Vragen en antwoorden na ledenraadpleging n.a.v. covid-19

Afbeelding voor Vragen en antwoorden na ledenraadpleging n.a.v. covid-19

Op 28 maart jl. heeft NAPA een enquête uitgezet onder alle NAPA leden om te inventariseren tegen welke knelpunten ze aanlopen door de covid crisis. Bijna 200 leden hebben de enquête ingevuld.

De signalen die gemeld zijn gaan over de volgende onderwerpen:

1. Andere taken door covid en juridische consequenties
2. Gevolgen covid voor studie MPA
3. Gevolgen covid voor de herregistratie
4. Overige vragen zoals het schouwen, bij- en nascholingen via webinars

Hieronder geven we daar antwoord op.

Andere taken door covid en juridische consequenties
De meeste PA’s en PAio’s geven aan dat zij door de crisis andere werkzaamheden verrichten, bijv. als zaalarts of in oude functie als verpleegkundige. De vraag is of daarvoor een scholingstraject nodig is en wat de juridische consequenties zijn. Wij hebben hiervoor contact gezocht met het ministerie van VWS. Het antwoord van het ministerie van VWS is als volgt:
Door de COVID-19 pandemie kan een punt worden bereikt waarin door overmacht grote tekorten aan personeel ontstaan, terwijl hulp dringend nodig is. PA’s in opleiding die bijna zijn afgestudeerd kunnen worden ingezet. Uiteraard dient dit te gebeuren met behoud van kwaliteit van zorg als uitgangspunt. Naast de Wet BIG gelden ook de kaders van Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Deze kaders zijn voor het bieden van goede zorg.
Op de website van de IGJ is meer info te vinden over de mogelijkheden om ondersteunend zorgpersoneel in te zetten “Coronavirus: instellingen hebben ruimte om ondersteunende medewerkers in te zetten”. De IGJ verwijst hier naar het advies van de KNMG, die specifieke voorwaarden waaronder niet–geregistreerde artsen of co-assistanten mogen werken, opgesteld. Dit kader kan ook bruikbaar zijn voor het inzetten van de PA’s in opleiding.
Lees hier het juridisch document van de KNMG ten aanzien van de versoepeling van de regels wet BIG.

Gevolgen covid voor studie MPA
Een deel van de signalen kwam van de PAio’s. Ze geven aan zich zorgen te maken over de manier waarop zij moeten omgaan met de opleiding nu er veel is opgeschort. Er zijn zorgen over de voortgang van de studie. Door de crisis vindt het onderwijs grotendeels digitaal plaats. De werkgroepen, practica en vaardigheidsonderwijs kunnen niet gegeven worden en komen er minder patiënten naar het ziekenhuis. Bovendien maken tweedejaars studenten zich zorgen over hun afstudeerscriptie.
NAPA heeft contact gezocht met het Landelijke Opleidingenoverleg MPA (LOO) waar alle vijf MPA opleidingen aan deelnemen om deze signalen met de opleiders te bespreken. Alle opleidingen gaven aan deze signalen te herkennen en er vindt al veel overleg plaats met studenten over de oplossingen. Alle opleidingen geven aan bezig te zijn om onderwijs zo mogelijk online te realiseren, en naar oplossingen te zoeken voor toetsen en vaardigheidsonderwijs. Per hogeschool kunnen deze oplossingen verschillen. De opleidingen zullen daarover zelf hun studenten informeren. PAio’s kunnen bij vragen over onderwijs en toetsing daarom het beste terecht bij hun eigen opleiding.

Gevolgen covid voor de herregistratie
Door de uitbraak van het Covid virus gaan veel congressen, symposia en bijeenkomsten niet door. Daarnaast moeten veel PA’s op dit moment alle zeilen bij zetten op het werk en thuis. Door deze omstandigheden is het niet altijd mogelijk de geplande bij- en nascholing te volgen. De PA kan rekenen op de medewerking van NAPA bij de herregistratie. Het bestuur van NAPA werkt momenteel met commissie kwaliteit aan een passende regeling.

Overige vragen

Kunnen PA’s gedurende covid crisis schouwen?

NAPA heeft hiervoor navraag gedaan bij het ministerie van VWS. Het ministerie geeft aan dat het uitgangspunt blijft dat elke overledene geschouwd moet worden, dit is van belang voor de opsporing van strafbare feiten – ook tijdens de COVID-19-uitbraak. De Wet op de lijkbezorging schrijft voor dat dit door de behandelende (mag ook dienstdoende) arts geschiedt of de gemeentelijk lijkschouwer. In verband met de tijdsdruk/capaciteit kunnen artsen binnen bestaande wetgeving ondersteunende werkzaamheden door ander zorgpersoneel (zoals de VS en de PA) laten uitvoeren, zolang de arts de verklaring afgeeft en eindverantwoordelijkheid neemt door ondertekening ervan.

Ik heb nog geen diploma ontvangen vanwege covid, hoe kan ik in het BIG register registreren?

Neem hiervoor contact op met uw opleidingsinstantie. Het advies is dat de diploma’s zoveel mogelijk in het diplomaregister van DUO worden geplaatst door de opleidingsinstantie. De BIG-registratie kan namelijk snel worden aangevraagd aan de hand van de koppeling met het diplomaregister van DUO. Als het voor de opleidingsinstantie niet mogelijk is om het diploma in het diplomaregister van DUO te registreren, dan is het mogelijk om een verklaring van de opleidingsinstantie (Examencommissie) aan te leveren voor een BIG-registratie. In die verklaring moet worden aangegeven dat de aanvrager de opleiding met goed gevolg heeft afgerond. De datum van die verklaring wordt dan ook aangehouden als de diplomadatum. De uiterste herregistratiedatum (UHD) wordt bepaald op basis van die datum. De opgestelde verklaring moet wel gewaarmerkt zijn door de opleidingsinstantie.

Ik volg de Webinars COVID 19, graag verzoek ik de NAPA behulpzaam te zijn om certificaten/bewijzen van deelnames te organiseren.

Vanaf 3 april is er een nieuwe functie op de website corona.medischescholing.nl toegevoegd, waarbij het mogelijk is om een bewijs van deelname te downloaden. Elke PA kan inloggen op corona.medischescholing.nl en vervolgens het webinar naar keuze aanklikken en bekijken. Onder de video zal vanaf 3 april een knop verschijnen met daarin ‘Download bewijs van deelname’. Elke PA kan vervolgens dit bewijs van deelname gebruiken om in eigen dossier te uploaden. We werken op dit moment aan de accreditatie van de Webinars, zodat de punten automatisch toegekend worden.
Het bewijs is te downloaden zijn voor alle webinars, dus ook van de afgelopen webinars van 18, 26 maart en 1 april jl.

Kan NAPA iets betekenen in het testbeleid?
Het testbeleid wordt op nationaal niveau door de overheid en het RIVM bepaald.

 

Meer vragen?

Stuur ons een e-mail naar info@napa.nl

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer