen binnen NAPA

De NAPA heeft de afgelopen 15 jaar door de inzet van enthousiaste vrijwilligers de legitimiteit en de beschrijving van het beroep gerealiseerd. Door middel van het Beroepsprofiel, de Beroepscode, het Kwaliteitssysteem, de Verenigingstuchtraad en de Handreiking Implementatie Taakherschikking stellen de NAPA-leden zich transparant en toetsbaar op.
Sinds 2016 is de verenigingsstructuur dusdanig gewijzigd, waarbij een directeur is aangesteld om de dagelijkse gang van zaken op het bureau te coördineren. Daarmee is de  vereniging een nieuwe fase ingegaan richting een meer professionele organisatie.
Ook heeft de NAPA inspraak gehad bij het opstellen bij het ‘Besluit tijdelijke regeling zelfstandige bevoegdheid Physician Assistant’ en de wijziging van de beleidsregels inzake ‘Bekostiging curatieve zorg in de tweede lijn’. Tevens is de NAPA direct betrokken bij diverse wetenschappelijk studies over de veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid van de PA. Deze activiteiten kenmerken de start van het beroep en beslaan met name de processen rondom het beroep zelf.
Voorbeelden van huidige vraagstukken zijn: “Wat voegt de PA werkelijk toe aan de zorg en waarin is de PA uniek? Is dat met name kwaliteits- of productie verhogend? Wat betekent dit voor de productprijs en de relatie met de medisch specialist en het medisch specialistisch bedrijf? Hoe en wanneer gaan verzekeraars en raden van bestuur de voordelen van taakherschikking door PA’s benutten? Welke mogelijkheden hebben patiënten om regie te nemen in de eigen behandeling en wat is de rol van de PA hierin?” Maar ook: “Welke belemmeringen ondervinden PA’s nu in het dagelijks functioneren en hoe zijn deze weg te nemen?”
Het strategisch plan 2018-2020 is te lezen via www.napa.nl/strategischplan.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?