Vergoedingen contributie beroepsvereniging NAPA

Afbeelding voor Vergoedingen contributie beroepsvereniging NAPA

Toelichting op de regelingen per CAO

In de diverse cao’s zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van contributie van vakbonden en beroepsverenigingen.
De NAPA is lid van het FBZ en in de diverse cao’s waarbij het FBZ is betrokken zijn afspraken gemaakt over gehele of gedeeltelijke vergoeding van het lidmaatschap.
Via dit artikel zijn de regelingen nader uitgelegd die de diverse cao’s bieden om het lidmaatschap van de NAPA geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

Te vermelden is dat er altijd mogelijkheden zijn om individuele afspraken te maken met de werkgever, zolang deze niet een “minder regeling” in het nadeel van de werknemer zijn, dan de afspraken in de cao. Een goede afspraak kan zijn de contributie volledig te vergoeden door de werkgever en in de cao slechts een gedeeltelijke vergoeding is geregeld. Uiteraard met instemming van beide partijen.
Niet naleven van de in de CAO overeengekomen afspraken is ongewenst en de NAPA kan dit bespreekbaar maken bij het FBZ indien de desbetreffende CAO is afgesloten met het FBZ.
Voor wat betreft de CAO huisartsenzorg (LHV) geldt dat het FBZ geen partij is bij deze CAO.
Niet naleven van regelingen dient men kenbaar te maken aan CAO partijen. Voor de vergoedingsregeling kan je Artikel 6.12 Vakbondscontributie in de CAO huisartsenzorg raadplegen.

Voor vragen over het vergoeden van de contributie kan altijd contact worden opgenomen met de NAPA via werkgroep-beroepsbelangen@napa.nl

De vergoedingregelingen

Cao Ziekenhuizen 2014-2016 De vergoeding van de contributie van een beroepsvereniging maakt deel uit van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Een verzoek van de werknemer aan de werkgever om de contributie van de beroepsvereniging te voldoen uit zijn brutoloon kan door de werkgever niet worden afgewezen ex artikel 3.2.10 van de Cao Ziekenhuizen.

Cao UMC 2013-2015 Binnen het keuzemodel arbeidsvoorwaarden stelt de werkgever in overleg met de Ondernemingsraad een regeling vast voor een aantal doelen. Die regeling moet in ieder geval de betaling van het lidmaatschap van onder meer beroepsverenigingen (artikel 18.3 lid 1) als doel bevatten.
In het onderhandelaarsakkoord 2015-2017 is bepaald dat de werknemer het recht heeft de werkgever te verzoeken de contributie van zijn beroepsvereniging te voldoen uit zijn Persoonlijk Budget. Dit verzoek kan door de werkgever niet worden afgewezen.

Cao VVT 2014-2016 In hoofdstuk 13 van de Cao VVT wordt in artikel 3 verwezen naar art. 7.3 van deCao V&V 2006-2007. Daar staat dat de werkgever een bijdrage in de jaarlijkse contributie van de genoemde beroepsorganisaties verstrekt. Deze vergoeding bedraagt tenminste 50% van het contributiedeel, dat betrekking heeft op specifieke activiteiten van de beroepsvereniging, gericht op beroepsinhoudelijke aspecten en beroepsontwikkeling. De hoogte van deze vergoeding wordt jaarlijks berekend, en is bij de FBZ op te vragen.
De werkgevers moesten o.b.v. artikel 13.1 Cao VVT vanaf 1 januari 2008 de regelingen genoemd in artikel 13.3 (waaronder dus artikel 7.3) integraal en ongewijzigd overnemen in een ondernemingsovereenkomst. De werkgever kan vervolgens echter met de OR eigen regelingen overeenkomen over deze regelingen.

Cao Gezondheidscentra 2013-2014 Vergoeding van de contributie van de werknemersorganisaties die betrokken zijn bij deze cao, maakt deel uit van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (uitvoeringsregeling O, artikel 4, 2h). De betrokken beroepsverenigingen van FBZ zijn uitdrukkelijk vermeld in artikel 1, onder e, van deze cao.

Cao GGZ 2011-2013 De contributie voor de beroepsvereniging is in artikel 7 van hoofdstuk 13 van de Cao GGZ verplicht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling opgenomen en kan daarmee dus (onbelast) worden vergoed.
In het onderhandelaarsakkoord 2015 staat vermeld dat door de komst van de werkkostenregeling,
H13 van de cao (MKSA) (m.u.v. het onderdeel kopen en verkopen van vakantie-uren) vervalt. De contributie van beroepsorganisaties maakt onderdeel uit van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling.

Cao Gehandicaptenzorg 2014-2015 Onder meer in artikel 12:3 van de Cao Gehandicaptenzorg is bepaald dat de contributie voor de beroepsvereniging (aangesloten bij de FBZ of bij een andere Cao partij) verplicht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling is opgenomen en daarmee dus (onbelast) kan worden vergoed. Extra geregeld in art 9:10 is dat de contributie voor (alleen) de FBZ beroeps-verenigingen voor tenminste 75% wordt vergoed met een max. per jaar van € 85,-.

Cao Jeugdzorg 2014-2015 De vergoeding van de contributie van een beroepsvereniging maakt ingevolge artikel 8.17 van de Cao Jeugdzorg deel uit van de invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Letterlijk: de werkgever dient het mogelijk te maken dat de werknemer binnen de daarvoor geldende fiscale wet- en regelgeving een deel van het salaris, eindejaarsuitkering of andere loonbestanddelen kan besteden aan de contributie van een beroepsorganisatie.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer