Opleiden van een Physician Assistant

Overweegt u een Physician Assistant te werven en/of op te leiden? Hieronder vindt u nuttige informatie om u wegwijs te maken.

 

De MPA-opleiding

De masteropleiding tot PA is duaal. Dit houdt in dat studenten tijdens de opleiding tegelijkertijd werken én leren. Zij hebben een fulltime aanstelling bij een gezondheidszorginstelling en de opleiding is sterk gericht op de beroepspraktijk.

De MPA-opleiding wordt momenteel door vijf hogescholen in Nederland aangeboden:

Elke hogeschool stelt zijn eigen onderwijsprogramma vast, maar de eindcompetenties zijn gelijk. Zie ook het Landelijke opleidingscompetentieprofiel.

De opleiding start jaarlijks in september. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Begeleiding

Tijdens de opleiding wordt de PA-student zowel op de werkplek als door het opleidingsinstituut begeleid. Op de werkplek is dit een vakbekwame arts die door opleiding en ervaring in staat is de student op masterniveau te begeleiden. Vanuit de opleiding krijgen studenten begeleiders die ook werkgroepen begeleiden en een deel van de colleges en practica verzorgen. Ook wordt regelmatig een beroep gedaan op specialisten uit de eerste en tweede lijn.

 

Toelatingseisen Masteropleiding tot Physician Assistant (MPA)

De kandidaten dienen aan de toelatingseisen te voldoen om te kunnen starten met de Master Physician Assistant. De hogeschool bepaalt of een kandidaat kan worden toegelaten tot de opleiding. Een intakegesprek maakt onderdeel uit van de procedure. In dit gesprek wordt onder meer getoetst of de kandidaat en de opleidingsplaats voldoen aan de voorwaarden. Dit zijn de drie criteria:

 1. Afgeronde hbo-opleiding in de gezondheidszorg: om een opleiding tot physician assistant te starten, dient de kandidaat een erkende hbo-opleiding in de gezondheidszorg te hebben gevolgd en met succes afgerond. Hieronder vallen:
 • HBO-verpleegkunde of Fysiotherapie
 • Verloskunde
 • Logopedie
 • Ergotherapie
 • Podotherapie
 • Laborant Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT)
 • Voeding en diëtiek
 • Oefentherapie Caesar
 • Huidtherapie
 • Bachelor Medische Hulpverlening

Zorgprofessionals die een van onderstaande opleidingen hebben gevolgd, moeten een assessment doorlopen om te worden toegelaten tot de MPA:

 • Verpleegkundige A opleiding (tot 1994)
 • Operatieassistent
 • Anesthesiemedewerker
 1. Minimaal twee jaar relevante werkervaring binnen de directe patiëntenzorg. Hierbij tellen alleen de werkervaringsjaren na de hbo-gezondheidszorg opleiding.
 2. Een fulltime aanstelling (32-36 uur) in de eerste of tweede lijn als student Master Physician Assistant. Dit blijkt uit een onderwijsovereenkomst ondertekend door de Hogeschool, de werkgever en de kandidaat-student.

 

Geschikte kandidaat vinden

De meeste PA’s in opleiding stromen binnen hun instelling in omdat er vanuit de werkgever is besloten om met PA’s te gaan werken. Enkelen weten op eigen kracht een werkgever te vinden en weer anderen reageren op een vacature en komen zo aan hun opleiding. Helaas is het (nog) niet zo dat er een database bestaat waarin werkgevers en kandidaten worden gematcht. (Potentiële) werkgevers die een PA willen opleiden en nog geen kandidaat hebben, wordt aangeraden om contact te leggen met een van de hogescholen. Tevens kunnen werkgevers een vacature plaatsen op NAPA-website.

 

Bekostiging van de opleiding

Voor opleiders/werkgevers is subsidie beschikbaar. De belangrijkste kosten bestaan uit de loonsom, inclusief werkgeverslasten, gedurende 2,5 jaar. U kunt ervan uitgaan dat de meeste PA’s in opleiding in schaal 55/60 of 9/10 betaald worden. Verder hangt de hoogte van het salaris af van de anciënniteit en leeftijd van de student. Vaak wordt het huidige salaris overgenomen en bevroren. Daarbij bestaan de kosten uit boekengeld, ongeveer € 1.400,- eenmalig, en 2,5 keer collegegeld à € 2.000,-.

Daartegenover staan een aantal inkomsten:
Er is een vaste subsidie van € 22.500 per jaar voor de loonkosten en € 9.000,- vergoeding voor de begeleiding door de mentor.
Verder moet in de business case ook de productiviteit van de PA student worden meegerekend. Dat is wat lastig te berekenen, maar uiteindelijk vervangt de student tijdens de opleiding al veel werkzaamheden van een assistent of specialist.

Hieronder ziet u een overzicht van de subsidiebedragen:

Tabel: subsidiebedragen gedurende 2,5 jaar van de opleiding met start cohort in september (bron: HAN)

 

Kosten voor de student

Het normale wettelijke collegegeld is van toepassing. Voor stapelaars (wanneer de MPA de tweede bekostigde masteropleiding is), geldt het verhoogde instellingscollegegeld. Dat is per hogeschool verschillend. De subsidieregeling vergoedt (deels) de kosten van de werkgever. Kosten voor de boeken bedragen ca. € 600,- tot € 1.400,- (varieert per opleidingsinstituut) voor de gehele studieduur. Deze kosten worden soms door de werkgever vergoed.

 

Subsidie

De masteropleiding tot PA wordt gezamenlijk bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vanuit deze subsidieregeling worden de salariskosten vergoed voor vervanging van de ingeschreven MPA-studenten. Dit betreft het buitenschoolse deel. Het ministerie van OCW neemt het binnenschoolse deel voor haar rekening. De OCW-vergoeding kent twee delen: de reguliere bekostiging van de opleiding en een vergoeding van de begeleiding op de werkplek.

Vanuit VWS is er één subsidieregeling van kracht voor zowel de Master Physician Assistant (MPA) als de Master Advanced Nurse Practitioner (MANP), de tweejarige opleiding tot verpleegkundig specialist. Deze subsidieregeling, ‘Opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant’, loopt tot 1 juli 2022. Lees hier de regeling.

De werkgever ontvangt een vast bedrag per student. Het ministerie van OCW geeft een extra bekostigingstoeslag (de zorgtoeslag). Dat is een (jaarlijks) vastgesteld bedrag met een maximum dat verdeeld moet worden over alle studenten van de MPA- en MANP-opleiding. Dat betekent dat er jaarlijks 250 opleidingsplaatsen voor PA’s worden gesubsidieerd. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor de werkgeverslasten en werkplekbegeleiding en een stagevergoeding voor een PA in opleiding.

Aanvullende stimuleringssubsidie huisartsen(organisaties)

Afgelopen jaren is een aanvullende stimuleringssubsidie beschikbaar voor huisartsen en huisartsorganisaties die een PA willen opleiden. Meer informatie hierover vindt u op de website van de hogescholen en de Stichting KOH.

 

Aanmelden kandidaat voor opleidingsplek

Heeft u een kandidaat en wilt u deze aanmelden voor de MPA-opleiding? Dit is uitsluitend mogelijk door de werkgever via het Landelijk aanmeldportaal.

Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van de landelijk beschikbare opleidingsplaatsen.

Aanmelden is alleen maar mogelijk door de opleider/werkgever. Deze kan per opleidingsplaats slechts één aanmelding indienen.

 1. U heeft een keuze gemaakt voor een van de opleidingen.
 2. U maakt een account aan; indien u al beschikt over een account dan meldt u zich aan.
 3. U vult het aanmeldformulier van de gewenste opleiding in en verstuurt het via dit aanmeldportaal.
 4. Uw aanmeldformulier wordt direct verzonden aan de opleiding; de aanmelding wordt verwerkt en de opleiding neemt contact met u op.
 5. U ontvangt een kopie van het ingestuurde aanmeldformulier via e-mail.

 

Meer informatie

Zie brochure Werk met een PA en Opleiding tot PA.

Meer informatie is tevens te vinden op de website van Platform Zorgmasters.

 

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?