Veelgestelde vragen

Activiteiten kwaliteitsregister

Wanneer je deelneemt aan een Faramacotherapeutisch overleg die voldoet aan artikel 3.7.6. lid 1 en 4 van ABC1, dan kun je maximaal 2 punten per bijeenkomst opvoeren in PE-online als ‘FTO’. Als bewijs van deelname moet je een door de EKC afgetekende aanwezigheidslijst uploaden, waaruit datum, duur en aanwezigheid blijkt.

 

Wanneer je deelneemt aan intervisie en je voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn in de beleidsregel intervisie, dan kun je na afloop van een intervisiebijeenkomst maximaal 2 punten per intervisiebijeenkomst opvoeren in PE-online onder de noemer ‘Intervisie’. Bij het aanvragen van accreditatiepunten moet je een intervisieverslag uploaden waaruit je aanwezigheid en tijdsinvestering blijkt. Voor de verslaglegging kun je het formulier ‘verslaglegging intervisie’ gebruiken.

Wanneer je deelneemt aan één van de drie regionale tuchtcolleges in Nederland, dan kun je je deelname aan een definitieve zitting in PE-online opvoeren onder de activiteit: ‘Tuchtcollege’.

Je kunt hiervoor  je maximaal 5 punten per tuchtzaak opvoeren. In PE-online moet je als bewijsvoering de oproep voor deelname aan de definitieve zitting op naam van de PA  uploaden.

Wanneer je een scholing organiseert voor PA’s of artsen en deze is geaccrediteerd door NAPA of door één van de medisch wetenschappelijke verenigingen, dan kun je deze activiteit in PE-online opvoeren als ‘Organiseren bij en nascholing’.

Je kunt daarvoor maximaal het aantal punten van de geaccrediteerde scholing aanvragen, waarbij een maximum geldt van 10 punten per jaar. Ter toelichting:  Stel je organiseert een scholing  die wordt geaccrediteerd voor 3 punten, dan kun je maximaal 3 punten aanvragen voor het organiseren van de betreffende scholing. Ter onderbouwing van het aantal punten  dat je aanvraagt ( (in dit voorbeeld 3 punten) moet je een overzicht uploaden waaruit blijkt dat je minimaal 3 uur tijd hebt besteed aan het organiseren daarvan. Daarnaast moet je ook het officiële programma, doelstelling en evaluatie van de scholing uploaden.

 

 

 

Wanneer je je binnen NAPA  als deelnemer aan (vakgroep)bestuur, ledenraad, commissies en/of werkgroepen  inzet voor de verankering van de positie van de PA en de kwaliteit van het beroep dan staan daar accreditatiepunten tegenover. Deze zijn gemaximeerd:

 • Bestuur: maximaal 10 punten per jaar
 • Ledenraad: maximaal 2 punten per bijeenkomst
 • Vakgroepbestuur: maximaal 5 punten per jaar
 • Commissies en/of werkgroepen: maximaal (cumulatief) 10 punten per jaar.

Wanneer je deelneemt aan bovenstaande hoef je zelf niets op te voeren in PE-online. Aan het einde van het jaar worden de punten door NAPA-bureau opgevoerd in je dossier.

Wil je je ook actief inzetten voor NAPA?  Kijk op ……. bij de interne vacatures of neem contact op met directeur@napa.nl

Wanneer je een gastcollege verzorgt aan opleidingen voor PA’s of AIOS/ANIOS over het vakgebied van de PA, dan kun je maximaal 3 punten per dag, met een maximum van 21 punten in 5 jaar, opvoeren in Pe-online als ” Gastdocentschap’.

In PE-online moet je het Formulier (gast)docentschap inclusief gestelde doelen en evaluatie gastdocentschap uploaden.

Wanneer je wetenschappelijke onderzoeksresultaten op een poster presenteert bij een scholing die geaccrediteerd is door NAPA of door één van de medisch wetenschappelijke verenigingen, dan kun je eenmalig 3 punten per eenzelfde (of inhoudelijk vergelijkbare) poster opvoeren in PE-online als ‘ Wetenschappelijke poster’.

In PE-online moet je naast je wetenschappelijke poster ook het programma van de nascholing uploaden. Hieruit moet blijken waar en wanneer je je poster hebt gepresenteerd en door wie het programma is geaccrediteerd.

 

Wanneer je een presentatie geeft tijdens een een symposium/congres dat is geaccrediteerd door NAPA of door een medisch wetenschappelijke vereniging, dan kun je eenmalig 3 punten per (inhoudelijk vergelijkbare) presentatie opvoeren in PE-online als  ‘Voordracht tijdens symposium/congres”.  Een paneldiscussie valt hier niet onder.

In PE-online moet je naast je  presentatie/voordracht ook het programma van de nascholing uploaden. Hieruit moet blijken waar en wanneer je de presentatie hebt gegeven en door wie het programma is geaccrediteerd.

Wanneer je naast spreker ook deelnemer bent aan dezelfde bijeenkomst, dan kun je de activiteit als deelnemer eveneens opvoeren. Hiervoor moet je wel een deelnamecertificaat overleggen.

 

Wanneer je gemandateerd vanuit NAPA deelneemt aan de ontwikkeling van een medisch wetenschappelijke richtlijn, dan kun je maximaal 20 accreditatiepunten aanvragen via PE-online onder de noemer : ” Richtlijnontwikkeling”. Hierbij geldt 1 uur tijdsinspanning komt overeen met 1 accreditatie punt, met een max van 20 punten voor ontwikkeling/revisie richtlijn.

Bij het aanvragen van de punten moet je een overzicht van werkzaamheden uploaden waaruit inspanning en tijdsinvestering blijkt. Denk bijvoorbeeld aan uploaden van notulen van werkgroepbijeenkomsten waaruit vergaderduur en aanwezigheid blijkt.

Wanneer een richtlijn bijna wordt vastgesteld dan is er voor beroepsgroepen de mogelijkheid de conceptrichtlijn te beoordelen. Wanneer je, op verzoek van NAPA of NAPA vakgroep,  een conceptrichtlijn beoordeelt dan kun je 1 punt per beoordeelde richtlijn opvoeren in PE-online, met een maximum van 2 richtlijnen per jaar.  Bij het aanvragen van 1 accreditatiepunt moet je je beoordeling van de richtlijn uploaden.

Wanneer je een proefschrift schrijft ter verkrijging van een doctorstitel, kun je na promoveren zelf  40 accreditatiepunten opvoeren in PE-online onder de activiteit ‘ Proefschrift’.

Als voorwaarde geldt dat het onderwerp relevant moet zijn voor het vakgebied van de PA en dat je een elektronische scan opvoert van het bewijs van promotie.

 

Wanneer je een wetenschappelijk relevant artikel schrijft op basis van resultaten van een eigen onderzoek of deelname aan, multidisciplinair verricht, medisch wetenschappelijk werk, kun je dit opvoeren  in PE-online als ‘ wetenschappelijke publicatie’

Als voorwaarde geldt dat het artikel (compleet) geplaatst moet zijn in een tijdschrift die die voorkomt op de tijdschriftenlijst van de US National Library of Medicine (PubMed) of gepubliceerd zijn in het NTvG of NAPA magazine.

Een artikel, of een bewerking daarvan, komt slechts éénmalig in aanmerking voor punten. Als eerste auteur kun je 10 punten aanvragen, als tweede auteur 5 punten en als derde auteur en verdere auteurs 2 punten.

In PE-online moet je een uittreksel uit PubMed, ISB-nummer of scan uploaden waaruit de titel, auteur en publicatiedatum blijkt.

 

Algemeen

Een PA in de medisch specialistische zorg mag de poortfunctie vervullen en moet sinds 2022 op eigen naam (AGB code) de zorg registreren.  In 2021 heeft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in samenwerking met diverse partijen- waaronder NAPA-  een Factsheet Registratie van zorg bij taakherschikking. uitgebracht. Deze kunt u raadplegen voor meer informatie over registratie en declaratie van zorg bij taakherschikking.

Artikel 36 Wet BIG regelt wie bepaalde voorbehouden handelingen mag verrichten en welke handelingen voorbehouden zijn. Voor de physician assistant is bepaald, dat 8 van de 14  voorbehouden handelingen door hen zelfstandig mogen worden uitgevoerd.

De PA is NIET zelfstandig bevoegd voor de volgende 7 voorbehouden handelingen:

 • Verloskunde* ( *met uitzonderling: PA’s met vooropleiding tot verloskundige én BIG registratie als verloskundige)
 • Onder narcose brengen
 • Radio actieve stoffen gebruiken
 • Elektroconvulsieve therapie toepassen
 • Geneeskundige steenvergruizing uitvoeren
 • Kunstmatige bevruchting uitvoeren.

Een PA mag deze handelingen alleen uitvoeren in opdracht van/onder supervisie van de zorgprofessional die de zelfstandige bevoegdheid op basis van artikel 36 Wet BIG verkregen heeft. Er is sprake van taakdelegatie of ook wel taakverschuiving genoemd.

Op grond van de WET-BIG (artikel 35-38) is er dan sprake van een opdrachtregeling.

Een opdracht mag alleen worden verstrekt als:

 • De arts redelijkerwijs mag aannemen, dat de opdrachtnemer (PA) bekwaam is tot het verrichten van de handeling;
 • De arts, indien dat redelijkerwijs nodig is, aanwijzingen geeft;
 • Toezicht door de arts en de mogelijkheid van tussenkomst door een arts voldoende verzekerd is, voor zover dat redelijkerwijs nodig is.

De PA mag de opdracht alleen uitvoeren als:

 • De opdracht daartoe door een bevoegde arts is verstrekt (het is niet vereist dat een arts die aan een ander een opdracht geeft een voorbehouden handeling te verrichten daarvoor zelf ook de bekwaamheid heeft);
 • De opdrachtnemer (PA) zichzelf redelijkerwijs bekwaam mag achten de handeling naar behoren te verrichten;
 • De opdrachtnemer (PA) eventuele aanwijzingen opvolgt.

Een PA is een zorgprofessional met een hbo-diploma in de gezondheidszorg en minimaal twee jaar werkervaring, gevolgd door een Masteropleiding tot Physician Assistant (MPA).

Een PA is (verplicht) geregistreerd in het BIG register als Physician Assistant en aanvullend (vrijwillig) geregistreerd in het Kwaliteitsregister PA.  In tegenstelling tot de BIG registratie stelt het Kwaliteitsregister PA naast werkervaring ook eisen aan deskundigheidsbevordering. Een PA moet gemiddeld minimaal 16 uur per week werkzaam zijn als PA en iedere vijf jaar minimaal 200 uur besteden aan deskundigheidsbevordering.

Een registratie in het kwaliteitsregister geeft aan dat de Physician Assistant over actuele kennis en vaardigheden beschikt en conform de norm van de beroepsgroep investeert in het verwerven van kennis en vaardigheden die van invloed zijn op de kwaliteit van zijn/haar werk. Klik hier om het openbaar register te raadplegen

 

Een PA is een zorgprofessional met een hbo-diploma in de gezondheidszorg en minimaal twee jaar werkervaring, gevolgd door een Masteropleiding tot Physician Assistant (MPA).  Zie voor meer informatie ‘Opleiding tot PA’.

Voorbehouden handelingen waartoe de PA bevoegd is mogen door de PA gedelegeerd worden aan een andere zorgprofessional. De PA kan dan ook zelf supervisie geven. Uitzondering hierop is het voorschrijven van UR-geneesmiddelen: deze mag niet door een PA worden gedelegeerd.

Kortgezegd, nee.  De PA is op grond van art. 36 van de wet BIG bevoegd om zelfstandig UR-geneesmiddelen voor te schrijven binnen eigen deelspecialisme. Net als bij artsen geldt dat men bevoegd is mits bekwaam.

In het openbare kwaliteitsregister van NAPA is te zien binnen welk deelspecialisme de PA werkzaam is. Het komt voor dat instellingen de PA vragen om vooraf een formularium in te vullen met medicatie die de PA gaat voorschrijven. Dat is wettelijk niet verplicht en ook uit kwaliteitsoogpunt niet wenselijk. Het zorgt voor extra administratie en leidt in de praktijk tot onwenselijke situaties.

 

Arbeidsvoorwaarden

Teruggave contributie via uw werkgever

In veel cao’s zijn bepalingen opgenomen over de vergoeding van de contributie van beroeps- en belangenorganisaties. Daarnaast maakt de werkgever hierover samen met de OR soms ook afspraken over. Op alle werkgevers in Nederland is bovendien de werkkostenregeling van toepassing. Deze bepaalt onder meer welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken. In de praktijk betekent dit dat je mogelijk (een deel van) de contributie kunt terugvorderen via je werkgever.

Welke regeling geldt voor jou?

Afhankelijk van de instelling/ sector waar je werkt, is een bepaalde cao van toepassing. In de cao staat beschreven wat over de teruggave van uw contributie is afgesproken. Wordt er in de CAO tekst verwezen naar regelingen met de werkgever, informeer dan bij personeelszaken of een lid van de OR wat er over de vergoedingen van contributies in je instelling is afgesproken. Sommige werkgevers hanteren een ruimere vergoeding van de contributie dan de cao. Het is raadzaam om dit binnen de instelling waar je werkt na te gaan.

Hoe vindt de verrekening plaats?

De werkgever verrekent het bedrag aan betaalde contributie eenmalig met je bruto-maandsalaris.

Voor wie geldt de regeling?

De regeling geldt alleen voor werknemers. Gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden kunnen er geen gebruik van maken.

Wanneer aanvragen? 

Het beste is jouw aanvraag in de eerste helft van het kalenderjaar bij jouw werkgever in te dienen. Het kan ook later in het jaar, maar houdt er rekening mee dat je werkgever jouw verzoek tijdig moet kunnen verwerken in de salarisadministratie.
Als uiterste datum houden veel werkgevers half november aan. Je kunt even bij P&O navragen voor welke datum je dit precies moet doen.

 

Wil je weten wat in uw cao is afgesproken? Hieronder ziet u de afspraken per cao met een toelichting.

CAO Ziekenhuizen 2021-2023

 • artikel 3.2.10.2: De werknemer heeft het recht de vakbondscontributie en contributie van zijn beroepsvereniging te voldoen uit zijn brutoloon. Een verzoek hiertoe kan door de werkgever niet worden afgewezen.

CAO UMC  2021 -2023

 • Binnen het keuzemodel arbeidsvoorwaarden stelt de werkgever in overleg met de OR een regeling vast, waarin in elk geval de vergoeding van het lidmaatschap van onder meer beroepsverenigingen (artikel 18.3 lid 1 en 2) moet zijn opgenomen.
 • De werkgever vergoedt aan de medewerker de lidmaatschapsbijdrage voor de in bijlage K opgenomen beroepsverenigingen, als de medewerker uit hoofde van zijn functie in het umc het beroep uitoefent waarvoor de beroepsvereniging bestaat. (NAPA staat genoemd in bijlage K)

CAO VVT 2022-2023

 • Op basis van artikel 8.5.2. Cao VVT blijven een aantal regelingen uit de Cao V&V 2006-2007 en de Cao T van toepassing tenzij er binnen een organisatie een eigen regeling afgesproken is tussen ondernemingsraad en werkgever. In de Cao V&V 2006-2007 (artikel 7.3) staat dat de werkgever een bijdrage verstrekt in de jaarlijkse contributie in de bij FBZ aangesloten beroepsorganisaties ( dit is van toepassing: NAPA is aangesloten bij FBZ). In de actuele cao staat de geldende lijst van verenigingen. De vergoeding bedraagt ten minste de helft van het contributiedeel dat betrekking heeft op beroepsinhoudelijke aspecten en beroepsontwikkeling. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.
 • Wanneer een eigen regeling is afgesproken tussen ondernemingsraad en werkgever gaan hiervan afgeweken worden: Artikel 8.5.2.2. De ondernemingsraad heeft de bevoegdheid gekregen om in overleg met de werkgever over deze regelingen tot eigen afspraken te komen die passen bij de specifieke kenmerken van de organisatie. Over de volgende onderwerpen kunnen op het decentrale niveau afspraken worden gemaakt tussen de ondernemingsraad en de werkgever: • …. • De bijdrage aan beroepsorganisaties. • …

 CAO GGZ   2021- 2024

 • De contributie voor de beroepsvereniging is opgenomen als verplicht onderdeel in de vrije ruimte van de werkkostenregeling: Artikel 4 vrije ruimte werkkostenregeling
  • De werkgever stelt de invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling vast. Dit gebeurt met instemming van de ondernemingsraad. De gezamenlijke inzet is dat de vrije ruimte zo optimaal en maximaal mogelijk wordt benut en zo gelijkwaardig mogelijk onder de werknemers wordt aangewend.
  • Onderdeel van de invulling van de vrije ruimte zijn in ieder geval: • de contributie van een werknemersorganisatie die partij is bij deze cao en • de contributie van een beroepsorganisatie aangesloten bij een werknemersorganisatie die partij is bij deze cao

CAO gehandicaptenzorg 

 • Werknemers kunnen een vergoeding krijgen als hun vereniging bij FBZ is aangesloten ( dit is NAPA) én deze vereniging beroepsinhoudelijke activiteiten verricht voor de gehandicaptenbranche (artikel 9:10). De vergoeding bedraagt 150 euro per jaar. Daarnaast kun je (het restant van) de contributie eenmaal per jaar uitruilen tegen brutoloon (artikel 12:1), dat levert belastingvoordeel op, waardoor je netto meer overhoudt.

De kosten die je maakt voor je (her)registratie BIG-regsister  en in het kwaliteitsregister NAPA worden in veel gevallen vergoed door de  werkgever, omdat dit in de CAO is vastgelegd. Onderstaand kun je lezen wat hierover in de CAO’s is afgesproken.

CAO Ziekenhuizen 2021-2023

 • BIG register: artikel 3.2.6.1: Aan de werknemer die verplicht is zich te registeren op grond van artikel 3 Wet BIG worden de kosten verbonden aan de initiële registratie vergoed, indien de werknemer de functie daadwerkelijk uitoefent. De kosten verbonden aan de herregistratie worden één maal in de vijf jaar vergoed
 • Kwaliteitsregister NAPA: artikel 3.2.6.4.: Voor de navolgende limitatief opgenomen beroepsverenigingen worden de kosten die verbonden zijn aan de registratie in het kwaliteitsregister door de werkgever aan de werknemer vergoed: EN, KNGF, KNOV, NIP, NVD, NVKF, NVLF, NVM, NVMBR, NVO, VvOCM en NAPA.

CAO UMC  2021 -2023

 • BIG register: artikel 5.8 : De medewerker, niet zijnde een ziekenhuisapotheker/klinisch chemicus/klinisch fysicus zoals bedoeld in hoofdstuk 14A of een academisch medisch specialist zoals bedoeld in hoofdstuk 15, die verplicht is zich te registreren op grond van artikel 3 van de Wet BIG krijgt zowel de kosten verbonden aan de registratie als de herregistratie door de werkgever vergoed, indien en voor zover deze (her)registratie voortvloeit uit de bij de werkgever beklede functie.
 • Kwaliteitsregister NAPA:
  • Artikel 3.1.5.1. Als registratie in een (kwaliteits)register vereist is voor het mogen uitoefenen van een beroep, vergoedt de werkgever de volgende kosten aan de medewerker die dat beroep uit hoofde van zijn functie bij het umc uitoefent: • kosten van registratie en herregistatie in het (kwaliteits)register; • kosten van deelname aan door het reglement van het (kwaliteits)register voorgeschreven deskundigheidsbevordering, waaronder het volgen van bij- en nascholing; • lidmaatschapsbijdrage (contributie) voor de beroepsvereniging die het (kwaliteits) register in stand houdt.
  • Artikel 3.1.5.2. De werkgever vergoedt de in lid 1 bedoelde kosten ook bij het (kwaliteits)register zonder een voor de beroepsuitoefening verplicht karakter als: • het (kwaliteits)register is opgenomen in bijlage K, of • de werkgever de medewerker vraagt zich in het (kwaliteits)register in te schrijven.

CAO VVT 2022-2023

 • BIG register: artikel 5.4: Als je werkt in een functie waarvoor een verplichting tot (her)registratie geldt op grond van de Wet BIG, dan vergoedt je werkgever alle noodzakelijke kosten die voor de (her)registratie gemaakt moeten worden. Je maakt met je werkgever afspraken over welke activiteiten en kosten als noodzakelijk moeten worden beschouwd voor (her)registratie. De daarvoor benodigde tijd wordt als werktijd beschouwd.

CAO GGZ   2021- 2024

 • BIG register:  artikel 12.1: Aan de werknemer wordt vergoed de kosten die voortvloeien uit de wettelijk verplichte (her)registratie (o.a Wet BIG / SKJ) alsmede kosten die de verslavingsarts heeft verbonden aan de inschrijving in het KNMG-register. Hiertoe worden ook gerekend de kosten van inschakeling van de Wegingscommissie van de Raad voor de Overgangsregeling Gezondheidszorgpsychologen. De kosten van verplichte herregistratie in het kader van de Wet BIG worden eens in de 5 jaar vergoed.

CAO gehandicaptenzorg 2021- 31 jan 2024 

 • BIG register: Artikel 9:9 : 1. De werkgever vergoedt aan de werknemer de kosten die op grond van artikel 4 van het Registratiebesluit BIG voortvloeien uit de (her)registratie in het kader van de Wet BIG, indien en voor
  zover deze registratie voortvloeit uit de bij de werkgever beklede functie
 • Kwaliteitsregister NAPA: Artikel 9:9 : 4:  De werkgever vergoedt de kosten van de (her)registratie in een kwaliteitsregister van een beroepsvereniging aangesloten bij een van de werknemersorganisaties partij bij deze CAO, indien de
  werkgever verwacht dat de werknemer staat ingeschreven in dit register.

 

 

De hoofdregel en uitgangspunt in het arbeidsrecht is dat de werkgever scholing vergoedt die noodzakelijk is voor de functie-uitoefening. Dit recht is vaak nader uitgewerkt in de CAO.

Op de webpagina van FBZ kun je per CAO, onder het kopje ‘Scholing en ontwikkeling’ lezen wat in de betreffende sector gebruikelijk voor wat betreft o.a.  vergoeding van scholing in geld en tijd.

In de CAO ziekenhuizen ( artikel 3.2.19) staat bijvoorbeeld:

 • Lid 7. Rekening houdend met de specifieke situatie van de instelling stelt de werkgever jaarlijks een percentage van 3% van de loonsom beschikbaar voor functiegerichte scholing, employabilitygerichte scholing en scholing die bijdraagt aan ‘van-werk-naar-werk-trajecten’.
 • Lid 8. Functiegerichte scholing en scholing in opdracht van de werkgever wordt door de werkgever volledig vergoed. De tijd voor het volgen van deze opleidingen wordt als werktijd aangemerkt. In geval van e-learning betreft het de tijd die gemiddeld nodig is voor het volgen van de betreffende module. Het naar rato-beginsel wordt niet toegepast.

Interne werkafspraken

Naast de uitwerking in de Cao is het ook belangrijk om te kijken wat er intern geregeld is over het scholingsbudget. Dit wisselt per ziekenhuis of instelling. Met je werkgever kun je afspraken maken over scholing en kostenvergoedingen. Laat deze afspraken opnemen in je arbeidsovereenkomst. Deze kun je desgewenst laten toetsen door FBZ.

Ervaringen van andere PA’s

In 2021 heeft de NAPA Commissie Beroepesbelangen  een enquête gehouden onder PA’s naar vergoeding scholingsbudget. Ter indicatie:

 

 

BIG

Er verandert niets aan uw registratie in het kwaliteitsregister. De twee registraties staan los van elkaar. U blijft uw scholingsactiviteiten en werkzaamheden in uw dossier in het kwaliteitsregister van de NAPA opvoeren. Het BIG-register regelt uw bevoegdheid en u houdt uw vak bij door scholingsactiviteiten in uw kwaliteitsregister bij te houden. Beide registraties zijn aanvullend op elkaar.

Ja dat is nodig. PA’s die aan de Hogeschool Rotterdam zijn afgestudeerd als PA klinisch verloskunde dienen zich in het BIG register voor PAs aan te melden. Deze opleiding is een geaccrediteerde PA opleiding. Daarmee verkrijgt u de titel PA en mag u acht voorbehouden handelingen uitvoeren. Voor de verloskundige handelingen is tevens een registratie in het BIG verloskundigen register nodig. U behoudt dus een dubbele BIG registratie.

Op 2 april 2020 is het aangepaste besluit met de regels voor de verplichting het BIG-nummer te vermelden officieel bekend gemaakt. Hierin staat ook dat de verplichting om het BIG-nummer te vermelden in werking treedt per 1 januari 2021. Door de coronacrisis hebben BIG-geregistreerde zorgverleners en hun werkgevers misschien niet voldoende tijd om op 1 januari 2021 aan de verplichting te voldoen. Daar wordt rekening mee gehouden: zij hoeven voorlopig nog niets te doen. Naar verwachting zal dit pas per 1 juli 2021 gehandhaafd worden.

You can contact the BIG-register, www.bigregister.nl

They adminster the registration of healthcare professionals (so called BIG-registry), on behalf of the Ministry of Health, Wellfare and Sport. They also issue a Declaration of Professional Competence to providers wishing pratice in the Netherlands based on a non-Dutch education/degree.

Functiewaardering

Nee. Wel heeft de werkgever de mogelijkheid bij toepassing van FWG 3.0 gemotiveerd af te wijken van de zogeheten ‘niveau-indicatie’, zowel naar boven als naar beneden. FWG 3.0 kent voor iedere toegekende letter een aantal punten toe. Een letter kent een bandbreedte aan punten (bijvoorbeeld een G loopt van 39 tot 59 punten). Het systeem kent de midden-waarde toe (in dit voorbeeld 49). Geeft de indeler een of meer malen de voordeel of het nadeel bij twijfel, dan heeft dit een effect op de niveau-indicatie. De indeler dient hiervoor te corrigeren om zuivere toepassing te borgen. ( bron FBZ)

In principe is de functiebeschrijving die de werkgever oplegt leidend voor de inschaling van jouw functie. Als je er zelf voor kiest om meer te doen dan je werkgever opdraagt in jouw functiebeschrijving, dan betekent dat dus niet dat je automatisch naar een hogere schaal gaat of recht hebt op een hogere schaal. In dit geval kun je de werkgever verzoeken om de functiebeschrijving te wijzigen, maar de werkgever staat in zijn recht om dit te weigeren. Wel kun je ervoor kiezen om de taken en verantwoordelijkheden die niet in jouw functiebeschrijving staan, niet meer uit te voeren. ( bron FBZ)

Ja, een werkgever mag van de landelijke normfunctie afwijken, mits in een lokale functiebeschrijving de functie daadwerkelijk minder zwaar is dan de normfunctie. Ook mogen umc’s onderling een functiebeschrijving afspreken en gebruiken voor inschaling, zolang de regels zoals opgesteld in Fuwavaz goed toegepast worden. (bron FBZ)

Binnen Fuwavaz wordt gewerkt met normfuncties; deze zijn op basis van veertien kenmerken gewaardeerd en door middel van een conversietabel ingedeeld in een van de salarisschalen in de Cao UMC. ( bron FBZ)

Functiewaardering in de umc’s gebeurt aan de hand van Fuwavaz (Functiewaardering VAZ (Vereniging Academische Ziekenhuizen, de rechtsvoorganger van de NFU). Functiewaardering is het onderling vergelijken en rangordenen van functies om tot waardering van die functies en daarmee tot inschaling te kunnen komen. Dat gebeurt ook bij Fuwavaz. Fuwavaz is door werkgeversorganisatie NFU en de werknemersorganisaties, waaronder FBZ, speciaal voor de umc’s ontwikkeld. Binnen Fuwavaz wordt gewerkt met normfuncties; deze zijn op basis van veertien kenmerken gewaardeerd en door middel van een conversietabel ingedeeld in een van de salarisschalen in de Cao UMC. ( bron FBZ)

Ja. In het kader van het regulier onderhoud van het functiehuis kregen instellingen de afgelopen jaren om uiteenlopende redenen de behoefte functies (geheel) ‘opnieuw’ te beschrijven (herbeschrijving), zonder dat dit resulteert in een andere functiegroep (herindeling). In de cao’s voor de ziekenhuizen, GGZ en gehandicaptenzorg staan artikelen die exact beschrijven wat de te volgen stappen zijn en welke rechten en plichten werkgever en werknemer hebben. ( bron FBZ)

Dit is een functie in een vast format die is afgeleid van een in de praktijk (veel) voorkomende functie en waar een waardering aan is toegekend met behulp van het FWG-systeem. De ijkfunctie fungeert als toetsfunctie voor het vaststellen van het niveau van de functiebeschrijvingen binnen een instelling. ( bron FBZ)

De meeste cao’s in de zorg gebruiken het FWG-systeem of een afgeleide daarvan. Dit systeem analyseert en waardeert functies vanuit negen gezichtspunten en vergelijkt die met andere functies. Met als resultaat dat een functie wordt ingedeeld in een functiegroep. De cao’s waarin FWG wordt toegepast, onderscheiden 16 functiegroepen. Conform de cao mag iedere werknemer de ‘ter-inzage-versie’ van zijn functie inzien (vraag een inlogcode aan jouw werkgever). Daarin zie je hoe je functie wordt gewaardeerd en wat de score is voor de verschillende gezichtspunten. ( bron FBZ)

Ja, een aantal sectoren kent een specifiek functiewaarderingssysteem.

 • Veel zorgcao’s hanteren FWG.
 • Functiewaardering in een umc gebeurt met Fuwavaz. Functies worden in deze methode op zwaarte gerangschikt. Op basis hiervan wordt voor een functie een beloning vastgesteld. De Fuwavaz-methode is door werkgeversorganisatie NFU en de werknemersorganisaties speciaal voor umc’s ontwikkeld. Functies die (nog) niet zijn opgenomen in de normfuncties, worden op basis van de functiebeschrijving met veertien kenmerken gewaardeerd en op basis daarvan ingedeeld in een salarisschaal. Werknemers die het niet eens zijn met de waardering van hun functie kunnen hiertegen bezwaar maken. (bron FBZ)

Iedere cao in de zorg kent een loongebouw en een daarbij behorend beloningsbeleid. Het loongebouw bestaat uit meerdere schalen die ieder weer zijn onderverdeeld in periodieken. Elke schaal kent een minimum en een maximum schaalbedrag. Bij functiewaardering worden alle functies beschreven en vervolgens ten opzichte van elkaar gewaardeerd, meestal aan de hand van een puntentoekenning. Afhankelijk daarvan komt de functie in een bepaalde schaal. Het loongebouw bestaat uit meerdere schalen (met een minimum en een maximum schaalbedrag) en is onderverdeeld in periodieken. Functiewaardering bepaalt de koppeling van een zekere functie aan de beginperiodiek van een salarisschaal. Cao-partijen maken afspraken over het begin en einde van een schaal. ( bron FBZ)

Hieronder treft u een casusbeschrijving gebaseerd op vragen die FBZ Rechtshulp met regelmaat krijgt van Physician Assistants. Deze casus heeft betrekking op de cao en functie-indeling bij de umc’s.

Kathleen de Jager* is physician assistant (PA) op de afdeling urologie bij een universitair medisch centrum. Ze is daar acht jaar geleden in dienst gekomen, houdt van uitdaging en heeft sindsdien meer taken en verantwoordelijkheden op zich genomen. Haar functie is ingedeeld in schaal 10, maar Kathleen weet dat er ook collega-PA’s ingedeeld zijn in schaal 11. Ze neemt contact op met FBZ Rechtshulp om te informeren wat ze kan doen om hoger ingedeeld te worden.

Kathleen komt in contact met arbeidsjurist Marlies Welschen. Zij legt de techniek achter de functie-indeling bij umc’s uit. “Functies worden ingedeeld aan de hand van Fuwavaz (Functiewaardering VAZ (Vereniging Academische Ziekenhuizen, de rechtsvoorganger van de NFU). “Met Fuwavaz worden functies onderling vergeleken en gerangschikt om tot waardering van functies en zo tot inschaling te komen.” Welschen vervolgt: “Fuwavaz hanteert landelijke ijkfuncties, ook wel normfuncties genoemd. Die zijn op basis van veertien functiekenmerken gewaardeerd en via een conversietabel ingedeeld in een van de salarisschalen in de Cao UMC.”

Hoe een normfunctie werkt
Welschen herkent dat PA’s inderdaad ook ingedeeld kunnen zijn in schaal 11. “De landelijke normfunctie van PA is namelijk ingeschaald in 11, maar umc’s mogen zelf een lokale functiebeschrijving op een ander niveau maken. In de praktijk zien we dat de meeste PA’s bij umc’s in schaal 10 zitten.” Dat de normfunctie in schaal 11 zit komt doordat bij het opstellen van de normfunctie van PA in 2008/2009 het beroep nog maar net bestond. “PA’s waren destijds dikwijls de eerste PA op een afdeling en ook verantwoordelijk voor het opstellen van protocollen. PA’s die later in dienst van een umc kwamen, hadden deze extra taken niet opgedragen gekregen. De functie is daarmee volgens veel umc’s inmiddels minder zwaar geworden. Dit was aanleiding om PA’s in schaal 10 in te delen.” Welschen legt uit dat umc’s dus zelf een lokale functiebeschrijving kunnen opstellen en ruimte hebben een functie lager in te schalen. “Maar dan moet er natuurlijk wel goede onderbouwing voor zijn dat de functie daadwerkelijk minder zwaar is. Ook mogen umc’s onderling een functiebeschrijving afspreken en gebruiken voor inschaling, mits ze de regels voor het werken met Fuwavaz uiteraard goed toepassen.”

Mogelijkheden
Kathleen vertelt Welschen dat zij als PA de laatste jaren steeds meer verantwoordelijkheid en extra taken op zich heeft genomen. Ze is benieuwd of er voor haar toch een kans ligt om naar die hogere salarisschaal te gaan. Welschen legt uit dat ze daar in principe alleen recht op heeft als deze taken en verantwoordelijkheden ook in haar functiebeschrijving staan, oftewel aan haar opgedragen zijn door de werkgever. “De functiebeschrijving is echt leidend bij de inschaling. Als je als werknemer uit eigen beweging ervoor kiest om meer te doen dan betekent dat niet dat je automatisch recht hebt op een hogere inschaling.” Volgens Kathleen is haar functiebeschrijving in de acht jaar dat ze in het umc werkt niet gewijzigd. Haar extra taken en verantwoordelijkheden staan dus niet in haar functieomschrijving.
Welschen adviseert haar om in gesprek te gaan met haar werkgever. “Leg het verzoek neer voor een aanpassing van je functiebeschrijving. Als dat lukt, kan de uitkomst van die aangepaste functiebeschrijving zijn dat deze in een hogere schaal uitkomt. Het is wel goed je te realiseren dat een umc het recht heeft de functiebeschrijving ongewijzigd te laten. In dat geval kun je als werknemer ervoor kiezen om de taken en verantwoordelijkheden die niet in de functiebeschrijving zijn vastgelegd niet langer uit te voeren.”

Gesprek
Kathleen gaat in gesprek met haar manager. Zij geeft aan dat ze PA’s in schaal 10 indelen. Wat betreft de extra taken en verantwoordelijkheden is het umc helder: ze mag die taken en verantwoordelijkheden overdragen. Medisch specialisten en artsen in opleiding zijn hiervoor verantwoordelijk en moeten dit van haar overnemen.

Kathleen is teleurgesteld dat haar inzet geen erkenning krijgt. Ze neemt opnieuw contact op met Welschen. Welschen reageert: “Het umc heeft hiermee precies de regels gevolgd. De functiebeschrijving bevat de feitelijk aan jou opgedragen taken en is leidend voor de schaalindeling. Hoe jammer het ook is, juridisch gezien kun je hier weinig mee.” Welschen geeft Kathleen nog wel mee dat de landelijke normfunctie voor PA’s in 2022/23 wordt herzien. “Een werkgroep van NAPA, de beroepsvereniging van PA’s kijkt naar actualisering van de landelijke functiebeschrijving PA. Het beroep heeft zich sinds de begintijd namelijk verder ontwikkeld, en veel PA’s geven aan dat ze – zeker gezien het feit dat er vaak sprake is van taakherschikking– nu juist meer taken en verantwoordelijkheid op zich nemen dan destijds. Hoog tijd dus dat de normfunctie wordt herzien. Er is echter geen garantie dat dit voor alle PA’s leidt tot een hogere inschaling.”

Arbeidsrechtelijke vragen?
NAPA heeft voor alle leden bij FBZ individuele rechtshulp ingekocht. Dat betekent dat je als lid van NAPA jaarlijks 10 uur gratis rechtshulp kunt krijgen bij diverse arbeidsrechtelijke vraagstukken. Kijk voor meer info en andere praktijkvoorbeelden op www.fbz.nl/rechtshulp.

De werkgroep beroepsbelangen van de NAPA heeft in samenwerking met FBZ een functiebeschrijving opgesteld die goed aansluit bij FWG normen en terminologie (indien de Cao Ziekenhuizen van toepassing is). Hiermee beogen we meer uniformiteit in het opstellen van een adequate functiebeschrijving. Indien de Cao Ziekenhuizen niet van toepassing is, kan deze functiebeschrijving nog steeds dienen als leidraad. Voor de huisartsenzorg heeft de NAPA een andere functiebeschrijving ter beschikking. De model-functieomschrijving is door leden op te vragen via cie-beroepsbelangen@napa.nl

Indien je het niet eens bent met de functieomschrijving die door je werkgever is opgesteld (of deze wijkt af van de model beschrijving), dan kun je in dit stappenplan lezen wat je het beste kunt doen.

Herregistratie

Voor de herregistratienormen kan (achteraf) gedeeltelijk vrijstelling verleend worden als je:
– gedurende een periode van 6 maanden of langer als gevolg van persoonlijke omstandigheden (bijv. ziekteverlof of langdurig zorgverlof) of arbeidsongeschiktheid geen inspanningen hebt kunnen verrichten om aan de registratienormen te voldoen;
– als gevolg van zwangerschap en bevallingsverlof niet werkzaam bent geweest.

Vrijstelling als gevolg van persoonlijke omstandigheden
De mate van vrijstelling voor de registratienormen worden achteraf berekend naar rato van de duur van de onderbreking. Vanaf 6 maanden onderbreking kan de registratienorm met 10% gereduceerd worden. Eventuele behaalde punten en compensatie in dezelfde periode worden met elkaar verrekend.
Je kunt een verzoek voor vrijstelling inzake persoonlijke omstandigheden schriftelijk indienen bij Bureau Kwaliteitsregister. Verzoeken worden in behandeling genomen nadat deze volledig zijn én voorzien zijn van bewijzen (bijv. werkgevers en/of doktersverklaring) om aan te tonen dat aan de voorwaarden voor vrijstelling is voldaan.

Vrijstelling als gevolg van zwangerschaps- en bevallingsverlof
Voor zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt afgerond gerekend met een compensatie van maximaal 16 weken bij een eenlingzwangerschap en maximaal 20 weken bij een meerlingzwangerschap.
Zwangerschapsdispensatie kan door de PA zelf als activiteit worden opgevoerd in het dossier.

De door u zelf opgevoerde activiteiten zijn niet meegenomen in het totaal, omdat dit geen pre-geaccrediteerde NAPA scholingen zijn. Vaak hebt u de scholing gevolgd omdat deze is geaccrediteerd door een wetenschappelijke vereniging (die van het specialisme waarin u PA bent). Deze activiteiten worden achteraf ( binnen 3 maanden na het opvoeren van de activiteit) beoordeeld door Bureau Kwaliteitsregister. Wanneer de activiteiten voldoen aan de NAPA richtlijn bij- en nascholingen, worden de punten gevalideerd.

Wat jammer dat je overweegt om je uit te schrijven uit het kwaliteitsregister. Wanneer je je uitschrijft uit het register ben je niet meer zichtbaar in het openbaar kwaliteitsregister die door o.a. apothekers en verzekeraars geraadpleegd kunnen worden om te zien of voorschrijft/ verwijst binnen je eigen deskundigheidsgebied.

Wanneer je registratiedatum verloopt en je geen geen herregistratie aanvraagt, dan word je dossier 7 jaar op ‘niet actief’ gezet. De informatie in je dossier blijft behouden en is als het ware gearchiveerd. Na 7 jaar wordt je gearchiveerde dossier uit het register verwijderd.

Wanneer je je registratie per direct stop wilt zetten en/of je dossier permanent wil laten verwijderen, dan kun je het formulier Beëindigen registratie kwaliteitsregister indienen. Dit wordt binnen 5 werkdagen na ontvangt verwerkt.

Wij adviseren je de handleiding PE-online te raadplegen. Het betalingsbewijs van het kwaliteitsregister is te vinden in PE-online onder het tabblad” “Mijn periode”.

Klik op de status van je dossier. Hierin staan de factuurgegevens. Nadat je op het “referentienummer” in het tekstblok van de factuurgegevens hebt geklikt kun je de factuur downloaden.

Het behalen van 200 punten is een minimum eis. Wanneer je meer dan 200 punten in de registratieperiode verzameld is het niet mogelijk om de extra punten mee te nemen naar de volgende registratieperiode.
Een dossier wordt beoordeeld tot en met 200 gevalideerde punten, die nodig zijn om in aanmerking te komen voor volledige herregistratie. Indien er sprake is van 200 gevalideerde punten worden mogelijk de nog openstaande niet gevalideerde activiteiten door de dossiercontrolecommissie niet beoordeeld. Dit om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de benodigde tijdsinvestering per dossier.

Herregistratie vervroegen is niet mogelijk. Het herregistratieproces heeft altijd betrekking op de afgegeven registratieperiode.

Inschrijven kwaliteitsregister

Wij adviseren u de handleiding PE-online te raadplegen. Het betalingsbewijs van het kwaliteitsregister is te vinden in PE-online onder het tabblad” “Mijn periode”. Klik op de status van uw dossier. Hierin staan de factuurgegevens. Nadat u op het “referentienummer” in het tekstblok van de factuurgegevens hebt geklikt kunt u de factuur downloaden.

Wij adviseren je de handleiding PE-online te raadplegen. Het betalingsbewijs van het kwaliteitsregister is te vinden in PE-online onder het tabblad” “Mijn periode”.

Klik op de status van je dossier. Hierin staan de factuurgegevens. Nadat je op het “referentienummer” in het tekstblok van de factuurgegevens hebt geklikt kun je de factuur downloaden.

Opleiding

De IGJ ziet in haar toezicht regelmatig dat zorgverleners een beschermde titel gebruiken terwijl ze nog in opleiding zijn. Zo vermelden zorgverleners dat zij nog in opleiding zijn door de toevoeging ‘in opleiding’ of ‘i.o.’, bijvoorbeeld PAio (afkorting voor Physician Assistant in opleiding). De term Physician Assistant is echter beschermd en daarom is dit op basis van de Wet BIG niet toegestaan.

Wanneer een zorgverlener een opleiding nog niet heeft afgerond, mag hij/zij de beschermde titel nog niet voeren. Ook niet met de toevoeging ‘in opleiding’ of ‘i.o.’. Dit geldt niet alleen voor PA’s. Zo mag een student geneeskunde niet de titel ‘arts in opleiding’ of ‘arts i.o.’ voeren. Dit is pas toegestaan na inschrijving in het BIG-register als arts. Ook het gebruik van specialistentitels of opleidingstitels is tijdens de opleiding niet toegestaan. Een basisarts mag zich geen ‘chirurg in opleiding’ of ‘chirurg i.o.’ noemen.

De functieaanduiding ‘arts in opleiding tot specialist’ door een basisarts levert geen overtreding op omdat geen specialistentitel wordt gevoerd. Aios oogheelkunde is dus wel toegestaan. Dat geldt ook voor een verpleegkundige die in opleiding is tot verpleegkundig specialist. Vios is dus wel toegestaan.

NAPA heeft in overleg met het Landelijk Opleidingen Overleg MPA afgesproken om niet meer de afkorting PAio te gebruiken, maar student PA.

Bij titelmisbruik kan de inspectie direct een bestuurlijke boete opleggen.

U moet een erkende HBO gezondheidszorgopleiding hebben gevolgd. Hieronder vallen:

– HBO-verpleegkunde of Fysiotherapie
– Verloskunde
– Logopedie
– Ergotherapie
– Podotherapie
– Laborant Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT)
– Voeding en diëtiek
– Oefentherapie Caesar
– Huidtherapie
– Bachelor Medische Hulpverlening

Toelating via assessment:
– Verpleegkundige A opleiding (tot 1994)
– Operatieassistent
– Anesthesiemedewerker

Met ingang van 1 september 2016 wordt de graad ‘Master of Science (MSc)’ verleend aan alle afgestudeerde PA’s. Deze graad vervangt de oude graad Master Physician Assistant (MPA). De PA’s die voor 2016 zijn afgestudeerd behouden hun oude graad. De beroepstitel blijft voor iedereen ongewijzigd, namelijk Physician Assistant. Met ingang van 2018 is de beroepstitel in de wet BIG beschermd.

Om de samenhang in het programma en de ontwikkeling van de benodigde competenties te waarborgen, kent het programma expliciete dwarsverbanden: de zogenaamde leerlijnen. Zo’n lijn komt in alle blokken terug.

Het betreft:

Klinisch redeneren: ontwikkelen van medische kennis via o.a. casuïstiekopdrachten.
Medisch handelen: ontwikkelen van medische deelvaardigheden in deelpractica en via leeractiviteiten op stage- en werkplek.
Wetenschap en onderzoek: kennismaken met principes, methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek.
Persoon en beroep: ontwikkeling van de attitude en het leervermogen om zich als professional op masterniveau blijvend te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het PA-beroep.
Werkplek en organisatie: ontwikkeling van de (werkplekgebonden) vaardigheden om als PA zelfstandig en als teamlid optimaal te kunnen functioneren in de snel veranderende gezondheidszorgcontext.

Zie hierbij ook het Landelijke opleidingscompetentieprofiel zoals opgenomen op www.zorgmasters.nl

Tijdens uw opleiding wordt u zowel op de werkplek als op het opleidingsinstituut begeleid door een deskundige. Op de werkplek is dat de opleider/leermeester. Dit is een vakbekwame arts die door opleiding en ervaring in staat is de student op masterniveau te begeleiden. Tevens is hij/zij aanspreekpunt voor de hogeschool. De opleider kan een deel van zijn/haar opleidingstaken ook delegeren aan een andere arts. Daarnaast speelt hij/zij ook een rol bij het beoordelen van uw functioneren en van uw ontwikkeling als PA in opleiding.

Vanuit de opleiding krijgt elk cohort studenten één of twee vaste begeleiders: de cohortcoördinatoren. Zij maken deel uit van het multidisciplinaire PA-opleidingsteam. Zij begeleiden werkgroepen en verzorgen een deel van de colleges en practica. Daarnaast wordt er regelmatig een beroep gedaan op specialisten uit de 1e en 2e lijn.

Verreweg de meeste PA’s in opleiding stromen binnen hun instelling in omdat er vanuit de werkgever is besloten om met PA’s te gaan werken. Enkelen weten op eigen kracht een werkgever te vinden en weer anderen reageren op een vacature en komen zo aan hun opleiding. Helaas is het (nog) niet zo dat er een database is waarin werkgevers en kandidaten worden gematcht. Het is in elk geval nuttig om contact te maken met een van de Hogescholen. Heb je een mogelijke werkplek gevonden die is geïnteresseerd in het starten met PA’s, dan kan er contact plaatsvinden met de hogeschool voor de nodige voorlichting.

Je kunt ook kijken naar de vacatures op napa website.

Het onderwijsprogramma bestaat uit 10 blokken van 10 weken. De blokken zijn voornamelijk gerelateerd aan patiëntencategorieën:

– Blok 1 De eerste stap op weg naar PA
– Blok 2 Patiënt met inwendige aandoeningen
– Blok 3 Patiënt met chirurgische aandoeningen
– Blok 4 Acuut zieke patiënt
– Blok 5 Chronisch zieke patiënt
– Blok 6 Psychiatrische en neurologische patiënt
– Blok 7 Oudere patiënt
– Blok 8 Vrouw en kind
– Blok 9 Verdiepingsmodule
– Blok 10 Afstudeerfase
In elk blok wordt aandacht besteed aan het verwerven van kennis, het trainen van vaardigheden, het uitvoeren van praktijkopdrachten en aan reflectie op werk- en leerervaring.

In 6 van de 10 blokken loopt u stage op een andere afdeling. In 4 blokken voert u praktijkopdrachten uit op de eigen werkplek. Zo oriënteert u zich als PA in opleiding in de praktijk op de volle breedte van het medisch domein.
Elke Hogeschool kan de volgorde van de blokken omdraaien, de eindcompetenties zijn gelijk.

De opleiding duurt 30 maanden en bevat 150 ECTS. Eén ECTS staat voor 28 studiebelastinguren. Er zijn 10 blokken van 10 onderwijsweken met 42 studiebelastinguren per week.
U hebt een contract voor 36 uur per week, maar besteedt officieel ruim veertig uur per week aan uw studie. Voor de studieactiviteiten (lesuren, stages, praktijkopdrachten en skillslab) staat gemiddeld 28 uur per week, voor het werk zestien uur, daarnaast nog een aantal uren zelfstudie. Veel studenten blijken in de praktijk in totaal ongeveer vijftig uur per week nodig te hebben.

Richtlijnen

Voor deelname aan richtlijnontwikkeling kunnen accreditatiepunten in het NAPA kwaliteitsregister PA aangevraagd worden.

 • Maximaal 20 punten, wanneer je  gemandateerd door NAPA deelneemt aan een  invitational conference, werkgroep, klankbordgroep of focus/expertgroep. Hiervoor moet je het mandateringsformulier en een overzicht van je tijdsbesteding uploaden in je dossier.
 • Maximaal 1 punt, wanneer je op verzoek van NAPA deelneemt aan een (door NAPA) uitgezette enquête ten behoeve van commentaarronde. Hiervoor dien je het door jou ingestuurde beoordelingsformulier te uploaden.

Deelname aan richtlijnontwikkeling is in principe onbezoldigd. Soms is er vanuit subsidiegelden sprake van een (onkosten)vergoeding. Dit is per richtlijn afhankelijk.Wanneer er vanuit de projectsubsidie géén vergoeding wordt verstrekt voor reiskosten, dan zijn deze voor NAPA-leden- mits je gemandateerd door NAPA deelneemt- declarabel bij NAPA.

 

Richtlijnen zijn o.a. te vinden op:

 

Het ontwikkelen van richtlijnen kent verschillende fases, met 19 verschillende stappen. Deze staan volledig beschreven in Aqua-Leidraad (zorginzicht.nl).

Onderstaand een beknopte omschrijving van richtlijnontwikkeling.

Voorbereidingsfase

Een beroepsorganisatie van zorgverleners neemt meestal het initiatief om een richtlijn te ontwikkelen of te herzien. De initiatiefnemer maakt een plan van aanpak en vraagt financiering aan, bijvoorbeeld bij de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch specialisten(SKMS), ZonMw, NHG, een (gezondheids)fonds of een andere subsidiegever. Zodra de financiering rond is, wordt een werkgroep samengesteld. In de richtlijnwerkgroep zitten o.a.vertegenwoordigers van alle beroepsorganisaties die betrokken zijn bij het onderwerp van de richtlijn en vertegenwoordigers van de patiëntenorganisatie(s). Daarnaast wordt er een methodoloog ingehuurd ter ondersteuning van analyseren en samenvatten van de wetenschappelijke artikelen/onderzoeken op het betreffende thema.

Ontwikkelfase

De richtlijn moet zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van zorgverleners en patiënten in de dagelijkse praktijk. Aan het begin van het ontwikkeltraject inventariseert de werkgroep daarom knelpunten in de diagnostiek, behandeling en zorg. Deze knelpunten kunnen medisch-inhoudelijk zijn; bijvoorbeeld wanneer het onduidelijk is welke behandeling het beste is. De knelpunten kunnen ook te maken hebben met de organisatie van de zorg of voorlichting. Meestal zijn er te veel knelpunten voor één richtlijn. Dan is een prioritering van knelpunten nodig. Criteria zijn bijvoorbeeld omvang en ernst van het knelpunt of gezondheidswinst door het oplossen van het knelpunt. Knelpunten inventariseren, bespreken en prioriteren gebeurt vaak tijdens een ‘invitational conference’, een conferentie op uitnodiging. De knelpunten zijn de basis voor de uitgangsvragen die de werkgroep vervolgens opstelt. Uitgangsvragen zijn vragen waarop de richtlijn een antwoord geeft in de vorm van aanbevelingen. Ze vormen de kapstok van de richtlijn. Per uitgangsvraag wordt bekeken hoe deze het beste kan worden beantwoord: bijvoorbeeld met systematisch literatuuronderzoek of via andersoortige kennisvergaring zoals bijvoorbeeld experts bevragen via vragenlijsten of focusgroep.

Indien mogelijk wordt voor elke uitgangsvraag systematisch literatuuronderzoek gedaan. De methodoloog beoordeelt de kwaliteit en de toepasbaarheid van de wetenschappelijke artikelen.  Deze beoordeling gebeurt volgens een vaste methode, de GRADE-methodiek. Vervolgens maakt de methodoloog bewijstabellen (evidence tabellen). Deze vatten de wetenschappelijke artikelen en de beoordeling samen. Ook schrijft de methodoloog voor elke uitgangsvraag een concepttekst.

De werkgroepleden bespreken de bewijstabellen en de conceptteksten, en formuleren overwegingen en aanbevelingen en maken een conceptrichtlijn, die modulair en volgens een standaard is opgebouwd.

Afrondingsfase

De werkgroep levert een aan het einde van de ontwikkelfase een (concept)richtlijn op die voor publicatie wordt voorgelegd aan experts en toekomstige gebruikers.  Organisaties die aan de richtlijn hebben meegewerkt kunnen commentaar geven in de zogenoemde ‘brede commentaarronde‘. Ze toetsen de richtlijn op inhoud en toepasbaarheid. Ze krijgen hiervoor maximaal 3 maanden de tijd. Ze kunnen discussiepunten, nuanceringen of voorstellen vanuit de ervaren praktijk inbrengen. Soms wordt een invitational conference of een open landelijke bijeenkomst georganiseerd om de conceptrichtlijn te presenteren en te bespreken. Meestal komt de richtlijnwerkgroep daarna nog één keer bij elkaar. De leden bespreken het commentaar en beslissen hoe ze het verwerken in de richtlijn. Soms wordt een aanbeveling aangescherpt, soms juist genuanceerd. Nieuwe wetenschappelijke literatuur kan niet worden toegevoegd.

Na de commentaarronde kan de richtlijn geautoriseerd worden.  Autorisatie is de formele bekrachtiging van de definitieve richtlijn. De besturen van de organisaties die aan de richtlijn hebben meegewerkt geven deze formele goedkeuring.  Autorisatie is belangrijk voor het draagvlak van de richtlijn onder de betrokken beroepsgroepen. Een geautoriseerde richtlijn wordt onderdeel van de professionele standaard van de zorgverleners. Na autorisatie wordt de richtlijn verspreid onder zorgverleners, beroepsorganisaties en zorginstellingen.

Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers. Deze is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor-en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met de expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers.

Een richtlijn bestaat uit een tekst met aanbevelingen inclusief onderbouwing, verantwoording en samenvatting. De primaire doelgroepen van richtlijnen zijn zorgprofessionals en (potentiële) zorggebruikers, waarbij de richtlijnen een hulpmiddel vormen bij het nemen van beslissingen en het maken van keuzen in de praktijk. Zorgprofessionals gebruiken richtlijnen ook voor het bijhouden van kennis, voor onderwijs- en nascholingsdoeleinden en voor het opstellen van samenwerkingsafspraken.

Scholingsaanbieders

Wanneer uw scholing door NAPA is geaccrediteerd dan bent u verplicht om de presentielijst van deelnemers aan uw scholing binnen 6 weken na afloop van de bijeenkomst in PE-online / GAIA in te voeren.

Voor de werkwijze van opvoeren van presentie de deelnemers verwijzen wij u naar de website van PE-online:  Aanbieders – Presentie invoeren | PE-online

Indien uw aanvraag definitief wordt afgewezen dan ontvangt u het betaalde bedrag niet terug.

Het is niet mogelijk om een scholing met terugwerkende kracht te laten accrediteren.  Het is wel mogelijk om de scholing  buiten de gestelde termijn van 6 weken in te dienen. Hierbij worden
ongeacht de categorie extra kosten in rekening gebracht (€75,- ex 21% BTW).

 

Uitschrijven kwaliteitsregister

Wat jammer dat je overweegt om je uit te schrijven uit het kwaliteitsregister. Wanneer je je uitschrijft uit het register ben je niet meer zichtbaar in het openbaar kwaliteitsregister die door o.a. apothekers en verzekeraars geraadpleegd kunnen worden om te zien of voorschrijft/ verwijst binnen je eigen deskundigheidsgebied.

Wanneer je registratiedatum verloopt en je geen geen herregistratie aanvraagt, dan word je dossier 7 jaar op ‘niet actief’ gezet. De informatie in je dossier blijft behouden en is als het ware gearchiveerd. Na 7 jaar wordt je gearchiveerde dossier uit het register verwijderd.

Wanneer je je registratie per direct stop wilt zetten en/of je dossier permanent wil laten verwijderen, dan kun je het formulier Beëindigen registratie kwaliteitsregister indienen. Dit wordt binnen 5 werkdagen na ontvangt verwerkt.

bevoegdheden

Brieven aan andere hulpverleners of anderen zijn bedoeld om de ontvanger te informeren over de patiënt om wie het gaat. Het opstellen en ondertekenen van dergelijke brieven is geen voorbehouden handeling en mag dus in beginsel door iedereen gebeuren. Wel kan het zijn dat binnen een instelling daarover regels zijn gesteld, bijvoorbeeld de regel dat een brief van een arts-assistent altijd mede moet worden ondertekend door een medisch specialist.

Verder moeten dergelijke brieven voldoen aan de professionele standaard en de inhoud ervan moet bijvoorbeeld juist zijn. Daarnaast moet de inhoud van dergelijke brieven beperkt worden tot die informatie die de ontvanger daadwerkelijk nodig heeft, zeker als het gaat om brieven aan een instantie die geen behandelrelatie met de patiënt heeft, bijvoorbeeld een schadeverzekeraar.

Degene die de brief ondertekent is verantwoordelijk voor de inhoud. De wet zegt echter niet dat de ondertekenaar niet een PA zou mogen zijn.

overige

Het kwaliteitsregister is op werkdagen tussen  09:00 – 17:00 uur bereikbaar op 030-6868768, e-mail: kwaliteitsregister@napa.nl  

vragen activiteiten

Bij- en nascholingen die niet in de NAPA scholingsagenda staan, maar wel aan de gestelde eisen in het reglement ‘Accreditatie deskundigheidsbevordering’ voldoen, kunt u zelf opvoeren in uw dossier. Na het opvoeren van deze activiteiten in uw dossier komt achter de activiteit ‘wacht op akkoord’ te staan. Dit betekent dat de activiteit nog door Bureau Kwaliteitsregister moet worden beoordeeld. Zodra deze is beoordeeld krijgt u bericht in uw dossier in PE-online. Indien deze positief is beoordeeld, worden de punten automatisch toegekend in uw dossier bij ‘Uw resultaat.

Per juli 2021 heeft Bureau Kwaliteitsregister de werkwijze van het beoordelen van opgevoerde activiteiten in het kwaliteitsregister PA aangepast. Tot juli 2021 werden de activiteiten beoordeeld nadat de PA een verzoek tot herregistratie had ingediend. Na juli 2021 streeft Bureau Kwaliteitsregister er naar om activiteiten die na 1 juli 2021 zijn opgevoerd binnen 3 maanden te beoordelen.
Activiteiten die voor 1 juli 2021 zijn opgevoerd worden nog beoordeeld conform de oude werkwijze: dat wil zeggen bij indienen van aanvraag voor herregistratie. Bureau Kwaliteitsregister spant zich in om de activiteiten die voor 1 juli 2021 zijn opgevoerd ín een looptijd van 2,5 jaar tussentijds te beoordelen in volgorde van herregistratiedatum.

De door u zelf opgevoerde activiteiten zijn niet meegenomen in het totaal, omdat dit geen pre-geaccrediteerde NAPA scholingen zijn. Vaak hebt u de scholing gevolgd omdat deze is geaccrediteerd door een wetenschappelijke vereniging (die van het specialisme waarin u PA bent). Deze activiteiten worden achteraf ( binnen 3 maanden na het opvoeren van de activiteit) beoordeeld door Bureau Kwaliteitsregister. Wanneer de activiteiten voldoen aan de NAPA richtlijn bij- en nascholingen, worden de punten gevalideerd.

Nog geen antwoord op je vraag? Neem contact op