Wat te doen bij een tuchtklacht?

Afbeelding voor Wat te doen bij een tuchtklacht?
Beeld: Getty Images
Vanaf het moment dat je als physician assistant geregistreerd staat in het BIG-­register, is het tuchtrecht op jou als PA van ­toepassing. Er kan dan een tuchtklacht tegen je worden ingediend, bijvoorbeeld door een patiënt, je werkgever of door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Wat gebeurt er vervolgens, wat moet je weten en hoe ga je om met een tuchtzaak? 

Als een tuchtklacht wordt ingediend, komt deze terecht bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG). Het tuchtcollege, bestaande uit zowel beroepsgenoten als juristen, beoordeelt de tuchtklacht. Vervolgens bestaat voor jou als verweerder/verweerster de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG). Overigens kan degene die de klacht heeft ingediend, onder bepaalde omstandigheden, ook in beroep gaan bij het CTG.

Eerste tuchtnorm 

Het tuchtcollege toetst aan twee tuchtnormen (artikel 47 Wet BIG). De eerste tuchtnorm gaat over de zorgrelatie. De tuchtnorm betreft: 

‘Enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die die beroepsbeoefenaar in die hoedanigheid behoort te betrachten ten opzichte van

  1. degene met betrekking tot wiens gezondheidstoestand hij bijstand verleent of zijn bijstand is ingeroepen; 
  2. degene die, in nood verkerende, bijstand met betrekking tot zijn gezondheidstoestand behoeft; 
  3. de naaste betrekkingen van de onder 1 en 2 bedoelde personen.’ 

Het gaat bijvoorbeeld over kwesties als: een verkeerde of te late diagnose, is een patiënt en/of diens (wettelijk) vertegenwoordiger onvoldoende geïnformeerd, zijn er verkeerde medicijnen voorgeschreven of is het (medisch) beroepsgeheim geschonden? 

Het tuchtcollege toetst niet of het handelen door de zorgprofessional achteraf beter had gekund. De tuchtrechtelijke toetsing gaat wel over: 

‘Het geven van een antwoord op de vraag of de zorgprofessional bij het beroepsmatig handelen is gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening, rekening houdend met de stand van de wetenschap ten tijde van het klachtwaardig geachte handelen en met hetgeen toen in de beroepsgroep ter zake als norm of standaard was aanvaard.’ 

Tweede tuchtnorm

De tweede tuchtnorm gaat over:

‘Enig ander dan onder a bedoeld handelen of nalaten in strijd met hetgeen een behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt.’ 

Volgens de tweede tuchtnorm in de Wet BIG kunnen physician assistants ook worden aangesproken als ze iets doen of laten ‘in strijd met hetgeen een behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt’. Daarmee kan dus ook iemand met wie je geen directe zorgrelatie hebt een tuchtklacht indienen. Dit kan dus ook om een privégedraging gaan. Het handelen of nalaten moet dan voldoende weerslag hebben op de individuele gezondheidszorg, anders wordt de klager door het tuchtcollege in de klacht niet-ontvankelijk verklaard. 

Gevolgen van een tuchtklacht

Wat kunnen de gevolgen zijn van een tuchtklacht? Het tuchtcollege kan een tuchtklacht niet-ontvankelijk, ongegrond of gegrond verklaren. 

Niet-ontvankelijk

Als de klager niet-ontvankelijk is in zijn klacht, behandelt het tuchtcollege de klacht niet inhoudelijk. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer klager niet klachtgerechtigd is, het handelen of nalaten meer dan tien jaar geleden plaatsvond, niet duidelijk is tegen wie wordt geklaagd of waarover wordt geklaagd.

Ongegrond

De klacht is ongegrond wanneer het tuchtcollege tot de conclusie komt dat de zorgverlener niet onzorgvuldig heeft gehandeld. 

Gegrond

Een gegrondverklaring houdt in dat jou als zorgprofessional een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt op basis van een van de twee tuchtnormen. 

Maatregelen

Het tuchtcollege heeft vervolgens verschillende mogelijkheden. Het tuchtcollege kan bepalen dat er ondanks een gegrondverklaring geen maatregel wordt opgelegd. Het tuchtcollege kan ook tot het oordeel komen dat er wel een maatregel wordt opgelegd. 

Er zijn verschillende maatregelen mogelijk, bijvoorbeeld een waarschuwing, berisping, geldboete, (on)voorwaardelijke schorsing of doorhaling in het BIG-register. De zwaarte van de maatregel is afhankelijk van de inhoud van de tuchtklacht. 

Bespreekbaar maken

Wanneer er tegen jou als zorgprofessional een tuchtklacht wordt ingediend, kan dat veel impact op je hebben. Het is daarom raadzaam om het (intern) te bespreken met collega’s en te melden bij de werkgever. De werkgever of jijzelf kan ervoor kiezen om juridische bijstand in te schakelen om een verweerschrift op te stellen waarin jouw visie op hetgeen is gebeurd en op de tuchtklacht kan worden verwoord. Ook kun je worden bijgestaan tijdens de zitting.

Tekst: Astrid Kiewiet, advocaat gezondheidsrecht, KienhuisHoving Advocaten en Notarissen

Meer weten of heb je een vraag?

Stel je vraag aan het Juridisch Loket! Mail je vragen of opmerkingen naar info@napa.nl

Beluister podcastaflevering 9 waarin Astrid Kiewiet wordt geïnterviewd over taakherschikking, taakdelegatie en het tuchtrecht.

Heb je zelf te maken met een klacht of een tuchtzaak? De NAPA vertrouwenspersonen zijn voor PA’s beschikbaar voor peer support en advies. Ze zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@napa.nl

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer