Weer meer meldingen over grensoverschrijdend gedrag

Afbeelding voor Weer meer meldingen over grensoverschrijdend gedrag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meldde dat er in 2023 een forse toename was van het aantal meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van zorgverleners tegenover mensen die zorg krijgen. Als beroepsvereniging van physician assistants is NAPA zich bewust van haar taak om alles in het werk te stellen om grensoverschrijdend gedrag richting de patiënt zoveel mogelijk te voorkomen. 

Als PA kun je hier in je dagelijkse werk mee te maken hebben. Heb jij als PA te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag of zie je het in je omgeving, weet dan dat NAPA ondersteuning kan bieden.

Voor NAPA is een veilige zorgrelatie essentieel om goede zorg te leveren. Daarom heeft NAPA aandacht voor ongewenst en grensoverschrijdend gedrag omdat dit helpt dit gedrag te herkennen en te voorkomen. En als het toch gebeurt, er goed mee om te gaan. De drempel om het te melden moet voor patiënten, cliënten en omstanders (collega’s) zo laag mogelijk zijn.

NAPA gedragscode

In de gedragscode die in december 2023 is herzien, is expliciet aandacht voor de relatie tussen de physician assistant en de patiënt. In hoofdstuk 3 staat beschreven:

Als PA neem je in relatie tot de patiënt je professionele grenzen in acht.

Dit houdt o.a. in dat je als PA:

  • de persoonlijke levenssfeer van de patiënt respecteert en je daar niet verder in doordringt dan strikt noodzakelijk is voor hulpverlening;
  • onthoudt van intimidatie, verbaal en/of fysiek geweld;
  • geen intieme en/of seksuele relatie aangaat met de patiënt. Mocht dit toch gebeuren, neem dan een afkoelingsperiode van redelijke termijn in acht, beëindig de behandelrelatie en draag de patiënt over aan een collega;
  • geen nalatenschap, gift in natura of geld van de patiënt of diens netwerk accepteert, dat meer is dan een symbolisch gebaar van dank;
  • geen financiële banden aangaat van welke aard dan ook met de patiënt;
  • collega’s of leidinggevende om hulp vraagt, wanneer je merkt dat je professionele grenzen dreigen te vervagen of overschreden dreigen te worden.

Vertrouwenspersonen

Daarnaast zijn er twee vertrouwenspersonen binnen NAPA. Zij kunnen peer support bieden aan leden en vrijwilligers van NAPA die in aanraking zijn gekomen met ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan een luisterend oor bieden aan de melder en hem/haar adviseren over potentiële vervolgstappen. De vertrouwenspersoon biedt geen juridische ondersteuning. Alle informatie wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Het mag niet, het mag nooit

De IGJ heeft de brochure en factsheet ontwikkeld ‘Het mag niet, het mag nooit’. Hierin staat wat de IGJ onder seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorgrelatie verstaat en wat de IGJ van zorgaanbieders en zorgverleners verwacht: aandacht voor een veilige zorgrelatie en ‘geweld in de zorgrelatie’ melden bij de inspectie. 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer