Vraag van de maand: ‘Wat zijn de bevoegdheden van de PA?’

Afbeelding voor Vraag van de maand: ‘Wat zijn de bevoegdheden van de PA?’

‘Wij zijn een zelfstandig behandelcentrum (zbc) en overwegen de mogelijkheid om met een PA te gaan werken. Wij vroegen ons af welke eisen er worden gesteld om met een PA te werken. Specifiek op het gebied van supervisie. Is er supervisie vereist en zo ja op welke manier moet dit worden ingevuld. Daarnaast vragen wij ons af of wanneer er supervisie is of de PA en zijn of haar eigen naam declareert of eigenlijk namens de arts’.

Tot het gebied van deskundigheid van de PA wordt gerekend het verrichten van handelingen op het deelgebied van de geneeskunst waarbinnen de PA is opgeleid. Deze handelingen omvatten het onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten met veel voorkomende aandoeningen binnen het deelgebied van de geneeskunst.

a. het verrichten van heelkundige handelingen;
b. het verrichten van endoscopieën;
c. het verrichten van catherisaties;
d. het geven van injecties;
e. het verrichten van puncties;
f. het verrichten van electieve cardioversie;
g. het toepassen van defibrillatie;
h. het voorschrijven van UR-geneesmiddelen volgens de Geneesmiddelenwet.

De bevoegdheid geldt uitsluitend voor zover het betreft
– handelingen die vallen binnen het deskundigheidsgebied van de PA;
– handelingen van een beperkte complexiteit;
– routinematige handelingen;
– handelingen waarvan de risico’s te overzien zijn;
– handelingen die worden uitgeoefend volgens landelijke geldende richtlijnen, standaarden en daarvan afgeleide protocollen.

De basis van de uiteenlopende takenpakketten van de PA’s, afgeleid van het beroepsprofiel en het opleidingsprofiel, bestaat uit het verrichten van anamnese, lichamelijk onderzoek, diagnosticeren van (potentiële) gezondheidsrisico’s, initiëren en uitvoeren van behandelplannen. Deze voorbehouden handelingen die door de PA’s worden verricht en waarvan de bevoegdheid voor een adequate en doelmatige beroepsuitoefening een onmisbare voorwaarde is, worden hierboven opgesomd. In de uitwerking van het gebied van deskundigheid liggen ook besloten de beperkingen die de PA bij het verrichten van deze voorbehouden en andere medische handelingen in acht neemt. Als de PA constateert dat er handelingen zijn aangewezen die buiten het betreffende deelgebied van de geneeskunst liggen of geen betrekking hebben op de veelvoorkomende aandoeningen die de PA behandelt, dan handelt de PA als ter zake kundig door een arts te consulteren of diens hulp in te roepen, dan wel de patiënt door te verwijzen naar een arts-specialist. En zo is de deskundigheid van de PA afgegrensd van die van de arts-specialist.

De PA moet in het kader van transparantie geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister van de NAPA. De PA kan een AGB code aanvragen opdat hij/zij DBC producten kan declareren. Per 1 januari 2015 zijn er formeel geen belemmeringen meer voor het zelfstandig openen, sluiten en declareren van zorgtrajecten door een PA. Het blijft een feit dat zorgverzekeraars zelf aanvullende regels konden stellen op het gebied van verwijzingen door PA’s. Vanaf januari 2018 hebben alle zorgverzekeraars PA als verwijzer geaccepteerd.

Conclusie

De PA kan zelfstandig de voorbehouden handelingen uitvoeren en in 2018, wordt de PA opgenomen in de Wet BIG ex artikel 3. Daarmee is de beroepenregulering ten aanzien van voorbehouden handelingen door de PA definitief geregeld. En uiteraard zal in alle gevallen gelden dat de PA die de handeling uitvoert bekwaam moet zijn voor deze handeling. De PA opent een DBC op eigen naam.

Reacties

 1. Milena Babovic - Dosljak 4 apr

  Bekwaamheid is een lastig begrip. Je bent op grond van diploma bevoegd om bepaalde (medische) handelingen uit te voeren. Daarnaast maak je afspraken met medisch specialisten op de werkvloer over taken die je zelfstandig mag verrichten. Maar de vraag die je jezelf moet stellen is of je ook daartoe bekwaam bent. Die twee woorden gaan over de dagelijkse uitoefening van het vak; over enerzijds voldoende parate kennis om allerlei handelingen te verrichten, maar ook over de vraag of je op dat moment bij die specifieke patiënt(vraag) daartoe in staat bent. Heb je een bepaalde handeling jarenlang niet uitgevoerd, dan kan het zijn dat je daar in eerste instantie supervisie bij nodig hebt. Bovendien kan er in de persoonlijke sfeer iets spelen, waardoor je tijdelijk minder bekwaam bent om bepaalde handelingen te doen. Het feit dat je op grond van een diploma bevoegd bent, maakt niet automatisch dat je voor de rest van je werkende leven bekwaam bent. Belangrijke sleutelwoorden om bekwaam te worden en te blijven is reflectie en bij- en nascholing.

 2. Marijke 4 apr

  De opleider (specialist) bepaalt m.b.v. EPA's (entrustable professional activities) of je bekwaam bent. Deze EPA's worden vastgelegd en ondertekend.

 3. Marloes 3 mrt

  Naar aanleiding van bovenstaande, 1 vraag. Wanneer ben je als PA bekwaam? Wie bepaalt dit? Als je volledig zelfstandig werkt, bijvoorbeeld binnen een ZBC, wie bepaalt dan op voorhand dat je bekwaam bent?

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer