Wet taakherschikking een feit, 1-1-2012

Op 1 November 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet Taakherschikking (36.a) en de aanpassing van de geneesmiddelenwet. Hiermee worden bevoegdheden ten aanzien van 7 voorbehouden handelingen en het voorschrijven van UR-geneesmiddelen voor een periode van 5 jaar wettelijk geregeld. De PA mag deze handelingen zelfstandig indiceren en uitvoeren op basis van een eigen diagnose. Daarnaast krijgt ons beroep een opleidingstitelbescherming. De wet Taakherschikking wordt van kracht op 1 januari 2012. Dit heeft zo snel kunnen gebeuren doordat alle wetswijzigingen afgelopen dagen in de Staatscourant gepubliceerd zijn.

Een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) omschrijft de specifieke voorwaarden van de bevoegdheden voor de PA. De AMvB wordt eveneens op 1 januari van kracht. De tekst kunt u terugvinden op onze website.

Niet alle beroepstaken zijn met deze wet geregeld. Andere handelingen zoals toepassing van röntgenstraling en het schouwen zijn geregeld in andere wetten dan de wet BIG. Het kan nog ruime tijd duren voordat deze andere wetten aangepast kunnen worden. De NAPA gaat zich daar uiteraard wel voor inzetten. Verder betekent het feit dat nu een beperkt aantal voorbehouden handelingen is geregeld niet dat de PA daarnaast geen andere medische handelingen kan verrichten. De wet BIG kent nog andere regelingen dan alleen artikel 3 en 36-a. Op basis van bekwaamheid kan de PA andere handelingen uitvoeren na overleg of indicering door een arts.

Mijlpaal

Ons beroep bereikt met deze wettelijke regeling een belangrijke mijlpaal. 10 jaar na de introductie van de PA in Nederland en 8 jaar na de oprichting van de NAPA hebben we als eerste land in de wereld, na de USA, deze status. Het heeft lang geduurd voordat er politieke overeenstemming was, er is lang gewerkt aan een regeling waarmee compromissen gevonden moesten worden tussen de wensen ten aanzien van onze noodzakelijke zelfstandigheid en de wensen van de KNMG om zoveel mogelijk grenzen aan te brengen. Uiteraard hebben op de achtergrond allerlei lobby’s plaatsgevonden om deze regeling zo veel mogelijk te beperken. Doordat ook voor de Verpleegkundig Specialist een wettelijke regeling gemaakt moest worden, is er vertraging opgetreden in het proces. VWS wilde immers de beide beroepen tegelijkertijd regelen.

Tuchtregeling

Met de wettelijke regeling van het beroep is de PA ook aanspreekbaar op basis van de tuchtwet. Er zijn nog geen sancties mogelijk zoals het doorhalen in het BIG-register. Wel kan het tuchtcollege een waarschuwing, berisping of boete opleggen. De NAPA onderzoekt nog welke maatregelen de
beroepsvereniging kan nemen bij ernstige zaken.

Kwaliteitsregister

Na evaluatie van de wet Taakherschikking komt er een definitieve BIG registratie voor PA’s. Tot die tijd behoudt het NAPA Kwaliteitsregister in de wet BIG 36-a een zeer belangrijke status. Zolang er nog geen definitief BIG register is voor PA’s , is registratie in het NAPA kwaliteitsregister een voorwaarde waarop apothekers medicijnen zullen verstrekken die door een PA worden uitgeschreven. Uiteraard blijft het Kwaliteitsregister daarnaast een belangrijk middel voor de regulatie van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

PA’ s die zich nog niet hebben laten registreren worden dringend geadviseerd dit zo snel mogelijk te doen!

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer